UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia

 

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku odnosi się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego, uwzględnia w szczególności wszystkie formy weryfikowania efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, osiąganych przez studentów oraz wnioski z monitorowania kariery zawodowej absolwentów uczelni. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku uwzględnia działania uczelni w zakresie zapobiegania i wykrywania plagiatów.

W następstwie powyższego została podjęta Uchwała Nr 20/17 Senatu KSW z dnia 30.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia KSW we Włocławku zakłada realizację nade wszystko następujących celów ogólnych:

Kształtowanie wśród społeczności akademickiej uczelni systemu wartości, postaw i zachowań służących podnoszeniu kultury i poziomu jakości.
Osiąganie stanu, w którym wszystkie działania poszczególnych pracowników będą skierowane na realizację strategicznych działań uczelni.
Zapewnienie wypełniania przez uczelnię wszystkich wymagań formalnych nałożonych w tym zakresie przez przepisy prawa oraz kryteria oceny funkcjonowania uczelni stosowane przez Polską Komisję Akredytacyjną.


W szczególności owym celom, a także zadaniom programowym nadaje się brzmienie:

 • ciągłe podwyższanie poziomu jakości kształcenia,
 • refleksyjne i racjonalne określanie oraz dobór treści kształcenia, stosownie do przyjętych w strukturze ram kwalifikacji deskryptorów,
 • formułowanie optymalnie traktowanej dokumentacji programowej, w tym szczególnie sylabusów przedmiotowych,
 • systematyczne informowanie społeczeństwa, a szczególnie kandydatów na studia, o sposobie kształcenia, kierunkach i specjalnościach, warunkach studiowania, obowiązkach i prawa studiujących,
 • ciągłe poszerzanie wymiarów i jakości współpracy międzyuczelnianej i międzynarodowej, w tym przez stwarzanie studentom perspektyw studiowania na zagranicznych i krajowych uczelniach,
 • systematyczne monitorowanie i upowszechnianie właściwości uczelnianego procesu kształcenia,
 • budowanie systemu identyfikacji z Uczelnią, m.in. poprzez stwarzanie możliwości dla poszerzonego działania Klubu Absolwentów KSW we Włocławku i przedstawicieli otoczenia zewnętrznego.

Skuteczna realizacja założeń Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia KSW we Włocławku i efektów kształcenia powinna nade wszystko gwarantować i prowadzić Uczelnię do:

 • systematycznego doskonalenia i podwyższania jakości kształcenia, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi i wymaganiami współczesnego rynku pracy,
 • realizowania przejrzystej polityki kadrowej, nasyconej troską o wysoki poziom kadry naukowo-dydaktycznej, podatnej na nowoczesne działanie,
 • pozyskiwania w toku corocznych działań rekrutacyjnych odpowiedniej liczebności kandydatów do rzetelnego studiowania, a tym samym nadawanie uczelni wymiarów rzutujących na jej swobodne funkcjonowanie - także w aspekcie finansowym,
 • powoływania w uczelni nowych kierunków i specjalności studyjnych - zgodnie ze zmieniającymi się oczekiwaniami rynku pracy i gospodarki,
 • aktywnego uczestniczenia uczelni w budowaniu lokalnego i regionalnego społeczeństwa wiedzy i pracy - przygotowanego w stopniu co najmniej zadowalającym w kształtowaniu podstaw cywilizacyjnych XXI wieku,
 • takiego osadzania uczelni w środowisku Włocławka, Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, aby jej powiązania z różnymi społecznościami - osób uczących się, pracujących i w wieku senioralnym - stawały się ważnym czynnikiem skutecznego i optymalnego rozwoju - z myślą o bliższej i dalszej przyszłości Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

 

Pliki do pobrania:

POBIERZ Uchwała Nr 20/17 Senatu KSW z dnia 30.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

POBIERZ Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

POBIERZ Załącznik nr 1 - Kwestionariusz ankiety dotyczący oceny wyników pracy nauczyciela akademickiego Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w roku akademickim ..../....

POBIERZ Zalącznik nr 2 - Kwestionariusz ankiety dotyczący oceny zajęć dydaktycznych przez studentów

POBIERZ Załącznik nr 3 - Arkusz hospitacji zajęć dydaktycznych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku

POBIERZ Załącznik nr 4 - Ankieta dotycząca oceny pracy administracji Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku przez studentów