UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Oferta

Bezpieczeństwo narodowe

 •  Doskonałe połączenie teorii z praktyką. W programie kształcenia przygotowano obozy szkoleniowe – w październiku na rozpoczęcie studiów, a także w czerwcu – podsumowujący przygotowanie praktyczne studentów. Całość przygotowania teoretyczno-praktycznego odbywa się przy pomocy Centrum Systemów Bezpieczeństwa i Kształcenia Służb Mundurowych przy KSW we Włocławku zatrudniającego wybitnych praktyków w dziedzinie Bezpieczeństwa Narodowego z takich ośrodków naukowych jak Kraków, Warszawa, Katowice, Częstochowa a także ośrodków zagranicznych m.in. z USA. W większości są to byli żołnierze i funkcjonariusze jednostek specjalnego przeznaczenia, wywiadu i kontrwywiadu, specjaliści z zakresu zarządzania Centrami Dowodzenia i Wsparcia Akcji Kryzysowych, funkcjonariusze Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i Policji.
 • Rekrutacja odbywa się na studia stacjonarne (dzienne) oraz studia niestacjonarne (zaoczne). Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata oraz dyplom ukończenia studiów wyższych. Dzięki czemu uzyskuje możliwość zdawania egzaminu do Studium Oficerskiego przy Wyższych Szkołach Oficerskich uczelni resortowych i uzyskania Patentu Oficerskiego.
 • Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zwiększą szanse na zatrudnienie w służbach mundurowych.
 • Ponadto student KSW we Włocławku, jest przygotowywany do zdawania egzaminów do uczelni resortowych na każdym kierunku studiów z zakresu egzaminu z wychowania fizycznego oraz języka angielskiego.
 • Część zajęć dydaktycznych odbywa się w języku angielskim, przygotowując tym samym absolwentów do współpracy międzynarodowej oraz uzyskania kwalifikacji z zakresu dowodzenia i zarządzania w sytuacjach kryzysowych na etapie współpracy międzynarodowej zespołów ratowniczych jak i centrów dowodzenia w zakresie przekazywania informacji, zarządzania informacją, bezpieczeństwa informacji oraz wsparcia elementów dowodzenia.
 • Studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe skierowane są do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz pracowników i funkcjonariuszy służb mundurowych chcących uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nową specjalność.

csbiksm 6

 • Centrum realizuje Programy Dydaktyczne uczelni resortowych (m.in. program Komendy Głównej Policji – dzięki czemu absolwent uczelni uzyskuje możliwość zatrudnienia w służbach resortowych – Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Strażach Miejskich i Gminnych a także, Straży Pożarnej, Siłach Zbrojnych RP oraz wielu innych formacjach mundurowych.
 • Część zaliczeń i egzaminów semestralnych będzie odbywać się w formie praktycznej podczas obozów szkoleniowych (pierwszy obóz integracyjny jest za darmo).
 • Czesne na pierwszym roku studiów stacjonarnych (dziennych) zostało obniżone o 50%.
 • Możliwość uiszczania opłaty czesnego w ratach dostosowanych do potrzeb studenta (np. miesięczne, semestralne lub roczne). Więcej informacji o wysokości czesnego oraz oferowanych zniżkach (tutaj będzie podany link do specjalnej podstrony) .
 • Możliwość odbywania stażu zawodowego w jednostkach służb mundurowych w okresie praktyk zawodowych (zakres finansowania z Funduszy Unijnych w wysokości do 1600 złotych miesięcznie).
 • Zajęcia dydaktyczne w 50% wymiaru godzinowego studiów odbywają się w formie praktycznej.
 • Zajęcia odbywają się formie praktycznej zakończonej egzaminem oraz uzyskaniem certyfikatu z wybranych przez studenta poniższych specjalności:

- szkolenie wspinaczkowe, skałkowe, linowe oraz wysokogórskie,
- szkolenie spadochronowe,
- szkolenie nurków i płetwonurków,
- szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ratownictwa medycznego,
- szkolenie strzeleckie (strzelania bojowe i sportowe),
- łucznictwo sportowe,
- szkolenie z zakresu indywidualnego i zespołowego posługiwania się bronią oraz środkami technicznymi,
- szkolenie z zakresu stosowania siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego,
- szkolenie z zakresu walki wręcz w bliskim kontakcie,
- szkolenie z zakresu prewencji kryminalnej,
- szkolenie z zakresu podstaw kryminalistyki i kryminologii,
- szkolenie z zakresu taktyki – zielonej, czarnej i czerwonej,
- szkolenie survivalowe,
- szkolenie z zakresu wykorzystywania technicznych środków łączności,
- szkolenie z zakresu wykrywania i instalowania urządzeń podsłuchowo-rejestrujących,
- szkolenie z zakresu wykrywania i monitorowania zagrożeń informatycznych,
- szkolenie z zakresu kryptografii i kryptologii w systemach bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych,
- szkolenie z zakresu przewidywania, wykrywania, monitorowania i likwidacji zagrożeń w akcjach kryzysowych,
- szkolenie z zasad prowadzenia akcji ratunkowej,
- szkolenie z zasad zachowania się w przestrzeniach zagrożonych,
- szkolenie z podstawowych zasad i taktyki walki z pożarem,
- szkolenie z podstaw działań ratowniczych podczas katastrof i wypadków masowych
- szkolenie z zasad techniki pożarniczej,
- szkolenie z zasad dowodzenia i zarządzania zespołem w sytuacjach kryzysowych i ekstremalnych.

 • Najlepsi studenci uzyskują możliwość uzyskania stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz wsparcie Uczelni w zakresie odbycia studiów uzupełniających w resortowych ośrodkach naukowych z Polski, Danii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji oraz Stanów Zjednoczonych.
 • Najlepsi z najlepszych uzyskają przywilej rekomendacji Instruktorów Centrum Systemów Bezpieczeństwa i Kształcenia Służb Mundurowych przy Wyższej Szkole Humanistyczno–Ekonomicznej we Włocławku.

csbiksm 5


Wojsko i służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa

Absolwent tej specjalności uzyska rozległą wiedze na temat roli wojska i sił specjalnych we współczesnym systemie obrony państwa. Pozwoli im to rozpoznawać i diagnozować zasadnicze problemy związane z wykorzystaniem wojska na współczesnym polu walki, a także dla innych potrzeb pojawiających się w czasie pokoju.

Informatyka i łączność w systemie bezpieczeństwa państwa

Absolwenci tej specjalności poznają aktualne możliwości wykorzystania potencjału informatyki i łączności w systemie bezpieczeństwa państwa głównie dla potrzeb efektywnego funkcjonowania służb publicznych. Uzyskają wiedzę jak wykorzystywać nowe rozwiązania techniczne dla potrzeb poprawy bezpieczeństwa państwa.

Organizacja i funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa publicznego

Absolwenci uzyskają pełną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności dające możliwości zatrudnienia w jednostkach podległych MSWiA a także w instytucjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną. Zdobyta wiedza głównie w obszarze zwalczania przestępczości pozwoli im wykorzystać ją praktycznie w strukturach bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej

Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy w sektorze prywatnym i publicznym, gdzie wymagane jest przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy w zakresie przestrzegania przepisów ppoż., ewakuacji pracowników, zwalczania pożarów itp. Uzyskają oni rozległą wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne przygotowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz innej dokumentacji.

csbiksm 3

Studia podyplomowe

Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych

Studia podyplomowe pozwolą nabyć słuchaczom aktualną wiedzę z zakresu teorii zarządzania, niezbędną do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych, a także umiejętności praktyczne skutecznego dowodzenia w sytuacjach kryzysowych różnego typu. Absolwenci poznają zasady przygotowania planów reagowania kryzysowego oraz planów ewakuacji w sytuacji zagrożenia. Poznają także praktyczny aspekt kierowania i dowodzenia działaniami ratowniczymi.