UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Kierunki kształcenia

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Ekonomia
 • Energetyka

 ADMINISTRACJA

Kierunek administracja, studia I stopnia (licencjackie), specjalności:

 • Administracja publiczna
 • Administracja gospodarcza
 • Administracja bezpieczeństwa publicznego


KIERUNEK POSIADA POZYTYWNĄ OCENĘ POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ


Charakterystyka specjalności


Administracja publiczna

Studenci wybierając jako specjalność administrację publiczną mogą liczyć na pozyskanie niezbędnej wiedzy z zakresu ustroju i kompetencji administracji, a także polityki finansowej samorządu terytorialnego. Specjalność ta daje możliwość zatrudnienia zarówno w instytucjach miejskich, w Urzędzie Wojewódzkim, jak i w instytucjach powiatowych. Możliwe jest również uzyskanie zatrudnienia w sądach oraz instytucjach bezpieczeństwa publicznego. Kończąc tę specjalność absolwent posiada swobodę poruszania się w podstawowych aktach prawnych regulujących kwestie podziału terytorialnego, kompetencji samorządu terytorialnego, zna instytucje prawa urzędniczego, a marketing usług komunalnych jest dla niego wyzwaniem godnym adepta Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych WSHE.


Administracja gospodarcza

Celem specjalności jest przygotowanie absolwentów do pracy w administracji w każdym zakładzie pracy. Wybierający tą specjalność wyposażeni będą w niezbędną wiedzę z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego, handlowego, bankowego, ubezpieczeniowego, nowoczesnej organizacji pracy. Absolwent pozna możliwości inwestowania na rynkach finansowych. Zdobędzie umiejętności oceny ryzyka związanego z gospodarowaniem posiadanymi środkami pieniężnymi.


Administracja bezpieczeństwa publicznego

Student może liczyć na zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa karnego i postępowania karnego, w tym także procedury w sprawach wykroczeń i postępowania w sprawach nieletnich. Niezwykle atrakcyjnym przedmiotem w ramach tej specjalności jest na pewno kryminalistyka, której znajomość ułatwi absolwentom pracę w takich organach jak policja, sądy, organy nadzoru bezpieczeństwa publicznego. Studenci zgłębiają również tajniki funkcjonowania wprowadzonej w życie ustawy o ochronie danych osobowych.


Sylwetka absolwenta

W trakcie trzyletnich studiów absolwenci uzyskują szeroką wiedzę dotyczącą kierowania zespołami ludzkimi w administracji wyższego szczebla (gminie, powiecie, województwie, centrali), a także w instytucjach i organizacjach dotyczących ubezpieczeń, bankowości, finansów, w firmach nadzorczych i kontrolnych. Posługiwanie się językiem obcym, umiejętność korzystania z techniki komputerowej, poznawanie metod badań społecznych, wyrobienie nawyku korzystania z literatury - to walory studiowania na kierunku administracja.
Absolwenci po tym kierunku mogą podjąć pracę w:
 administracji rządowej i samorządowej różnego szczebla,
funduszach emerytalnych, kasach chorych, zakładach ubezpieczeń społecznych, funduszach powierniczych, kasach rolniczego ubezpieczenia społecznego, firmach ubezpieczeniowych,

 • bankowości, urzędach skarbowych, radach nadzorczych, jednostkach kontrolnych,
 • administracji sądowej, prokuraturze, ośrodkach opiekuńczych,
 • instytucjach consultingowych, spółkach cywilnych, spółkach akcyjnych itp.

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy, Ssudia I stopnia (inżynierskie), specjalności:

 • Chemiczne zagrożenia środowiska
 • Zarządzanie systemem bezpieczeństwa i higieny pracy


Charakterystyka specjalności


Chemiczne zagrożenia środowiska

Studenci wybierając jako specjalność chemiczne zagrożenia środowiska mogą liczyć na pozyskanie niezbędnej wiedzy z zakresu nauk technicznych, ekonomicznych i prawnych, w tym w szczególności prawa i ochrony pracy, wypadków i chorób zawodowych, zagrożeń ze strony środowiska, metodyki oceny ryzyka zawodowego, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ergonomii w projektowaniu stanowisk roboczych etc. Zdobyta wiedza będzie potrzebna do poznania i analizowania bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy oraz minimalizowania ryzyka zawodowego. Absolwenci przygotowani będą do wypełniania obowiązków nałożonych na służby bezpieczeństwa i higieny pracy.


Zarządzanie systemem bezpieczeństwa i higieny pracy

Absolwent posiadać będzie wiedzę z zakresu systemu ochrony pracy, identyfikacji zagrożeń, analizy i oceny ryzyka zawodowego, systemów oceny zgodności, akredytacji i certyfikacji, katastrof przemysłowych, bezpieczeństwa medycznego, ratownictwa, chorób zawodowych, postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych etc. Zdobędzie kompletną i rzetelna wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem. Celem studiów jest przekazanie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bhp i systemów zarządzania bezpieczeństwem potrzebnych przede wszystkim w pracy w specjalistycznych służbach bhp, jak również na stanowiskach menedżerskich osób zatrudnionych w procesach produkcyjnych. Absolwenci zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie opracowywania planów BHP, audytów bezpieczeństwa, szacowania i kontroli istniejącego ryzyka zawodowego. Ważnym elementem kształcenia będą praktyki, a także zdobywanie umiejętności pracy zespołowej.


Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów inżynierskich I. stopnia wspomnianego wyżej kierunku posiadać będzie interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk technicznych, ekonomicznych i prawnych niezbędną do analizy bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy oraz minimalizowania ryzyka zawodowego.
Będzie on przygotowany do pełnienia obowiązków starszego inspektora ds. bhp w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych we wszystkich sektorach gospodarki i może także realizować się zawodowo prowadząc firmę świadczącą usługi bhp lub pracując w ośrodku szkoleniowym w tej dziedzinie.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Kierunek bezpieczeństwo narodowe, studia I stopnia (licencjackie) o specjalności:

 • Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej
 • Wojsko i służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Informatyka i łączność w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Organizacja i funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa publicznego
 • Zarządzanie kryzysowe w administracji
 • Ochrona osób i mienia

KIERUNEK POSIADA POZYTYWNĄ OCENĘ POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

Charakterystyka specjalności


Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej

Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy w sektorze prywatnym i publicznym, gdzie wymagane jest przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy w zakresie przestrzegania przepisów ppoż., ewakuacji pracowników, zwalczania pożarów itp. Uzyskają oni rozległą wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne przygotowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, a także dokumentacji związanej z bezpieczeństwem pożarowym.


Wojsko i służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa

Absolwent tej specjalności uzyska rozległą wiedzę na temat roli wojska i sił specjalnych we współczesnym systemie obrony państwa. Pozwoli mu to rozpoznawać i diagnozować zasadnicze problemy związane z wykorzystaniem wojska na współczesnym polu walki, a także dla potrzeb pojawiających się w czasie pokoju.


Informatyka i łączność w systemie bezpieczeństwa państwa

Absolwenci tej specjalności poznają aktualne możliwości wykorzystania potencjału informatyki i łączności w systemie bezpieczeństwa państwa głównie dla potrzeb efektywnego funkcjonowania służb publicznych. Nauczą się jak wykorzystać nowe rozwiązania techniczne dla potrzeb poprawy bezpieczeństwa państwa.


Organizacja i funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa publicznego

Absolwenci uzyskają pełną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności związane z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa państwa dające możliwości zatrudnienia w jednostkach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także instytucjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną. Zdobyta wiedza głównie w obszarze zwalczania przestępczości pozwoli im wykorzystać ją praktycznie w strukturach bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.


Zarządzanie kryzysowe w administracji

Specjalność zarządzanie kryzysowe w administracji pozwoli studiującym poznać aspekty prawne, procedury bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego na różnych szczeblach administracji ( od szczebla gminnego do krajowego) a także w zakładach pracy stanowiących istotny czynnik zagrożenia lokalnego. Studiującego Bezpieczeństwo narodowe nauczymy: kreatywności w działaniu, innowacyjności w myśleniu, rozumnego przywództwa, poczucia społecznej odpowiedzialności, skłonności do niezbędnego ryzyka oraz umiejętności szybkiego reagowania na pojawiające się zagrożenia. Ważnym elementem kształcenia, będą praktyki w wybranych instytucjach, realizujących cele zarządzania kryzysowego. Przyszły menadżer bezpieczeństwa może znaleźć zatrudnienie jako kierownik, inspektor, specjalista, ekspert lub doradca w wydziałach lub sztabach zarządzania kryzysowego różnych szczebli, w administracji samorządowej, w jednostkach gospodarczych, realizujących zadania w sytuacjach kryzysowych, w jednostkach straży pożarnej oraz policji i wojska. Absolwent tego kierunku na podstawie ustawy o zawodowej służbie wojskowej może studiować w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu przez jeden rok i być mianowanym na stopień oficerski podporucznika Wojska Polskiego.


Ochrona osób i mienia

Absolwenci studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe posiadać będą ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych. W ramach specjalności „Ochrona osób i mienia" absolwenci uzyskają gruntowną wiedzę teoretyczną i umiejętności z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony. Studenci otrzymają wiedzę m.in. z zakresu kryminalistyki, kryminologii oraz terroryzmu, a także z zakresu technicznego zabezpieczenia osób mienia oraz technik interwencyjnych. Na zajęciach poznają skuteczne narzędzia do walki z przestępczością i innymi zagrożeniami. Absolwenci tej specjalności nabędą umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, wyszukiwania i przetwarzania informacji, a zatem będą odpowiednio przygotowani do rozwiązywania problemów w zakresie bezpieczeństwa publicznego, a w szczególności ochrony osób i mienia. Mogą szukać zatrudnienia w agencjach ochrony, przedsiębiorstwach i instytucjach zarządzania kryzysowego. Dzięki zdobytej wiedzy będą mogli skutecznie opanowywać sytuacje kryzysowe w urzędach, przedsiębiorstwach oraz innych instytucjach (szkoły, banki, instytucje kultury itp.)Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Bezpieczeństwo Narodowe posiadać będzie interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych, w tym w szczególności stosunków międzynarodowych, administracji, politologii, prawa, zarządzania i strategii, nauk wojskowych, a także historii, geografii, filozofii, języków obcych. etc. Zdobyta wiedza będzie potrzebna do poznania i analizowania najważniejszych zagrożeń występujących we współczesnym świecie zarówno w skali lokalnej, jak również narodowej, regionalnej i globalnej.
Absolwent będzie znał aspekty prawne, procedury bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego na różnych poziomach, z uwzględnieniem planowania i koordynacji działań w sytuacjach kryzysowych. Ważnym elementem kształcenia będą praktyki, a także zdobywanie umiejętności pracy zespołowej.
Absolwenci zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające im na samodzielną lub zespołową pracę zawodową po ukończeniu studiów.
Przygotowany będzie do pracy w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych, w zespołach reagowania kryzysowego, w wojsku, w policji, w straży pożarnej, w służbie więziennej i w innych służbach mundurowych i dyspozycyjnych.

 
EKONOMIA

Kierunek ekonomia, studia I stopnia (licencjackie), specjalności:

 • Obsługa rachunkowa podmiotów gospodarczych
 • Zastosowanie informatyki w biznesie
 • Finanse przedsiębiorstw i rachunkowość
 • Zarządzanie projektem

KIERUNEK POSIADA POZYTYWNĄ OCENĘ POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

Charakterystyka specjalności

Obsługa rachunkowa podmiotów gospodarczych

Obecnie w Polsce, jak i w większości innych krajów małe i średnie przedsiębiorstwa wytwarzają ponad 2/3 PKB, przeto dzięki nim zmniejsza się bezrobocie i rośnie innowacyjność przemysłu. Wiadomo, że z prowadzeniem działalności gospodarczej wiąże się m.in. umiejętność zarządzania finansami firmy. Chętni do założenia własnej firmy najczęściej zwracają się o pomoc do biur rachunkowych, aby uniknąć kłopotów związanych z zakładaniem i kierowaniem firmą. Specjalność skierowana jest przede wszystkim do osób zainteresowanych praktycznym prowadzeniem biura rachunkowego, czy też samodzielnym prowadzeniem finansów własnej firmy. Studenci kierunku „Ekonomia" na tej specjalności zdobędą niezbędną wiedzę dotyczącą ordynacji podatkowej czy też zasad konstrukcji i działania podatku VAT, posiądą umiejętność obsługi systemów informatycznych dotyczących księgowości, a także opanują umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych. Będą także przygotowani do organizacji i samodzielnego prowadzenia biura rachunkowego. Gwarantem realności zdobycia przez studentów wachlarza wymienionych umiejętności jest fakt, iż wykładowcami na tej specjalności będą praktycy, którzy już od wielu lat prowadzą własne biura rachunkowe.


Zastosowanie informatyki w biznesie

Obecnie prowadzenie biznesu nie jest możliwe bez wykorzystania systemów informatycznych. Stąd konieczne staje się zdobycie umiejętności obsługi podstawowych programów informatycznych stosowanych w działalności gospodarczej. Studiowanie tej specjalności pozwala zdobyć wiedzę ekonomiczną i opanować podstawowe zagadnienia informatyki.


Finanse przedsiębiorstw i rachunkowość

Program studiów realizowany na tej specjalności pozwala studentowi na poszerzenie swojej wiedzy w zakresie organizacji i funkcjonowania podstawowej komórki gospodarki narodowej – przedsiębiorstwa. Szczególny nacisk położony jest na finansową stronę jego działalności jako barometru sprawności jego funkcjonowania, a co za tym idzie płynności przebiegu podstawowych procesów jakie zachodzą w przedsiębiorstwie. Przykład mogą tu stanowić następujące przedmioty: sprawozdawczość i analiza finansowa, finanse przedsiębiorstwa czy zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie. Studenci poznają również sposoby wykorzystania podstawowego narzędzia w każdym przedsiębiorstwie – komputera (systemy informatyczne w zarządzaniu czy systemy komputerowe w księgowości). Przedmiotem studiów na specjalności finanse przedsiębiorstw i rachunkowość jest także bliższe i dalsze otoczenie przedsiębiorstwa, które warunkuje praktycznie wszystkie decyzje jakie w nim zapadają.


Zarządzanie projektem

Absolwenci tej specjalności poznają specyfikę przedsiębiorstwa budowlanego, jego rachunek kosztów, gospodarkę finansową oraz gospodarkę środkami produkcji. Szczególny nacisk położony jest na zdobycie umiejętności samodzielnego kosztorysowania, rachunku efektywności przedsiębiorstwa oraz poznanie programów informatycznych do zarządzania projektem (AUTOCAD). Nieodzownym elementem planu studiów jest także poznanie wstępnych zasad projektowania infrastruktury technicznej. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy na samodzielnych stanowiskach ekonomicznych w przedsiębiorstwach budowlanych, a także samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie budownictwa.


Sylwetka absolwenta

- trzyletnie studia kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata i pozwalają na kontynuację nauki na studiach drugiego stopnia,
- absolwenci posiadają niezbędną wiedzę ekonomiczną oraz znajomość obsługi nowoczesnego sprzętu komputerowego jak i znajomość języków obcych,
- studenci mają możliwości uczestniczenia w różnorodnych formach działalności tj. samorząd studencki i studenckie koła naukowe,
- studenci muszą odbyć sześciotygodniowe praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach ubezpieczeniowych oraz administracji samorządowej.
Absolwenci mają szansę zatrudnienia na samodzielnych stanowiskach w różnego rodzaju firmach: handlowych, finansowych i ubezpieczeniowych, consultingowych i doradczych, bankach, instytucjach, administracji rządowej i samorządowej itp.

ENERGETYKA

Kierunek energetyka, studia I stopnia (inżynierskie), specjalności:

 • Zrównoważony rozwój energetyki
 • Ekologiczne systemy wykorzystania energiiCHarakterystyka specjalności:

Zrównoważony rozwój energetyki

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Energetyka otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Studia na tym kierunku mają zapewnić wykształcenie specjalistów, odpowiadające potrzebom zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją i użytkowaniem energii. Wykształcenie to powinno być oparte na wiedzy technicznej z obszaru techniki cieplnej, elektroenergetyki, informatyki i ekonomii. Absolwenci będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się głównie eksploatacją w obszarze systemów energetycznych i zakładów związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii oraz jako specjaliści w dziedzinie energetyki w jednostkach samorządu terytorialnego.


Ekologiczne systemy wykorzystania energii

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Energetyka otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Jest przygotowany z zakresu z wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w elektrowniach i elektrociepłowniach, jej przesyłania oraz dystrybucji. Posiada wiedzę obejmującą między innymi takie zagadnienia jak: produkcja energii pochodząca ze spalania i współspalania biomasy w kotłach ciepłowniczych i energetycznych, oraz procesy toryfikacji i zgazowania biomasy.
Ponadto posiada umiejętności obliczania i projektowania oraz doboru: turbin i elektrowni wodnych, instalacji solarnych-kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych oraz elektrowni wiatrowych. Potrafi zaprojektować instalacje geotermalne. Dysponuje wiedzą pozwalającą mu na projektowanie, instalowanie i użytkowanie instalacji i systemów energetycznych bazujących na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.
Specjalność skierowana jest do przyszłych pracowników przedsiębiorstw eksploatujących systemy energetyczne, wytwarzających i przesyłających energię, oraz przedsiębiorców indywidualnych - instalatorów domowych instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych oraz fotowoltaiki i elektrowni wiatrowych. 

 • Pedagogika
 • Praca socjalna
 • Wychowanie fizyczne


PEDAGOGIKA

KIERUNEK POSIADA POZYTYWNĄ OCENĘ POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ


Kierunek pedagogika, studia I stopnia (licencjackie), specjalności:

 • Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne
 • Logopedia
 • Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (z elementami języka migowego)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika przedszkolna z elementami języka angielskiego (nauczycielska)
 • Pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego
 • Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna (nauczycielska)
 • Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym (nauczycielska)
 • Praca opiekuńcza i socjalna
 • Resocjalizacja
 • Pedagogika sądowa z mediacją
 • Wychowanie obronne z edukacją dla bezpieczeństwa (nauczycielska)


Studia II stopnia (magisterskie), specjalności:

 • Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne
 • Logopedia
 • Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (z elemenatmi języka migowego)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego
 • Pedagogika przedszkolna z elementami języka angielskiego (nauczycielska)
 • Pedagogika wczesnoszkolna (nauczycielska)
 • Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym (nauczycielska)
 • Praca opiekuńcza i socjalna
 • Resocjalizacja
 • Pedagogika sądowa z mediacją
 • Wychowanie obronne z edukacją dla bezpieczeństwa (nauczycielska)


Studia II stopnia (magisterskie) z Pedagogiki dla absolwentów kierunków niepedagogicznych

 • Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne
 • Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (z elementami języka migowego)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Praca opiekuńcza i socjalna
 • Resocjalizacja
 • Pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego
 • Pedagogika sądowa z mediacją
 • Wychowanie obronne z edukacją dla bezpieczeństwa

Sylwetka absolwenta kierunku pedagogika

Absolwent studiów na kierunku: pedagogika powinien dysponować podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Powinien także opanować praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania i doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.
    Studia na kierunku – pedagogika stanowią podstawę do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego (do roli pedagoga), rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Na skutek uwzględnienia w procesie kształcenia kierunkowego, także kształcenia specjalnościowego na wybranych specjalnościach kwalifikacje absolwenta stają się wielostronne.
    Pierwszy rodzaj przygotowania (ogólnopedagogicznego) wyznacza możliwość podejmowania ról zawodowych i zadań w szeroko rozumianej działalności pedagogicznej, a zatem w różnych szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w działalności socjalnej, w służbie zdrowia, w służbach bezpieczeństwa publicznego, w publicznych zakładach zatrudnienia, w zakładach pracy wytwórczej i usługowej.

Specjalność: Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne

Absolwent specjalności doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne otrzymuje przygotowanie obejmujące pogłębione wiadomości i umiejętności związane z orientacją, poradnictwem edukacyjnym, doradztwem zawodowym i personalnym, organizacją działalności gospodarczej, funkcjonowaniem współczesnego zakładu pracy oraz w zakresie pedagogiki pracy i dyscyplin z nią związanych. Absolwenci tej specjalności uzyskują pogłębioną wiedzę istotną dla zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu wychowania i kształcenia, a także niezbędną do planowania własnego rozwoju zawodowego oraz umożliwiającą prawidłową realizację zadań przewidywanych na poszczególnych stanowiskach pracy, zgodnie z przewidzianymi dla danej specjalności umiejętnościami. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do prowadzenia działalności edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w charakterze doradcy edukacyjnego i zawodowego, animatora aktywności zawodowej, a także pedagoga prowadzącego indywidualne i grupowe poradnictwo edukacyjne, orientację zawodową wspierającą i projektującą karierę zawodową uczniów, w tym uczniów o specjalnych potrzebach. Specjalność stwarza możliwość pracy nade wszystko w publicznych służbach zatrudnienia w obszarze i w charakterze: pośrednika pracy, doradcy zawodowego, doradcy pracy, specjalisty ds. rozwoju zawodowego, specjalisty ds. programów, ale także w charakterze szkolnego i zakładowego doradcy zawodowego, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w działalności edukacyjnej wśród ludzi dorosłych (w zakresie kształcenia ustawicznego). Z powyższej wykładni wynika, że kształcenie pedagogów z uwzględnieniem specjalności: doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne, silnie osadzonej w pedagogice pracy, uzyskuje wyraźnie szeroki profil i tym samym znacznie poszerzone szanse na współczesnym rynku pracy. Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.

Absolwent specjalności posiada wiedzę m.in. z zakresu:

- metod udzielania pomocy dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy,
-diagnozowania i rozpoznawania rynku pracy,
-stosowania nowoczesnych technik doradztwa i aktywizacji zawodowej,
-organizowania i prowadzenia poradnictwa edukacyjnego i zawodowego oraz zarządzania karierą,

Absolwent z zakresie umiejętności potrafi:

-udzielać pomocy osobom bezrobotnym, poszukującym pracy,
-diagnozować i rozpoznawać rynek pracy,
-stosować nowoczesne technik doradztwa i aktywizacji zawodowej,
-organizować i prowadzić poradnictwo edukacyjne i zawodowe
-zarządzać personelem w firmach i organizacjach
-prowadzić szkolenia i kursy dotyczące aktywnego poszukiwania pracy.

Absolwent w zakresie kompetencji społecznych potrafi:

-prowadzić działalność edukacyjną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
-zarządzać karierą osób,
-projektować kariery zawodowe młodzieży i osób dorosłych, także osób o specjalnych  potrzebach,
-udzielać pomocy doradczej osobom bezrobotnym lub zagrożonym bezrobociem.

Perspektywy pracy po studiach:

- w administracji samorządowej,
- w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy,
- w agencjach pośrednictwa pracy,
- w centrach informacji i planowania kariery zawodowej,
- w Ochotniczych Hufcach Pracy,
- w działach kadr w publicznych i niepublicznych firmach, przedsiębiorstwach,
- w poradniach specjalistycznych, w tym dla młodzieży pod kątem wyboru zawodu,
- w instytucjach szkoleniowych,
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Specjalność: Logopedia

Jest to specjalność interdyscyplinarna, której studenci przygotowywani są do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z różnego rodzaju zaburzeniami w komunikacji językowej. Studenci zdobywają więc wiedzę z zakresu nauki o języku, rozwoju mowy, foniatrii, audiologii, ortodoncji, neuropsychologii, psychoterapii, fonetyki, emisji głosu, logorytmiki, psychologii. Studenci posiądą również wiedzę dotyczącą  klasyfikacji zaburzeń mowy, terapii zaburzeń artykulacji i jąkania, pracy logopedycznej z osobami w różnym wieku, dzięki czemu są przygotowani do rozpoznawania i diagnozowania tych zaburzeń, dokonywania ich charakterystyki oraz prowadzenia terapii w zróżnicowanej formie, w zależności od ich istoty. Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie wszędzie tam, gdzie konieczne jest wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego w sytuacjach zaburzeń płynności mowy oraz w okolicznościach utraty kompetencji mowy, np. w wyniku wypadku. Praca logopedy może więc dotyczyć zarówno osób, a szczególnie dzieci rozwijających się prawidłowo, jak i dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością.

Absolwent specjalności posiada wiedzę m.in. z zakresu:

- nauki o języku
- rozwoju mowy,
-fonetyki,
-emisji głosu,
-klasyfikacji zaburzeń mowy,
-terapii zaburzeń mowy.

Absolwent z zakresie umiejętności potrafi:

-zdiagnozować zaburzenia mowy,
-usprawniać mowę,
- programować terapię oraz jej realizację u osób z zaburzeniami w komunikacji językowej,
- przeciwdziałać trudnościom związanym z czytaniem i pisaniem.

Absolwent w zakresie kompetencji społecznych:

-potrafi bezproblemowo komunikować się,
- jest wrażliwy na problemy związane z zaburzeniami w komunikacji językowej
-jest gotowy do współpracy z otoczeniem oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania rehabilitacyjne, terapeutyczne.

Perspektywy pracy po studiach:

-przedszkola,
-szkoły,
-gabinetach logopedycznych,
- placówkach opiekuńczo-leczniczych.

Specjalność: Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (z elementami języka migowego)

W ciągu kilkunastu lat znacząco zwiększyła się liczba osób powyżej 65 roku życia. Biorąc pod uwagę zmieniającą się strukturę społeczeństwa, należy przygotować odpowiednie strategie pomocy osobom starszym, co wiązać się będzie z powstaniem wielu miejsc pracy.

Absolwent specjalności Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi z językiem migowym uzyskuje kompetencje zawodowe do pracy w instytucjach i organizacjach wspierających ludzi starszych. Studia mają na celu przygotowanie zawodowych opiekunów zajmujących się osobami starszymi, przewlekle chorymi w placówkach służby zdrowia, pomocy społecznej, opieki długoterminowej i paliatywnej, fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się działalnością na rzecz takich osób oraz w ich środowiskach domowych. Zdobyte w trakcie studiów kwalifikacje pozwolą na świadczenie usług, które są bardzo poszukiwane nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Zdobyte umiejętności pozwolą na bezpośrednią pracę z osobami starszymi z niepełnosprawnością, jak również na samodzielną organizację i koordynowanie usług opiekuńczych.

Celem studiów jest przygotowanie do pracy z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi w placówkach opiekuńczych, domach pomocy społecznej, służbie zdrowia i ośrodkach opieki paliatywnej, a także w zakresie indywidualnej opieki domowej osób starszych. Student pozna specyfikę starości, jako fazy życia oraz formy działań interwencyjnych i opieki nad osobami starszymi. Dzięki zajęciom metodycznym (praktycznym- ćwiczenia, warsztaty) słuchacze poznają metody pracy i aktywizacji seniorów. W trakcie studiów zdobędzie umiejętności niezbędne do pracy z osobami starszymi, poparte gruntowną wiedzą gerontologiczną, pedagogiczną i psychospołeczną.

Absolwent tej specjalności będzie posiadał wiedzę i umiejętności związane z profesjonalną opieką nad osobami starszymi obejmującą elementy kompensacyjno-usprawniające, terapeutyczne i wsparcie pedagogiczne. Wyposażony zostanie także w podstawowe kompetencje z zakresu animacji czasu wolnego osób starszych. Absolwent specjalności posiada wiedzę m.in. z zakresu:
- wybranych teorii starzenia się,
- diagnozowania potrzeb edukacyjnych seniorów,
- społecznych aspektów starości, zarówno w ujęciu krajowym jak i europejskim,
- specyfiki i metodyki pracy z osobami starszymi,
- metod i technik pracy z osobą w podeszłym wieku oraz ich adekwatnego doboru do sytuacji podopiecznego,
- form i zasad realizacji opieki terminalnej,
- zasady organizacji czasu wolnego w celu efektywnego planowania i realizacji opieki nad osobą starszą,
- podstaw języka migowego.

Absolwent z zakresie umiejętności potrafi:

- posługiwać się pojęciami z zakresu geriatrii i gerontologii,
- wskazać źródła potrzeb osób starszych, w tym potrzeb zdrowotnych,
- rozpoznać sytuację społeczną i warunki życia osoby starszej,
- scharakteryzować zmiany somatyczne występujące w procesie starzenia organizmu,
- wskazać trudności i bariery w pracy z osoba starszą,
- podjąć współpracę ze specjalistami i rodziną w procesie opieki nad osobą w podeszłym wieku,
- zaplanować aktywny udział podopiecznego w życiu środowiska lokalnego oraz przygotować podopiecznego do racjonalnego wykorzystania czasu, zgodnie z funkcjami czasu wolnego w ujęciu higieny psychicznej,
- rozpoznać potrzeby i typowe problemy osoby starszej w okresie terminalnym,
- posługiwać się językiem migowym w pracy z osobami niesłyszącymi/ niedosłyszącymi.

Absolwent w zakresie kompetencji społecznych:

- wykonuje zadania opiekuna osoby starszej w sposób sumienny, odpowiedzialny i z poszanowaniem godności osobistej podopiecznego,
- respektuje prawa osób starszych, ich światopogląd, przyzwyczajenia kulturowe,
- szanuje prawo swoich podopiecznych do samostanowienia, wspiera ich samodzielność,
- rozpoznaje dylematy etyczne występujące w pracy z podopiecznym.

Perspektywy pracy po studiach:

- Domy Pomocy Społecznej,
- Dzienne Domy Pomocy Społecznej,
- Kluby seniora,
- Hospicja,
- Zakłady Pielęgnacyjno – Opiekuńcze,
- Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze,
- Organizacje pozarządowe, w inicjowaniu aktywności samopomocowej ludzi starszych.

Specjalność: Praca opiekuńcza i socjalna

Absolwent studiów na kierunku: pedagogika powinien dysponować podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz socjalnej, jak również konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Powinien także opanować praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania i doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

Studia na kierunku – pedagogika stanowią podstawę do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego (do roli pedagoga), rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.

Na skutek uwzględnienia w procesie kształcenia kierunkowego także kształcenia specjalnościowego na specjalności: praca opiekuńcza i socjalna – kwalifikacje absolwenta stają się wielostronne, w szczególności obejmujące przygotowanie ogólnopedagogiczne oraz przygotowanie specjalnościowe w zakresie pracy opiekuńczej i socjalnej.

Pierwszy rodzaj przygotowania (ogólnopedagogicznego) wyznacza możliwość podejmowania ról zawodowych i zadań w szeroko rozumianej działalności pedagogicznej, a zatem w różnych szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w działalności socjalnej, w służbie zdrowia, w służbach bezpieczeństwa publicznego, w publicznych zakładach zatrudnienia, w zakładach pracy wytwórczej i usługowej, wreszcie jako doradca pedagogiczny i opiekun spolegliwy.

Drugi z kolei rodzaj przygotowania (w zakresie pracy opiekuńczej i socjalnej) ma już wymiar specjalnościowy i stwarza możliwość pracy opiekuńczej głównie z dziećmi i młodzieżą, ale także w sytuacjach rodzinnych w roli celowo zatrudnianych pracowników opieki. Łącznie traktowany – jest to bardzo rozległy obszar działań opiekuńczych, przy tym zazwyczaj wielce potrzebnych. W przypadku akcentowanej pracy socjalnej – z różnych powodów ukierunkowana ona będzie głównie na osoby starzejące się, a tym bardziej wkraczające w wiek senioralny. Potrzeby i oczekiwania ludzi starzejących się są wyjątkowo rozległe, a przy tym często bardzo złożone. Dotyczą one wszystkich przejawów życia senioralnego. Dochodzą zatem do głosu: i problemy egzystencjalne oraz sprawnościowe, problemy zdrowotne, i problemy dotyczące codziennego życia i bycia. W sytuacji ludzi starzejących się, a także ludzi o przeróżnych niesprawnościach, potrzeba przychodzenia im z usługami opiekuńczymi i z pomocą socjalną - stają się obiektywną koniecznością cywilizacyjną.

W tym głównie kontekście akcentowana praca opiekuńcza i socjalna - jako upowszechniana i sugerowana specjalność pedagogiczna – staje się potrzebą nieodzowną naszych czasów.

Specjalność: Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza

 Absolwent tej specjalności to przede wszystkim  osoba  posiadająca wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii i socjologii. Na jej gruncie zdobywa wiedzę dotyczącą teoretycznych podstaw wychowania, opieki i działalności opiekuńczo – wychowawczej, a więc wiedzę podstawową, kierunkową i specjalnościową. Poza tym orientuje się we współczesnych nurtach opieki i wychowania oraz w nowoczesnych technologiach medialnych, których wpływ na wychowanie młodego pokolenia jest coraz większy. Jest wyposażony również  w szeroką wiedzę metodyczną , dotyczącą technik i metod opieki i wychowania oraz struktury organizacyjnej poszczególnych instytucji opiekuńczo – wychowawczych, także z zakresu niektórych instytucji opieki specjalnej. Zdobywa również wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania instytucjami opiekuńczo – wychowawczymi.

Absolwent specjalności posiada wiedzę m.in. z zakresu:

- opieki, wychowania,
- struktury organizacyjnej poszczególnych instytucji opiekuńczo – wychowawczych,
- organizacji i zarządzania instytucjami opiekuńczo – wychowawczymi,
-patologii społecznych.

Absolwent z zakresie umiejętności potrafi:

- zdiagnozować jednostki, grupy społeczne i środowiska,
- identyfikować problemy z zakresu: wychowania, opieki, pomocy, profilaktyki i terapii,
- opracowywać i wdrażać projekty z zakresu pracy z jednostką, grupą i środowiskiem, w tym planowania i organizowania tej pracy.

Absolwent w zakresie kompetencji społecznych:

- respektuje prawa podopiecznych, ich światopogląd, przyzwyczajenia kulturowe,
- szanuje prawo swoich podopiecznych do samostanowienia, wspiera ich samodzielność,
- rozpoznaje dylematy etyczne występujące w pracy z podopiecznym.

Perspektywy pracy po studiach:

- domy dziecka,
- rodzinne domy dziecka,
- szkoła ,
- internaty i bursy,
- ośrodki szkolno – wychowawcze ,
- świetlice i kluby osiedlowe ,
- domy i ośrodki kultury ,
- pogotowia opiekuńczo – wychowawcze,
- policyjne izby dziecka,
- domy pomocy społecznej ,
- ośrodki adopcyjno – opiekuńcze,
- niebieska linia”.

Specjalność: Pedagogika przedszkolna z elementami języka angielskiego (nauczycielska)

Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę z zakresu psychodydaktyki kształcenia i wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym z uwzględnieniem rozwoju w zakresie języka obcego. Specjalność ta przygotowuje do pracy w przedszkolach i placówkach wychowania przedszkolnego. Studenci zapoznają się więc z cechami rozwojowymi dziecka w zakresie rozwoju fizycznego, psychicznego, społecznego i emocjonalnego oraz prawami rządzącymi procesem kształcenia i wychowania dziecka w przedszkolu. Dodatkowo absolwent tej specjalności zna język angielski, przynajmniej na poziomie podstawowym.

Szczegółowe kwalifikacje zawodowe:

1. Absolwent specjalności posiada interdyscyplinarną wiedzę w zakresie spełniania zadań wychowawczych i wykorzystywania jej w praktyce. Dotyczy ona:
- pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii,
- współpracy z rodzicami,
- teoretycznych podstaw pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym,
- edukacji zorientowanej na jednostkę, także w zakresie diagnozowania rozwoju dziecka,
-zarządzania placówką przedszkolną,
- znajomości języka obcego w stopniu podstawy

2. Dzięki zdobyciu specjalistycznej wiedzy, absolwent wykazuje umiejętności metodyczne, sprzyjające prawidłowej organizacji procesu kształcenia w przedszkolu w zakresie:
- realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych, stymulujących, profilaktycznych i wyrównawczych,
- prawidłowego diagnozowania problemów i prognozowania specjalistycznych oddziaływań edukacyjnych;
- przygotowywania programów pracy wychowawczo-dydaktycznej, planów współpracy z rodzicami, scenariuszy zabaw i zajęć również z wykorzystaniem języka angielskiego.

3. Absolwent w zakresie kompetencji społecznych:
- prowadzi działalność edukacyjną wśród dzieci,
- rozpoznaje zagrożenia indywidualne i zbiorowe, potrafi znaleźć rozwiązania tych problemów,
- jest komunikatywny, otwarty na pomoc innym,
- jest kreatywny,
- potrafi słuchać ze zrozumieniem i obserwować.

 Specjalność: Pedagogika sądowa z mediacją

Student zostanie przygotowany do diagnozowania pedagogicznego w przypadkach przejawów niedostosowania społecznego wymagających interwencji doraźnej lub psychoprofilaktycznej (socjoterapeutycznych, mediacja społeczna).Główny nacisk położony jest na diagnozę zaburzeń zachowania wywołanych czynnikami środowiskowymi i sytuacyjnymi oraz wstępne przygotowanie do rozpoznawania zaburzeń konstytucjonalnych.
W realizacji treści programowych ujęte zostaną m.in. zagadnienia ukierunkowane na pomoc, opiekę, resocjalizację i reedukację osób, które manifestują różne postaci niedostosowania społecznego (czyny przestępcze, uzależnienia) oraz metody i techniki rozpoznawania zaburzeń, opisywania w formie ekspertyzy sądowej.

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

- sposobów oddziaływania na ludzi na rzecz rozwiązywania ich własnych problemów,
-procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego z klientami pomocy społecznej, ich prawidłowości i zakłóceń,
- pozyskiwania informacji potrzebnych do rozwiązywania problemu,
- psychologii konfliktu i mediacji dotyczącą jednostek, grup i społeczności lokalnych.

Absolwent w zakresie umiejętności potrafi:

- opracowywać innowacyjne rozwiązania na potrzeby swoich podopiecznych,
- zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu mediacji w praktyce,
- rozpoznać przyczynę niedostosowania społecznego,
- prowadzić działania na rzecz podopiecznego, we współpracy z jego rodziną i środowiskiem lokalnym.

Absolwent w zakresie kompetencji społecznych potrafi:

- mediować i negocjować pomiędzy stronami,
- słuchać ze zrozumieniem,
- szukać rozwiązań problemów podopiecznych,
- radzi sobie w konfliktowych i stresowych.

Perspektywy pracy po studiach:

- szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, jako pedagog,
- świetlice środowiskowe,
-ośrodki pomocy społecznej,
- sąd,
- policja,
- ośrodki mediacji.

Specjalność: pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego

Absolwent specjalności Pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego przygotowany jest do podjęcia pracy dającej wiele satysfakcji a zarazem do pracy wymagającej poświęcenia i wyjątkowej odpowiedzialności. Spoczywa bowiem na nim obowiązek prawidłowych oddziaływań w zakresie usprawniania, kształcenia i wychowywania osób z niepełnosprawnościami, by mogły ona samodzielnie egzystować w środowisku. Uwzględniając idee pełnej autonomii i integracji  takich osób w trakcie studiów realizowane treści programowe nie są skupione na jednym rodzaju zaburzeń, gdyż coraz częściej pedagog- rewalidator ma do czynienia w różnych ośrodkach specjalistycznych z różnego rodzaju zaburzeniami, a nawet niepełnosprawnościami sprzężonymi, stąd w treściach programowych uwzględnione są:
-    zaburzenia wzroku;
-    zaburzenia słuchu;
-    niepełnosprawności intelektualne;
-    choroby przewlekłe i dysfunkcje narządu ruchu;
-    niedostosowanie społeczne (różnego rodzaju uzależnienia, zachowania przestępcze).

Realizowane treści programowe w trakcie studiów pozwalają studentowi na zapoznanie:

-    z przyczynami powstania niepełnosprawności;
-    z fenomenologią czyli objawami zaburzeń;
-    możliwościami ich usprawniania, a także z działaniami profilaktycznymi umożliwiającymi zapobieganiu niepełnosprawnościami.

Praca z osobami z niepełnosprawnościami wymaga stosowania szeroko pojętej indywidualizacji podpartej gruntowną diagnozą wraz z właściwym doborem metod i form pracy. Wszystkie te umiejętności specjalistycznego działania wyposażony jest Student w trakcie zajęć. Albowiem uzyskuje nie tylko wiedzę, ale i umiejętności specjalistyczne. Zarówno wiedza jak i umiejętności praktyczne obejmują także działy pedagogiki specjalnej jak: tyflopedagogika, surdopedagogika, pedagogika terapeutyczna, oligofrenopedagogika i pedagogika resocjalizacyjna. Poza tym w trakcie studiów realizowane są treści programowe z psychologii klinicznej, pedagogiki opiekuńczej i pracy socjalnej, edukacji i poradnictwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnościami, a także rewalidacji indywidualnej i społecznej, w której uwzględniono różne fory usprawniania, takie jak: muzykoterapia, choreoterapia, terapia zajęciowa, terapia zabawowa i inne. Realizowane są również treści programowe z metodyk nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnościami fizycznymi, psychicznymi i społecznymi. Studenci odbywają także praktyki specjalistyczne, które umożliwiają im wykorzystywanie i sprawdzanie siebie oraz zdobytych wiadomości i umiejętności w konkretnych działaniach z osobami sprawnymi inaczej.

Absolwent specjalności posiada wiedzę m.in. z zakresu:

- psychologii klinicznej,
-pedagogiki opiekuńczej i pracy socjalnej,
- edukacji i poradnictwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnościami,
-rewalidacji indywidualnej i społecznej,
-klasyfikacji niepełnosprawności.

Absolwent z zakresie umiejętności potrafi:

- właściwie dobrać metody i formy pracy z podopiecznymi,
- prawidłowo zdiagnozować problemy i prognozować specjalistyczne oddziaływania edukacyjne,
- przygotowywać programy pracy wychowawczo-dydaktycznej, scenariuszy zabaw i zajęć, planów współpracy z rodzicami.

Absolwent w zakresie kompetencji społecznych:

- jest komunikatywny,
- potrafi słuchać ze zrozumieniem i obserwować,
- jest wrażliwy na los podopiecznych.

Perspektywy pracy po studiach:

- w ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju,
- w ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych,
- w fundacjach i organizacjach na rzecz osób z niepełnosprawnością,
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
- w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
- w domach pomocy społecznej.

Specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym (nauczycielska)

Absolwent studiów na kierunku: pedagogika powinien dysponować podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz socjalnej, jak również konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Powinien także opanować praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania i doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

Studia na kierunku – pedagogika stanowią podstawę do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego (do roli pedagoga), rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.

Na skutek uwzględnienia w procesie kształcenia kierunkowego także kształcenia specjalnościowego na specjalności: pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym – kwalifikacje absolwenta stają się wielostronne, w szczególności obejmujące przygotowanie ogólnopedagogiczne oraz przygotowanie specjalnościowe w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej z wychowaniem fizycznym.

Pierwszy rodzaj przygotowania (ogólnopedagogicznego) wyznacza możliwość podejmowania ról zawodowych i zadań związanych z edukacją wczesnoszkolną (realizowaną także w starszych rocznikach wychowania przedszkolnego). Chodzi zatem o skonkretyzowaną działalność nauczycielską, o działalność dotyczącą elementarnych podstaw szeroko rozumianej edukacji i nasyconą licznymi działaniami wychowawczymi oraz opiekuńczymi.

Drugi z kolei rodzaj przygotowania (w zakresie wychowania fizycznego) ma charakter dopełniający, stwarzający szanse dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do prowadzenia z małymi dziećmi także zajęć z wychowania fizycznego. Chodzi o to, aby nauczyciele z poszerzonymi kwalifikacjami (wstępnymi) byli odpowiednio przygotowani do takiej właśnie edukacji wczesnoszkolnej.

Uwzględnienie w programie studiów w zakresie analizowanej specjalności sześciu przedmiotów z programu studiów licencjackich na kierunku: wychowanie fizyczne, w tym także metodyki wychowania fizycznego, daje określoną gwarancję, iż tak przygotowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej staną się dobrymi realizatorami zadań owej edukacji.

W tym głównie kontekście akcentowana pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym - jako specjalność pedagogiczna i nauczycielska zarazem – staje się wystarczająco uzasadnionym dążeniem i rozwiązaniem innowacyjnym.
 
Specjalność: Resocjalizacja

Studia na specjalności Resocjalizacja przygotowują studentów do pracy z ludźmi we wszystkich kategoriach wieku, którzy z różnych przyczyn nie przestrzegają kanonów ogólnie przyjętego postępowania, łamią normy prawne, moralne, obyczajowe i zwyczajowe. W realizacji treści programowych ujęte są zagadnienia ukierunkowane na pomoc, opiekę, resocjalizację i reedukację osób, które manifestują różne postaci niedostosowania społecznego (czyny przestępcze, uzależnienia). Celem kształcenia jest przygotowanie profesjonalistów, zdolnych do przywracaniu społeczeństwu zarówno jednostek, jak i całych grup. Studia przygotowują kadry do placówek różnego typu - wychowawczych, penitencjarnych oraz do pracy na rzecz jednostek, rodzin i grup społecznych potrzebujących pomocy w zakresie dostosowania społecznego lub zagrożonych niedostosowaniem. Studenci zdobywać będą wiedzę teoretyczną, z tego zakresu oraz praktyczną, obejmującą formy działalności instytucjonalnej placówek zajmujących się oddziaływaniami profilaktycznymi i resocjalizacyjnymi, dla nieletnich i dorosłych.

Absolwent specjalności posiada wiedzę m.in. z zakresu:

- form i metod resocjalizacji,
- patologii społecznych i ich przyczyn,
- form niedostosowania społecznego,
- możliwości przeciwdziałania patologiom społecznym,
- struktury organizacyjnej poszczególnych instytucji resocjalizacyjnych,,
- organizacji i zarządzania instytucjami resocjalizacyjnymi.

Absolwent z zakresie umiejętności potrafi:

- diagnozować zagrożenia społeczne,
- opracowywać plany resocjalizacyjne,
- stosować metody i techniki resocjalizacyjne,
- obserwować, dokonywać analizy materiałów merytorycznych podopiecznych i ustalać czynników kryminogennych,
- dokonywać właściwej interpretacji przepisów prawa dotyczących instytucji resocjalizacyjnych i pomocowych.
- mediować i negocjować,
- organizować i prowadzić grup zadaniowe.

Absolwent w zakresie kompetencji społecznych potrafi:

- potrafi nawiązywać kontakt,
- rozumie sytuację osoby lub rodziny, z która pracuje,
- okazuje empatię i współczucie,
- współpracuje z przedstawicielami innych zawodów, instytucjami oraz wolontariuszami.

Perspektywy pracy po studiach w:

- zakładach wychowawczych, poprawczych, penitencjarnych,
- schroniskach dla nieletnich,
- policyjnych izbach dziecka,
- komisariatach policji,
- sądach rejonowych lub okręgowych,
- schroniskach wychowawczych,
- ośrodkach interwencji kryzysowej.

Specjalność: Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna (nauczycielska)

Nabyta wiedza w ramach specjalności pozwala na zdobycie umiejętności potrzebnych do nauczania i wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym. Absolwent przygotowany jest do pracy jako nauczyciel elementarnego kształcenia, nauczyciel w przedszkolu, wychowawca w innych placówkach oświatowo-wychowawczych, do których uczęszczają dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  
Nabyta wiedza w ramach przedmiotów związanych z pedagogiką wczesnoszkolną:
 organizacja pracy w szkole podstawowej, współpraca z rodzicami, znajomość technik nauczania i uczenia się dziecka w zakresie muzyki, plastyki, techniki i kultury fizycznej, rozumienie istoty, zadań i celów integracja w edukacji polonistycznej, matematycznej oraz przyrodniczej, obszary integracji i kierunki zmian w edukacji wczesnoszkolnej, współczesne koncepcje integracyjne, zagadnienia współczesnej polszczyzny, charakter pracy nauczyciela-wychowawcy, ewaluacja zajęć zintegrowanych, zasady prawidłowego operowania głosem.
Nabyta wiedza w ramach przedmiotów związanych z pedagogiką przedszkolną:
organizacja pracy w przedszkolu, współpraca z rodzicami, działalność pedagogiczna w zakresie wychowania estetycznego, znajomość technik nauczania i uczenia się małego dziecka w zakresie muzyki, plastyki, techniki i kultury fizycznej, metody oddziaływania na sferę emocjonalną, wspomagania samodzielnej aktywności i poczucia bezpieczeństwa, rozumienie istoty, zadań i celów w przedszkolnej edukacji polonistycznej, matematycznej oraz przyrodniczej i ekologicznej, historia literatury dziecięcej, obszary integracji i kierunki zmian w edukacji przedszkolnej, zagadnienia współczesnej polszczyzny, organizacja i funkcjonowanie placówek przedszkolnych, charakter pracy nauczyciela przedszkola, zasady prawidłowego operowania głosem.
Wykształcone umiejętności w ramach przedmiotów związanych z pedagogiką wczesnoszkolną: muzyczne (głosowe, instrumentalne), dobór odpowiedniego repertuaru, plastyczne (rysunkowe, malarskie, dekoracyjne), analiza dzieł sztuki, techniczne (konstruktorskie, informatyczne), projektowanie zajęć ruchowych, metodyczne prowadzenie zajęć edukacji zintegrowanej, obserwowania zjawisk społecznych, przyrodniczych, formułowanie spostrzeżeń i wniosków, rozstrzyganie językowych wątpliwości, hospitowanie i prowadzenie lekcji próbnych, prawidłowe posługiwanie się głosem.
Wykształcone umiejętności w ramach przedmiotów związanych z pedagogiką przedszkolną:
praktyczne (odkrywanie inspiracji do pracy pedagogicznej związanej z muzyką i ruchem przy muzyce), projektowanie zajęć umuzykalniających, rozwijanie zdolności plastycznych dzieci,  techniczne, manualne i metodyczne organizowanie zajęć z techniki, stosowanie nowych rozwiązań dydaktyczno-wychowawczych w zakresie kultury fizycznej, praktyczna nauka tańców i zabaw, rozstrzyganie językowych wątpliwości, celowe wykorzystanie utworu literackiego, hospitowanie i prowadzenie zajęć próbnych w grupach przedszkolnych, nawiązywanie kontaktów z małymi dziećmi, konstruowanie programów edukacyjnych, współpraca z osobami ważnymi w życiu dziecka, prawidłowe posługiwanie się głosem.

Absolwent specjalności posiada wiedzę m.in. z zakresu:

- organizacji pracy w szkole podstawowej i przedszkolu,
- współpracy z rodzicami,
- technik nauczania i uczenia się dziecka w zakresie muzyki, plastyki, techniki i kultury fizycznej,
- metod oddziaływania na sferę emocjonalną,
- edukacji polonistycznej, matematycznej.

Absolwent z zakresie umiejętności potrafi:

- projektować zajęcia umuzykalniające,
- rozwijać zdolności plastyczne,  techniczne, manualne dzieci i metodyczne organizowanie zajęć z techniki,
-projektować zajęcia ruchowe,
- prowadzić zajęcia edukacji zintegrowanej,
- obserwować zjawiska społeczne, przyrodniczych,
- rozstrzygać językowe wątpliwości,
- prawidłowo posługiwać się głosem,
- stosować nowe rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze w zakresie kultury fizycznej,.

Absolwent w zakresie kompetencji społecznych potrafi:

- nawiązywać kontakty z dziećmi,
- współpracować z rodzicami,
- dostrzegać problemy dzieci,
- być kreatywny,
- słuchać ze zrozumieniem
- wyciągać i formułować wnioski.

Perspektywy pracy po studiach:

- szkoły podstawowe,
- przedszkola.

Specjalność -  Pedagogika wczesnoszkolna -nauczycielska (studia II stopnia)

Nabyta wiedza w ramach przedmiotów związanych z pedagogiką wczesnoszkolną pozwala na zdobycie umiejętności potrzebnych do opieki, nauczania i wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym. Absolwent przygotowany jest do pracy jako nauczyciel elementarnego kształcenia, opiekun i wychowawca w innych placówkach oświatowo-wychowawczych, do których uczęszczają dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
Nabyta wiedza w ramach przedmiotów związanych z pedagogiką wczesnoszkolną:
organizacja pracy w szkole podstawowej, współpraca z rodzicami, znajomość technik nauczania i uczenia się dziecka w zakresie muzyki, plastyki, techniki i kultury fizycznej, rozumienie istoty, zadań i celów integracja w edukacji polonistycznej, matematycznej oraz przyrodniczej, obszary integracji i kierunki zmian w edukacji wczesnoszkolnej, współczesne koncepcje integracyjne, zagadnienia współczesnej polszczyzny, charakter pracy nauczyciela-wychowawcy, ewaluacja zajęć zintegrowanych, zasady prawidłowego operowania głosem.
Wykształcone umiejętności w ramach przedmiotów związanych z pedagogiką wczesnoszkolną: muzyczne (głosowe, instrumentalne), dobór odpowiedniego repertuaru, plastyczne (rysunkowe, malarskie, dekoracyjne), analiza dzieł sztuki, techniczne (konstruktorskie, informatyczne), projektowanie zajęć ruchowych, metodyczne prowadzenie zajęć edukacji zintegrowanej, obserwowania zjawisk społecznych, przyrodniczych, formułowanie spostrzeżeń i wniosków, rozstrzyganie językowych wątpliwości, hospitowanie i prowadzenie lekcji próbnych, prawidłowe posługiwanie się głosem.

Absolwent specjalności posiada wiedzę m.in. z zakresu:

- organizacji pracy w szkole podstawowej,
- współpracy z rodzicami,
- technik nauczania i uczenia się dziecka w zakresie muzyki, plastyki, techniki i kultury fizycznej,
- metod oddziaływania na sferę emocjonalną,
- edukacji polonistycznej, matematycznej.

Absolwent z zakresie umiejętności potrafi:

- projektować zajęcia umuzykalniające,
- rozwijać zdolności plastyczne,  techniczne, manualne dzieci i metodyczne organizowanie zajęć z techniki,
- projektować zajęcia ruchowe,
- prowadzić zajęcia edukacji zintegrowanej,
- obserwować zjawiska społeczne, przyrodniczych,
- rozstrzygać językowe wątpliwości,
- prawidłowo posługiwać się głosem,
- stosować nowe rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze w zakresie kultury fizycznej,.

Absolwent w zakresie kompetencji społecznych potrafi:

- nawiązywać kontakty z dziećmi,
- współpracować z rodzicami,
- dostrzegać problemy dzieci,
- być kreatywny,
- słuchać ze zrozumieniem
- wyciągać i formułować wnioski.

Perspektywy pracy po studiach:

- szkoły podstawowe

Specjalność: Wychowanie  obronne  z edukacją dla bezpieczeństwa

Edukacja obronna wiązana z edukacją dla bezpieczeństwa pozwala na przenoszenie wielu zadań i celów strategicznych na instytucje znajdujące się poza Ministerstwem Obrony Narodowej. Z tego powodu w państwach należących do NATO edukacja obronna stanowi jeden z najważniejszych czynników ich potencjału  obronnego. Muszą one zatem wykazywać dużą dbałość o kształcenie i wychowanie młodzieży dla bezpieczeństwa. Absolwent  specjalności: wychowanie obronne z edukacją dla bezpieczeństwa jest przygotowany do organizacji pozalekcyjnych  form wychowania obronnego w szkole i poza nią. Potrafi planować, organizować i kierować ochroną ludności w sytuacjach kryzysowych, katastrof, klęsk żywiołowych i reagowania w sytuacji wystąpienia nieprzewidzialnych – nadzwyczajnych zagrożeń w okresie pokoju i wojny. Przygotowuje do skutecznego działania na rzecz obrony cywilnej w jednostkach administracji rządowej, samorządu terytorialnego i podmiotach gospodarczych oraz innych strukturach organizacyjnych i formach działań społecznych. Absolwent zdobywa kwalifikacje szeroko rozumianej edukacji dla bezpieczeństwa i obrony przed skutkami zagrożeń czasu pokoju (katastrofy i groźne awarie), czasu wojny, a także udzielenia pierwszej pomocy. Absolwenci tej specjalności mogą również podjąć pracę w urzędowych i samorządowych ogniwach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Zdobyta wiedza i umiejętności otwierają perspektywy absolwentom tej specjalności w zakresie podejmowania pracy (po przeszkoleniu) w wojsku i policji. Absolwenci mają wiedzę w zakresie problematyki bezpieczeństwa publicznego i indywidualnego, bezpieczeństwa państwa oraz różnego typu zagrożeń: cywilizacyjnych, ekologicznych, spowodowanych klęskami żywiołowymi oraz terroryzmem, wynikających z patologii społecznych. Znają również system obronności Polski, funkcjonowanie obrony cywilnej i zasady zarządzania kryzysowego. Absolwent posiada ponadto szeroki zakres wiedzy historycznej, filozoficzno – społecznej, psychologicznej, socjologicznej, pedagogicznej i wychowania obronnego. Treści programowe edukacji obronnej obejmują również obronę cywilną i kształcenia uzdolnień przydatnych w służbie wojskowej i obronie cywilnej.    

Absolwent specjalności posiada wiedzę m.in. z zakresu:

- bezpieczeństwa publicznego, indywidualnego,
- patologii społecznych,
- zagrożeń w różnych obszarach bezpieczeństwa publicznego, cywilnego: awarie przemysłowe, klęski żywiołowe,
- rozpoznawania zagrożeń, walki z nimi i usuwania ich skutków,
- pierwszej pomocy.

Absolwent z zakresie umiejętności potrafi:

- organizować i udzielać pierwszej pomocy w wypadkach i sytuacjach zagrożenia,
- prowadzić zajęcia edukacyjne z dziedziny obronności i bezpieczeństwa, samoobrony,
strzelania sportowego,
- organizować pozalekcyjne  formy wychowania obronnego w szkole i poza nią,
- planować, organizować i kierować ochroną ludności w sytuacjach kryzysowych, katastrof, klęsk żywiołowych.

Absolwent w zakresie kompetencji społecznych potrafi:

- prowadzić działalność edukacyjną wśród dzieci, młodzieży,
- rozpoznawać zagrożenia indywidualne i zbiorowe oraz walczyć z nimi i usuwać ich skutki,
- jest komunikatywny, otwarty na pomoc innym,
- słuchać ze zrozumieniem i obserwować.

Perspektywy pracy po studiach:

- w administracji publicznej i samorządowej w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem, zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną,
- w służbach mundurowych.


PRACA SOCJALNA

Kierunek praca socjalna, studia I stopnia (licencjackie), specjalności:

 • Praca socjalna z klientem w środowisku lokalnym
 • Asystent rodziny


Praca socjalna jest najstarszą specjalnością, a od kilku lat  kierunkiem studiów w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej we Włocławku.

Oczekiwane cele kształcenia

Zdobyta na studiach wiedza i umiejętności pozwolą absolwentom rozumieć podstawowe procesy mające miejsce w dzisiejszej rzeczywistości społecznej, ich strukturę i dynamikę (w skali mikro i makro) oraz wytworzy umiejętność diagnozowania problemów społecznych. Ważnym celem studiów jest wyposażenie absolwentów w nowoczesne kwalifikacje akcentujące twórczość i innowacyjność działania, tj.: umiejętność prowadzenia indywidualnej i grupowej pracy socjalnej, projektowania, organizowania i ewaluacji własnej pracy. Absolwenci uzyskają niezbędne kompetencje interpersonalne potrzebne do pracy z różnymi kategoriami podopiecznych (budowanie kontaktu, komunikacja, negocjowanie, sposoby rozwiązywania konfliktów).

Absolwenci studiów będą posiadać też niezbędną wiedzę i kompetencje pozwalające na twórcze organizowanie środowisk społecznych, diagnozowanie i rozwiązywanie różnorodnych problemów socjalnych, dostarczanie wielorakiej pomocy socjalnej osobom i grupom, które tego wymagają.

Kwalifikacje absolwenta

(zgodne z kwalifikacjami opisanymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia między kierunkowe oraz makro kierunki (Dz. U. Nr 164 poz. 1166))

a)   uzyskiwany tytuł zawodowy - studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata
b)   wiedza i umiejętności zdobyte przez absolwenta podczas studiów

Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę filozoficzną i socjologiczną pozwalającą po­znać istotę ludzką i procesy społeczne. Powinien posiadać wiedzę przyrodniczą, psy­cho­lo­­giczną i pedagogiczną dającą podstawy zrozumienia systemu człowiek-środowisko oraz umożli­wiającą zro­­zumienie procesów zachodzących w organizmie człowieka gwarantujących jego dobre funkcjo­no­wanie biologiczne, psychiczne i społeczne. Powinien posiadać wiedzę ekono­miczną i praw­ną umożliwiającą zrozumienie mechanizmów rzutujących na system podziału i działalność służb społecznych oraz ich formalno-prawnego instrumentarium. Powinien posiadać wiedzę umożli­wiającą poznanie funkcjonowania mikro środowiska -gospodarstwa domowego, w którym odbywa się zaspokajanie potrzeb jednostki i rodziny.

Absolwent powinien posiadać kompetencje i sprawności niezbędne dla realizacji za­dań sta­wianych przed pracownikiem socjalnym: (1) dokonywania diagnozy (analizy i oce­ny) sytu­acji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup (w tym grup ryzyka) i spo­łeczności lokalnych, (2) stosowania metod, technik i środków interwen­cji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów w zakresie ograniczo­nych możliwości (i umiejętności) zdobywania środków utrzymania, dys­funkcjonalności rodziny w pełnieniu zadań opiekuńczo-wychowawczych, niepełno­sprawności, patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego i uchodźstwa, (3) przywra­cania lub podtrzymywania właści­wych interakcji między jednostkami a społeczeń­stwem (doskonalenia funkcjonowania spo­łecznego), (4) pobudzania samozaradności indywidualnej (działań samopomocowych) u osób, rodzin, grup i środowisk społecznych, (5) kierowania służbami społecznymi i pro­jektowa­nia społecznego oraz (6) inspirowania zmian społecznych, inicjowania nowych form pomocy osobom i rodzinom oraz powoływania in­stytucji świadczących pomoc – zwłaszcza w naj­bliż­szym śro­dowisku lokalnym. Absol­went powinien umieć rozwiązywać problemy w obszarach rzeczywistości społecznej, w których po­trzebna jest profesjonalna pomoc – gdy występuje nie­wy­dolność w funk­cjonowaniu osobni­czym i społecznym między innymi z powodu: ubóstwa, sie­roctwa, przemocy w rodzinie, bez­domności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bez­rad­ności w sprawach opie­kuńczo-wychowawczych (zwłaszcza w rodzinach niepełnosprawnych i wielo­dzietnych), alkoholi­zmu, narkomanii, przestępczości, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, migracji oraz uchodźstwa. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w: re­gio­nalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrod­kach pomocy społecznej, a także do pracy: z rodzinami zastępczymi, w placówkach opiekuń­czo-wycho­wawczych, w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepeł­no­spraw­nych intelektual­nie, psychicznie i fizycznie, w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrud­nienia i przeciwdzia­łania bezrobociu, w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bez­dom­nych, alkoholików i nar­komanów, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach pozarzą­dowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem wyżej wymienionym problemom. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Euro­pejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posłu­giwać się językiem specjalistycznym z za­kresu problematyki społecznej. Absolwent powinien być przy­go­towany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

c)    uzyskane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Studia na kierunku „praca socjalna” przygotują do pracy w różnych instytucjach i placów­kach państwowych i samorządowych, oraz w organizacjach pozarządowych (sto­wa­rzysze­nia, funda­cje) zajmujących się pracą socjalną. W związku z tym po studiach absol­wentach uzyska możli­wość podjęcia pracy w: państwowych instytucjach i agendach zajmujących się opieką i pomocą społeczną;
komórkach i jednostkach organizacyjnych samorządowej administracji publicznej rea­li­zu­ją­cych ustawowo zdefiniowane, jak i zlecone zadania w zakresie pracy socjalnej i opieki; organizacjach pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną i opieką (stowa­rzy­sze­­nia, fundacje); przedsiębiorstwach prywatnych podejmujących działalność w sferze pomocowej,
lokalnych stowarzyszeniach, agencjach, fundacjach i funduszach gromadzących i roz­dzie­la­ją­cych środki materialne przeznaczone na pomoc społeczną;

Należy podkreślić, że opracowany przez nas program studiów pozwoli też absol­wen­towi kie­runku „praca socjalna” uzyskać kompetencje niezbędne do podejmowania własnej działal­ności w obszarze pracy socjalnej, np. poprzez tworzenie pozarządowych instytucji pomocy społecznej (co pozwoli na generowanie nowych miejsc pracy).

Sylwetka absolwenta kierunku praca socjalna

Absolwent studiów na kierunku: praca socjalna powinien dysponować podstawową wiedzą pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Powinien także opanować praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania i doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.
    Studia na kierunku praca socjalna stanowią podstawę do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego (do roli pracownika socjalnego), rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Na skutek uwzględnienia w procesie kształcenia kierunkowego także kształcenia specjalnościowego kwalifikacje absolwenta stają się wielostronne, w szczególności obejmujące przygotowanie ogólnopedagogiczne oraz przygotowanie specjalnościowe w zakresie wybranych specjalności.

Specjalność: asystent rodziny

Podstawą kwalifikacji specjalistycznych uzyskanych w trakcie studiów na specjalności asystent rodziny będzie pogłębiona wiedza z zakresu pedagogiki, socjologii, psychologii rodziny oraz poradnictwa wychowawczo – rodzinnego. W czasie studiów studenci uzyskają niezbędną wiedzę o mechanizmach niedostosowania społecznego, psychologii konfliktów, podstaw pracy socjalnej, etyki pomagania i współżycia społecznego. Pomoże to im w zrozumieniu różnorodnych problemów rodziny i adekwatnym doborze form pomocy. Słuchacze nabędą umiejętności praktycznego stosowania różnych form wspierania i pomocy rodzinie; diagnozowania, pomocy edukacyjnej, wychowawczej, terapeutycznej, negocjacji, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania problemów rodziny. Zdobędą także wiedzę i umiejętności organizowania i współpracy środowiska lokalnego na rzecz podopiecznych rodzin. Otwartość i wrażliwość na problemy – niedoskonałości rodziny, szczególnie dzieci, przestrzeganie etycznych granic w relacjach społecznych - to niezbędna część przygotowania zawodowego, które uzyskuje absolwent.

Absolwent specjalności posiada wiedzę dotyczącą:

- podstawowych problemów współczesnej rodziny,
- mechanizmów przyczyn i skutków dysfunkcji rodziny i sytuacji dziecka w takim środowisku,
- potrzeb i kierunków koniecznych działań profilaktycznych podtrzymujących kondycje rodziny i przysposabiających ją do odpowiedzialnego pełnienia ról w rodzinie,
- diagnozowania problemów rodzin dysfunkcyjnych i problemów społecznych środowiska oraz organizowania środowiska lokalnego, mieszkańców placówek i instytucji pomocowych na rzecz tych rodzin,
- podejmowania działań zapobiegających dysfunkcjonalności rodziny i organizowania adekwatnej pomocy rodzinom: poradnictwa, terapii, rozwiązywania różnorodnych problemów rodziny.

Absolwent z zakresie umiejętności potrafi:

- zdiagnozować problemy występujące w rodzinach dysfunkcyjnych i problemy społeczne środowiska,
- zorganizować środowisko lokalne, mieszkańców placówek i instytucji pomocowych na rzecz tych rodzin,
- podjąć praktyczne działania zapobiegające dysfunkcjonalności rodziny,
- zorganizować adekwatną pomoc rodzinom w postaci: poradnictwa, terapii,
- zaktywizować rodzinę jej w kwestiach zawodowych, społecznych, opiekuńczo – wychowawczych.

Absolwent w zakresie kompetencji społecznych potrafi:

- pracować ze wszystkimi członkami rodziny,
- mediować i negocjować pomiędzy stronami,
- słuchać ze zrozumieniem,
- szukać rozwiązań problemów podopiecznych,
- radzić sobie w konfliktowych i stresowych
- współpracować z pracownikami socjalnymi,
- współpracować z instytucjami zajmującymi się pomocom rodzinom.

Perspektywy pracy po studiach:

- egionalne Ośrodki Polityki Społecznej,
- Miejskie/Gminne Ośrodki Pomocy Rodzinie,
- Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
- Ośrodki Interwencji Kryzysowej,
- Domy Samopomocowe,
- Ośrodki Adopcyjne,
- Placówki Poradnictwa Specjalistycznego (w tym rodzinnego).

Specjalność: praca socjalna z klientem w środowisku lokalnym

Zdobyta na studiach wiedza i umiejętności pozwolą absolwentom rozumieć podstawowe procesy mające miejsce w dzisiejszej rzeczywistości społecznej, ich strukturę i dynamikę (w skali mikro i makro) oraz wytworzy umiejętność diagnozowania problemów społecznych. Ważnym celem studiów jest wyposażenie absolwentów w nowoczesne kwalifikacje akcentujące twórczość i innowacyjność działania, tj.: umiejętność prowadzenia indywidualnej i grupowej pracy socjalnej, projektowania, organizowania i ewaluacji własnej pracy. Absolwenci uzyskają niezbędne kompetencje interpersonalne potrzebne do pracy z różnymi kategoriami podopiecznych (budowanie kontaktu, komunikacja, negocjowanie, sposoby rozwiązywania konfliktów). Absolwenci studiów będą posiadać też niezbędną wiedzę i kompetencje pozwalające na twórcze organizowanie środowisk społecznych, diagnozowanie i rozwiązywanie różnorodnych problemów socjalnych, dostarczanie wielorakiej pomocy socjalnej osobom i grupom, które tego wymagają. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także do pracy: z rodzinami zastępczymi, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz z niepełnosprawnościami, w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem wyżej wymienionym problemom. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent specjalności posiada wiedzę:

- filozoficzną i socjologiczną pozwalającą poznać istotę ludzką i procesy społeczne,
- przyrodniczą, psychologiczną i pedagogiczną dającą podstawy zrozumienia systemu człowiek-środowisko oraz umożliwiającą zrozumienie procesów zachodzących w organizmie człowieka gwarantujących jego dobre funkcjonowanie biologiczne, psychiczne i społeczne,
- ekonomiczną i prawną umożliwiającą zrozumienie mechanizmów rzutujących na system podziału i działalność służb społecznych oraz ich formalno-prawnego instrumentarium.

Absolwent z zakresie umiejętności potrafi:

- dokonać diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych,
- stosować metody, techniki i środki interwencji socjalnej,
- przywracać lub podtrzymywać właściwe interakcji między jednostkami a społeczeństwem,
- pobudzać samo zaradność indywidualną u osób, rodzin, grup i środowisk społecznych, --inspirować zmiany społeczne,
- inicjować nowe formy pomocy osobom i rodzinom.

Absolwent w zakresie kompetencji społecznych potrafi:

- rozwiązywać problemy w obszarach rzeczywistości społecznej, w których potrzebna jest profesjonalna pomoc,
- mediować i negocjować pomiędzy stronami,
- słuchać ze zrozumieniem,
- szukać rozwiązań problemów podopiecznych,
- radzić sobie w konfliktowych i stresowych
- współpracować z pracownikami socjalnymi,
- współpracować z instytucjami zajmującymi się pomocom osobom potrzebującym.

Perspektywy pracy po studiach:

- Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej,
- Miejskie/Gminne Ośrodki Pomocy Rodzinie,
- Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
- Domy Pomocy Społecznej,
- Domy Dziennego Pobytu,
- Ośrodki Interwencji Kryzysowej,
- Domy Samopomocowe,
- Hospicja,
- Schroniska i noclegownie,
- Poradnie Odwykowe,
- Placówki Poradnictwa Specjalistycznego
- Placówki Opiekuńcze,
- Placówki Resocjalizacyjne,
- Organizacje pozarządowych zajmujące się pomocą społeczną i opieką (stowarzyszenia, fundacje);WYCHOWANIE FIZYCZNE

Charakterystyka kierunku wychowanie fizyczne


Specjalność nauczycielska

Kierunek, wychowanie fizyczne funkcjonuje w strukturze Wydziału Nauk Pedagogicznych, na prowadzenie którego Uczelnia uzyskała uprawnienia na mocy Decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z kwietnia 2004 r. Studia na poziomie licencjata przygotowują studentów do pracy w zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach podstawowych. Absolwenci uzyskują również uprawnienia jakże ważne w dobie przemian i reformy oświatowej do prowadzenia zajęć z różnych form rekreacji ruchowej oraz instruktora odnowy biologicznej. Po zaliczeniu właściwego testu mają możliwość otrzymania certyfikatu potwierdzającego znajomość języka na poziomie B2 ESOKJ (Europejskiego Systemu Kształcenie Językowego Rady Europy). Nabyta w trakcie studiów znajomość języka obcego i technik informatycznych pozwala absolwentom na szerszą i nowoczesną komunikację interpersonalną. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego uzupełnione praktykami pedagogicznymi i obozem sportowym /letnim/, mają na celu przygotować absolwentów do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w obecnej zmieniającej się rzeczywistości.

Studenci studiów stacjonarnych mają możliwość uzyskania uprawnień instruktora lekkoatletyki, pływania, gimnastyki, koszykówki, piłki ręcznej, piłki siatkowej i piłki nożnej, po zaliczeniu tych przedmiotów na ocenę bardzo dobrą. Studenci studiów niestacjonarnych ww. uprawnienia uzyskują po odbyciu dodatkowego kursu. Szczególnie ważne, komplementarne dla wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki czy metodyki przedmiotu, staje się także wykształcenie społecznej wrażliwości absolwenta, jego umiejętności interpersonalnych, a także mobilności, elastyczności i zdolności adaptacyjnych oraz skłonności do działań niestandardowych – kreatywności. Pomocne w tym mają być także formy aktywności studenckiej wykraczające poza ramy procesu dydaktycznego takie jak: praca w samorządzie studenckim czy studenckim kole naukowym "WUEFIAK", Studenci kierunku swoje pasje, zamiłowania i umiejętności sportowe mogą realizować uczestnicząc w zajęciach Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego.

Absolwent 3-letnich studiów zawodowych kierunku wychowania fizycznego powinien w szczególności opanować warsztat wychowania fizycznego i stać się wzorem do naśladowania. Oznacza to, że dzięki zdobytemu wykształceniu z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych oraz opanowaniu umiejętności nauczania ruchu i usprawnianiu ciała, absolwent powinien posiadać kwalifikacje umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość, w celu zaspokojenia obiektywnych i subiektywnych potrzeb wychowanków, w zakresie somatyczno-motorycznego rozwoju oraz przygotowania ich do dbałości o zdrowie, sprawność oraz budowę własnego ciała – także po zakończeniu edukacji szkolnej. Konieczna jest więc gruntowna znajomość metod diagnozy i prognozy rozwoju fizycznego i psychicznego, a także umiejętność programowania środków kształcenia i wychowania fizycznego, które z nabytą na drodze socjalizacji do zawodu nauczycielskiego kulturą oraz wrażliwością pedagogiczną będą gwarantowały efektywną realizację zajęć lekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie wychowania fizycznego (po spełnieniu dodatkowych wymogów określonych odrębnymi przepisami), sportu, rekreacji i turystyki młodzieży szkolnej.


Wychowanie fizyczne z rekreacją ruchową i odnową biologiczną

Wychowanie fizyczne to kierunek pedagogiczny o specjalności nauczycielskiej,  na którym to studenci w trakcie trzyletnich studiów licencjackich są  przygotowywani do prowadzenia zajęć w szkołach podstawowych, instytucjach związanych z kulturą fizyczną jak również do pracy w klubach fitness.  Kierunek, wychowanie  fizyczne funkcjonuje w strukturze Wydziału Nauk Pedagogicznych, na  prowadzenie którego Uczelnia uzyskała uprawnienia na mocy Decyzji Ministra  Edukacji Narodowej i Sportu z kwietnia 2004 r.  Absolwent 3-letnich studiów zawodowych kierunku wychowania fizycznego  powinien w szczególności opanować warsztat wychowania fizycznego i stać się  wzorem do naśladowania. Oznacza to, że dzięki zdobytemu wykształceniu z  zakresu nauk przyrodniczych i społecznych oraz opanowaniu umiejętności  nauczania ruchu i usprawnianiu ciała, absolwent będzie posiadać kwalifikacje  umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i  środkami społecznymi na osobowość, w celu zaspokojenia obiektywnych i subiektywnych potrzeb wychowanków, w zakresie  somatyczno-motorycznego rozwoju oraz przygotowania ich do dbałości o zdrowie, sprawność oraz budowę własnego ciała  także po zakończeniu  edukacji szkolnej. Konieczna jest więc gruntowna znajomość metod diagnozy i  prognozy rozwoju fizycznego i psychicznego, a także umiejętność  programowania środków kształcenia i wychowania fizycznego, które z nabytą na  drodze socjalizacji do zawodu nauczycielskiego kulturą oraz wrażliwością pedagogiczną będą gwarantowały efektywną realizację zajęć lekcyjnych i  pozaszkolnych w zakresie wychowania fizycznego (po spełnieniu dodatkowych  wymogów określonych odrębnymi przepisami), sportu, rekreacji i turystyki  młodzieży szkolnej. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego uzupełnione są  praktykami pedagogicznymi i obozem sportowym, których celem jest szersze  przygotowanie absolwentów do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i  opiekuńczych w obecnej zmieniającej się rzeczywistości. Poza uprawnieniami do pracy w zawodzie nauczyciela na I i II i III poziomie  nauczania absolwenci kierunku wychowanie fizyczne osiągną odpowiednie przygotowanie w zakresie rekreacji ruchowej i  odnowy biologicznej do pracy m.in. w klubach fitness, w klubach sportowych, ośrodkach SPA, sanatoriach itp.  Po zaliczeniu właściwego testu absolwenci mają możliwość otrzymania certyfikatu potwierdzającego znajomość języka na poziomie B2 ESOKJ  (Europejskiego Systemu Kształcenie Językowego Rady Europy).


Sukcesy naszych studentów i absolwentów:


Patryk  Domińczak

 • Akademicki Mistrz Polski w Maratonie, Poznań 2010,
 • Akademicki Mistrz Polski w Maratonie, Poznań 2011,
 • Mistrz Wojska Polskiego w Maratonie, Wrocław 2011,
 • Brązowy Medalista Akademickich Mistrzostw Polski, Poznań 2012

Arkadiusz Owsian

 • Mistrz Polski w jeździe drużynowej na czas (w kategorii orlik).
 • Drugie miejsce w klasyfikacji do lat 23 (biała koszulka) w Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim "Dookoła Mazowsza",
 • Zwycięzca  wyścigu "O Puchar Bałtyku",

 

 • Budownictwo
 • Logistyka
 • Transport


BUDOWNICTWO

Specjalność: Technologia i organizacja budownictwa

Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę merytoryczną z zakresu ergonomii budowlanej, mechanizacji budownictwa oraz podstawy wiedzy ekonomicznej, menedżerskiej i ekonomiki procesów budowlanych. Absolwent łączy przygotowanie inżynierskie z dziedziny budownictwa z przygotowaniem z zakresu organizacji i zarządzania oraz prawa, finansów, wyceny obiektów budowlanych, komputerowego wspomagania analizy technologiczno-organizacyjnej realizacji procesów budowlanych, kosztorysowania itp.. W ramach elastycznego systemu studiów możliwe jest uzyskanie wiedzy z zakresu systemów zarządzania, kontrolingu technicznego, zarządzania kosztami, doradztwa technicznego, zarządzania inwestycjami itp. Absolwenci charakteryzują się umiejętnościami w zakresie organizowania i prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, projektowania i wdrażania nowoczesnych technologii i innowacji organizacyjnych i modernizacyjnych.

Specjalność: Budownictwo drogowe

Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę merytoryczną z zakresu budowy, eksploatacji i projektowania dróg, ulic, placów, węzłów komunikacyjnych, wiaduktów mostów, budowy i projektowania prostych obiektów budowlanych, wykorzystania surowców lokalnych i materiałów odpadowych do budowy dróg, organizacji ruchu drogowego oraz przebudowy i modernizacji dróg, recyclingu materiałów.

Studia I stopnia inżynierskie na kierunku budownictwo

Kształcenie na kierunku budownictwo odbywa się w systemie studiów jednostopniowych.
Studia stacjonarne: trwają 7 semestrów
Studia niestacjonarne: trwają 7 semestrów
Kierunek studiów budownictwo należy do grupy kierunków studiów technicznych. Umiejętności ogólne, wspólne dla całego kierunku, rozwijane są w ramach specjalności dydaktycznych odpowiadających problemowo podstawowym obszarom działalności zawodowej inżyniera budownictwa.
Absolwent kierunku budownictwo potrafi analizować problemy związane z procesem budowlanym. Charakteryzuje się umiejętnością kierowania zespołami ludzkimi oraz korzystania i łączenia wiedzy z różnych dziedzin nauki. Jest przygotowany do kierowania realizacją prac w zakresie wykonawstwa, remontów i użytkowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich. Posiada wiedzę w zakresie optymalizacji poszczególnych składowych procesu budowlanego oraz przygotowania procesu budowlanego.
Absolwent jest przygotowany do pełnienia różnych funkcji inżynierskich w branży ogólnobudowlanej. Może stanowić kadrę biur projektowych, służb inwestycyjnych, wytwórni materiałów i elementów budowlanych, pełnić funkcję pomocniczą lub być współautorem działań twórczych w zakresie projektowania bardziej skomplikowanych obiektów. Posiada wystarczającą wiedzę ogólną i inżynierską do projektowania nieskomplikowanych obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich. Posiada wiedzę pozwalającą samodzielnie kierować firmą budowlaną. Nabywa umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa w działalności gospodarczej z zakresu budownictwa. Dzięki takim umiejętnościom jak formułowanie ofert, prowadzenie negocjacji, zawieranie kontraktów, absolwent będzie mógł być również zatrudniony w zarządach i radach nadzorczych spółek i holdingów budowlanych.


Oferowane specjalności (prowadzone):

• Budownictwo drogowe
• Technologia i organizacja budownictwa

Wybór specjalności kształcenia następuje po trzecim semestrze studiów.
Specjalności uruchamiane są w zależności od potrzeb i zainteresowania studentów.

Absolwenci kierunku budownictwo z tytułem zawodowym inżyniera znajdują zatrudnienie m.in. w:
• przedsiębiorstwach wykonawczych,
• nadzorze budowlanym,
• wytwórniach betonu i elementów budowlanych,
• jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą.

Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane na kierunku budownictwo:
• język obcy
• technologia informacyjna
• przedmioty humanistyczne (podstawy ekonomii, prawo w budownictwie, historia architektury i urbanistyki, współczesne stosunki międzynarodowe, filozofia, integracja europejska, socjologia ogólna, podstawy psychologii)
• ochrona własności intelektualnej
• bezpieczeństwo pracy i ergonomia
• podstawy przedsiębiorczości- aspekty sukcesu zawodowego
• kultura fizyczna

Przedmioty kształcenia kierunkowego realizowane na kierunku budownictwo:
• geometria wykreślna
• rysunek techniczny
• geodezja
• materiały budowlane
• wytrzymałość materiałów
• mechanika budowli
• budownictwo ogólne
• mechanika gruntów
• fundamentowanie
• konstrukcje betonowe
• konstrukcje metalowe
• instalacje budowlane
• budownictwo komunikacyjne
• fizyka budowli
• hydraulika i hydrologia
• technologia robót budowlanych
• kierowanie procesem inwestycyjnym
• ekonomika budownictwa
• normowanie i kosztorysowanie


LOGISTYKA

Specjalność: Logistyka handlu i dystrybucji

Absolwent tej specjalności uzyska wiedzę w zakresie metod dystrybucji towarów, projektowania i optymalizowania procesów logistycznych, planowania i realizacji zakupów, planowania i realizacji zakupów, sprawnego sterowania przepływem informacji w łańcuchu dostaw, zarządzania zapasami, zarządzania logistycznym magazynem. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach handlowo-usługowych, centach logistycznych czy hurtowniach.

Specjalność: Logistyka przedsiębiorstw

Absolwent tej specjalności uzyska wiedzę w zakresie zarządzania przepływem informacji oraz znajomości potrzeb rynku, zarządzania przepływem surowców, materiałów i produktów zarówno w obrębie przedsiębiorstwa, jak i między podmiotami gospodarczymi w ramach tzw. łańcucha dostaw, poczynając od źródeł zaopatrzenia, a kończąc na obsłudze klienta finalnego. Absolwent zdobędzie także wiedzę z zarządzania procesami magazynowania, transportu i zarzadzania zapasami.

Specjalność: Logistyka służb mundurowych

Absolwent tej specjalności uzyska wiedzę w zakresie zaopatrzenia studentów w teoretyczną i praktyczną wiedzę i umiejętności nie tylko z zakresu logistyki dostaw i zaopatrzenia czy transportu, ale także z dziedziny nowoczesnych technologii stosowanych w obszarach działania służb mundurowych. Absolwent zdobędzie także wiedzę i umiejętności w zakresie analizowania aktualnego zapotrzebowania służb mundurowych, kompetencji w dziedzinie nowoczesnego planowania zaopatrzenia, jak również w sytuacjach kryzysowych, które stanowią immanentną cechę otoczenia działania tego rodzaju organizacji.

Studia I stopnia inżynierskie na kierunku logistyka

Kształcenie na kierunku logistyka odbywa się w systemie studiów jednostopniowych.
Studia stacjonarne: trwają 7 semestrów
Studia niestacjonarne: trwają 7 semestrów
Kierunek studiów logistyka należy do grupy kierunków studiów technicznych. Dynamiczny rozwój logistyki i coraz szersze jej stosowanie w wielu dziedzinach współczesnego życia powoduje ciągłe zapotrzebowanie na kompetentnych specjalistów z tej dziedziny. Logistyka jest obecnie traktowana jako jedno z najważniejszych narzędzi racjonalizacji działalności przedsiębiorstw, obniżki kosztów i zwiększenia konkurencyjności na rynku. Za stosowaniem logistyki w przedsiębiorstwie przemawiają m.in.:

• szybki postęp w automatyzacji i komputeryzacji procesów technologicznych sprawił, że rezerwy obniżki kosztów tkwiące w procesach produkcyjnych są już trudne do osiągnięcia;
• istnieje luka technologiczna i organizacyjna między zautomatyzowanymi procesami produkcyjnymi i tradycyjnie realizowanymi procesami obsługiwania i zasilania (zaopatrzenia);
• trudności koordynacyjne między podsystemami zasilania produkcji, dystrybucji i transportu, dające w efekcie wzrost kosztów produkcji;
• brak odpowiedniej, jednolitej bazy informacyjnej utrudniającej podejmowanie optymalnych decyzji logistycznych;
• zaostrzająca się konkurencja na rynkach zaopatrzenia i sprzedaży powoduje, że poszukuje się nowych sposobów działania w walce o klienta;
• wzrost wymagań odbiorców w zakresie terminowego i racjonalnego zaspokojenia potrzeb klientów; powstanie wyspecjalizowanych przedsiębiorstw logistycznych w zakresie kompleksowego zaspokojenia potrzeb różnych systemów działania;
• wykorzystanie logistyki jako narzędzia intensywnego marketingu.

Oferowane specjalności (nowość):
• Logistyka handlu i dystrybucji
• Logistyka przedsiębiorstw
• Logistyka służb mundurowych

Absolwent kierunku logistyka posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a posiada umiejętności menedżerskie. Ponadto absolwent posiada umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, w tym w zakresie:
• projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych,
• zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznym oraz procesami logistycznymi,
• posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego,
• zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem, doboru personelu i jego szkolenia.

Absolwenci kierunku logistyka z tytułem zawodowym inżyniera znajdują zatrudnienie m.in. w:
• w przedsiębiorstwach transportowych,
• w służbach utrzymania ruchu maszyn,
• w jednostkach projektowych i doradczych,
• w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, inżynierska i ekonomiczna oraz są wymagane umiejętności organizacyjne.

Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane na kierunku logistyka:
• język obcy
• technologia informacyjna
• przedmiot obieralny humanistyczny
• matematyka
• statystyka
• inżynieria systemów
• fizyka
• ekonomia
• finanse i rachunkowość
• prawo
• towaroznawstwo
• zarządzanie produkcją
• zarządzanie usługami
• logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
• infrastruktura logistyczna
• logistyka zaopatrzenia
• logistyka produkcji
• logistyka dystrybucji
• normalizacja i zarządzanie jakością
• ekonomika transportu
• ekologistyka
• projektowanie procesów
• praca przejściowa
• seminarium dyplomowe i praca dyplomowa
• przedmioty techniczne do wyboru (po jednym przedmiocie w każdym semestrze od I do V): informatyka, elektrotechnika, elektronika, automatyka, grafika inżynierska, materiałoznawstwo, mechanika techniczna, podstawy inżynierii wytwarzania, podstawy konstrukcji maszyn, podstawy eksploatacji technicznej, metrologia, ergonomia i bezpieczeństwo pracy

obieralne bloki przedmiotów:

"Inżynieria transportu" - systemy transportowe, infrastruktura transportu, środki transportu
"Inżynieria produkcji" - systemy produkcyjne, zakłady przemysłowe, maszyny i urządzenia technologiczne
"Modelowanie i zarządzanie" - modelowanie procesów, niezawodność i bezpieczeństwo systemów, zarządzanie procesowe
"Wspomaganie komputerowe" - metody programowania, wspomaganie komputerowe w technice, telematyka


TRANSPORT


Specjalność: Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę z zakresu organizacji ruchu drogowego, ratownictwa medycznego, nadzoru nad ruchem drogowym, stanu technicznego i wymagań wobec pojazdów, psychologii transportu, dróg i oznakowania, a także promowania pożądanych zachowań u uczestników ruchu drogowego. Absolwent jest przygotowany do kształtowania bezpiecznych zachowań uczestników ruchu. Potrafi reagować na zagrożenia, ocenić wielkość ryzyka, dokonać diagnozy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

Specjalność: Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych

Absolwenci tej specjalności uzyskają odpowiednie przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej w zakresie budowy i eksploatacji pojazdów, obsługi technicznej i napraw pojazdów oraz projektowania zakładów zaplecza technicznego, oceny stanu technicznego środków transportu i teorii współczesnych systemów diagnostycznych, urządzeń obsługowo - naprawczych pojazdów, transportu samochodowego i szynowego, organizacji i kierowania zakładami transportowymi, ekologii transportu i środków transportowych, organizacji i prowadzenia prac badawczych w zakresie eksploatacji i trwałości pojazdów. Absolwent będzie przygotowany do pracy w nowoczesnych stacjach diagnostyczno-naprawczych, renomowanych serwisach samochodowych oraz będzie posiadał wiedzę niezbędną do założenia własnej działalności.

Specjalność: Logistyka transportu

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę projektowania systemów transportowych, zarządzania systemami transportowo – dystrybucyjnymi, zna metody i techniki organizowania, planowania i kontrolowania procesów spedycji i transportu. Zna także najnowsze technologie i technikę sprzętu transportu wewnętrznego w centrach logistycznych. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowo – spedycyjnych.

Studia I stopnia inżynierskie na kierunku transport

Kształcenie na kierunku transport odbywa się w systemie studiów jednostopniowych.
Studia stacjonarne: trwają 7 semestrów
Studia niestacjonarne: trwają 7 semestrów
Kierunek studiów transport należy do grupy kierunków studiów technicznych. Charakteryzuje się on systemową interpretacją projektowania, modernizacji i eksploatowania systemów transportowych oraz zarządzania tymi systemami. Podstawą kształcenia jest nauka o systemach transportowych w ujęciu logistycznym, integrującym technologię przewozów, techniczne środki transportu, infrastrukturę oraz systemy zarządzania.
Umiejętności ogólne, wspólne dla całego kierunku, rozwijane są w ramach specjalności dydaktycznych odpowiadających problemowo podstawowym obszarom działalności zawodowej inżyniera transportu.
Wykształcenie, jakie uzyskuje absolwent kierunku transport to głównie przygotowanie go do rozwiązywania różnorodnych, często interdyscyplinarnych, problemów związanych z logistyką i ekonomią w transporcie, analizą i projektowaniem systemów transportowych, eksploatacją środków technicznych oraz sterowaniem ruchem, wszystko w odniesieniu do transportu drogowego.

Oferowane specjalności (prowadzone):

• Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych
• Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego
• Logistyka transportu

Wybór specjalności kształcenia następuje po piątym semestrze studiów.
Specjalności uruchamiane są w zależności od potrzeb i zainteresowania studentów.
• Absolwent kierunku transport jest kompleksowo przygotowany do realizowania działalności inżynierskiej m.in. w zakresie:
• nadzoru nad funkcjonowaniem zakładów transportowych lub działów transportu wydzielonych w zakładach o innym profilu działania oraz pełnienia w nich funkcji kierowniczych,
• planowania, prognozowania oraz podejmowania decyzji dotyczących szeroko pojętej logistyki transportu w urzędach administracji państwowej różnego szczebla,
• badań i obsługi technicznej pojazdów samochodowych,
• kontroli stanu technicznego pojazdów samochodowych i sposobu ich użytkowania,
• opracowywania strategii oraz szczegółowych rozwiązań dotyczących transportu osobowego i towarowego, w tym także ładunków specjalnych i transportu chłodniczego,
• prac projektowych i planistycznych w biurach urbanistycznych w zakresie transportu drogowego.

Absolwenci kierunku transport z tytułem zawodowym inżyniera znajdują zatrudnienie m.in. w:
• przedsiębiorstwach transportowych,
• zakładach produkcyjnych i dystrybucyjnych,
• zakładach posiadających własny transport,
• centrach logistycznych,
• zapleczu technicznym transportu,
• urzędach administracji państwowej i samorządowej,
• firmach spedycyjnych,
• inspekcji ruchu drogowego.

Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane na kierunku transport:
• matematyka
• badania operacyjne
• fizyka
• informatyka
• materiałoznawstwo
• mechanika techniczna
• podstaw ekonomii
• logistyka
• podstawy inżynierii ruchu
• systemy transportowe
• ekonomika transportu
• infrastruktura transportu
• grafika inżynierska
• podstawy konstrukcji maszyn
• środki transportu
• podstawy eksploatacji technicznej
• metrologia
• automatyka
• elektrotechnika i elektronika
• organizacja i zarządzanie
• ergonomia i bezpieczeństwo pracy
• technologie informacyjne
• wychowanie fizyczne
• język obcy: angielski, niemiecki (do wyboru)
• przedmioty humanistyczne: prawo pracy, prawo transportowe, socjologia, psychologia
• seminarium dyplomowe i praca dyplomowa