UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

O uczelni

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku (dawniej Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku) jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru Ministra Edukacji Narodowej pod pozycją 69.


Założycielem jest Włocławskie Towarzystwo Naukowe, które ponosi pełną odpowiedzialność organizacyjną i strategiczną wobec Uczelni. Włocławskie Towarzystwo Naukowe jest jedną z niewielu w Polsce organizacji społecznych o charakterze ogólnym, które posiadają własną uczelnię. W 2015 roku KSW obchodzi 20-lecie swojej działalności naukowo-dydaktycznej. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku jest najstarszą uczelnią niepubliczną w województwie kujawsko-pomorskim. Należy też do czołówki najlepszych uczelni tego sektora kształcenia w regionie na podstawie corocznie publikowanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy" rankingów szkół wyższych. KSW prowadzi studia I stopnia (licencjackie oraz inżynierskie), II stopnia oraz studia podyplomowe. Cieszą nas szczególnie coraz wyższe z każdym rokiem oceny wśród pracodawców dla naszych absolwentów oraz pozytywna ocena funkcjonowania Biblioteki KSW w zakresie stosunku liczby zbiorów drukowanych do ogólnej liczby studentów oraz stopień informatyzacji biblioteki. Właśnie Biblioteka Naukowa i Archiwum jest wizytówką szkoły  z księgozbiorem ponad 55 tys. woluminów oraz czytelnia, z której jednorazowo może korzystać jednocześnie 50 osób.

Od momentu powstania Uczelni mury Uczelni opuściło ponad 17 tys. absolwentów. W ofercie kształcenia znajdują się następujące kierunki studiów: administracja, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, ekonomia, energetyka, fizjoterapia, inżynieria machaniczna, logistyka, pedagogika, pielęgniarstwo, praca socjalna, transport i wychowanie fizyczne. Studia na pielęgniarstwie i pedagogice dają możliwość uzyskania stopnia magistra. Kierunki prowadzone przez KSW posiadają pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Dodatkowo kierunek pielęgniarstwo posiada, przyznaną w lutym 2014 r. po raz kolejny na okres 4 lat, akredytację Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.


2014 06 18 uczelnia liderow

 

 

 

 

 

 

 

Rektor prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski odbiera z rąk Przewodniczącego Kapituły prof. zw. dr. hab. Dariusza Rotta Srebrny Certyfikat “Uczelnia Liderów”

 

KSW bierze udział w Ogólnopolskim Programie Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów" organizowanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. W czerwcu 2014 r. po raz trzeci przyznano ten tytuł Uczelni której wręczono podczas uroczystości we Wrocławiu „Srebrnego Lidera”. Celem Programu jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz wartościowych ofert na rynku szkolnictwa wyższego, a także wskazywanie kandydatom na studia uczelni kształcących w oparciu o nowoczesne, innowacyjne programy studiów, zgodnie z potrzebami rynku pracy. W 2014 r. z okazji Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego WSHE otrzymała Medal za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w uznaniu za dotychczasową, prawie 20-letnią działalność i umiejętność reagowania na potrzeby rynku pracy i potrzeby lokalne.

2014 06 06 medal
Medal za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z rąk Marszałka Piotra Całbeckiego odbierają Rektor prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski i Prorektor dr Władysław KubiakWładze Uczelni w myśl zapisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym stworzyły Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia, zatwierdzony przez Senat Uczelni w listopadzie 2013 r. W procesie budowania, kontroli i systematycznego podnoszenia jakości kształcenia ważną rolę odgrywają interesariusze zewnętrzni, jak chociażby przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele placówek zdrowia oraz pracodawcy z regionu. Z myślą o ścisłej współpracy z nimi, w 2012 r. została powołana Rada Konsultacyjna przy Rektorze KSW. W jej skład weszli przedstawiciele świata nauki, przedsiębiorców, ludzie kultury, a także duchowieństwa. Stanowi ona forum wymiany własnych doświadczeń i posiadanej wiedzy, istotnych przy diagnozowaniu obecnej sytuacji w szkolnictwie wyższym, oświacie, kulturze i gospodarce na terenie Włocławka i byłego województwa włocławskiego. Ponadto, KSW zawarła ponad 40 różnego rodzaju porozumień i umów z instytucjami państwowymi, samorządowymi, uczelniami i przedsiębiorstwami, których celem jest wspólna realizacja badań, organizacja spotkań naukowych oraz prowadzenie różnego rodzaju kursów, szkoleń i studiów podyplomowych. Na ponad 30 studiach podyplomowych i kursach, KSW kształci głównie pracowników samorządu terytorialnego, oświaty i personelu służby zdrowia.  Co roku oferta w tym zakresie jest poszerzana o nowe propozycje. Uczelnia posiada także kartę Erasmusa i aktualnie bierze udział w programie Erasmus +, w ramach którego realizowana jest wymiana studentów, wyjazdy wykładowców a także wizyty studyjne pracowników administracji na uczelniach zagranicznych, z którymi WSHE podpisała stosowne umowy bilateralne. KSW współpracuje z uczelniami partnerskimi z Austrii, Turcji, Łotwy, Grecji, Portugalii, Bułgarii, Włoch, Danii, Hiszpanii, Słowenii, Niemiec, Rosji, Chin, Ukrainy i Białorusi. Wydawane są  wspólne prace naukowe i organizowane konferencje, np. podejmujące problematykę ludzi starych, pedagogiki pracy, ekonomii, pielęgniarstwa, kultury i języka polskiego.

Działalność badawcza i naukowa prowadzona jest przez cztery instytuty: Instytut Pedagogiki, Instytut Nauk o Zdrowiu, Instytut Logistyki i Techniki oraz Instytut Nauk o Bezpieczeństwie i Obronności. Nauczyciele akademiccy prowadzą badania m.in. w oparciu o granty uczelniane, uczestniczą z referatami w konferencjach organizowanych przez inne jednostki badawcze a także organizują spotkania naukowe pod auspicjami KSW. Uczelnia od początku swojego istnienia własnym nakładem opublikowała 221 pozycji książkowych, w tym Debiuty Naukowe, w których prezentują swoje wyniki badań studenci i absolwenci (ostatni tom X wydano w 2014 r.) oraz wydawane od 2012 r. międzynarodowe czasopismo naukowe „Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne”. Dotychczas ukazało się 14 numerów. Najbardziej wśród kadry akademickiej i studentów cieszy się własny półrocznik Zeszyty Naukowe WSHE (ostatni tom XL, Nauki Pedagogiczne, ukazał się w 2015 r.).
W ramach KSW działają Koła Naukowe studentów, które zajmują się różnorodną tematyką wynikającą z programów kształcenia. Pracując w kołach naukowych studenci mogą połączyć przyjemne z pożytecznym. Koła pozwalają studentom na rozwój pasji, realizację własnych pomysłów a także spędzenie wolnego czasu w gronie ludzi „pozytywnie zakręconych" o podobnych zainteresowaniach i upodobaniach. Studia to wbrew pozorom nie tylko okres intensywnej nauki, ale przede wszystkim czas na poznawanie siebie i świata, w którym niedługo trzeba będzie się odnaleźć. Nasza Uczelnia aktywnie wspiera działalność kół naukowych, zdając sobie sprawę, że praca w nich to dla studentów pierwsze i bardzo cenne doświadczenia do przyszłej kariery zawodowej. Koła naukowe dają studentom nieograniczone możliwości rozwoju. Studenci organizują: konferencje naukowe, imprezy i wyjazdy integracyjne, spotkania z praktykami i ekspertami, realizują własne projekty badawcze. Dzięki temu już na studiach nabywają kompetencje, które pracodawcy cenią sobie najbardziej: pracowitość, samodzielność, kreatywność i umiejętność pracy.

We wrześniu 2012 r. zainaugurował swoją działalność Zespół Szkół Akademickich przy KSW w ramach którego utworzono Niepubliczne Akademickie Gimnazjum oraz Niepubliczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące. Obie szkoły cieszą się coraz większym powodzeniem wśród młodzieży miasta i regionu, zwłaszcza klasy sportowe oraz mundurowe. Uczniowie realizują swoje pasje sportowe w Uczniowskim Klubie Sportowym trenując sztuki walki i samoobrony oraz w Uczniowskim Klubie Sportowym Lider, w ramach którego biorą udział m. in. w rozgrywkach piłki nożnej. Od 2014 r. rozpoczęło działalność Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego. Uczelnia od wielu lat współpracuje ze szkołami ponadgimnazjalnymi z terenu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, patronując kilkunastu szkołom w przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym, naukowym i wolontariackim.
Z myślą o uczniach klas mundurowych Zespołu Szkół Akademickich, a także studentach kierunku Bezpieczeństwo Narodowe utworzono w strukturze KSW Centrum Systemów Bezpieczeństwa i Kształcenia Służb Mundurowych. Jednostka ta ma za zadanie wspierać i prowadzić praktyczne kształcenie oraz doskonalenie przygotowania zawodowego z szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa.

W KSW funkcjonuje Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, które zostało powołane do życia w dniu 20.04.2010 r. a jego głównym  zadaniem Centrum jest udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej studentom KSW, absolwentom Uczelni oraz ich rodzinom. W obszarach działań jednostki znajdują się: poradnictwo, wsparcie społeczne, różne formy terapii, diagnostyka, profilaktyka i psychoedukacja. Celem Akademickiego Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej KSW jest także tworzenie zaplecza dydaktyczno - badawczego dla studentów, absolwentów KSW i pracowników naukowych. Kolejną jednostką jest  Biuro ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych powołane w celu pozyskiwania środków finansowych na inwestycje i rozwój Uczelni pochodzących w szczególności z funduszy strukturalnych i programów wspólnotowych Unii Europejskiej oraz grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zajmuje się również koordynowaniem projektów realizowanych przez Uczelnię. W Uczelni działają także Studium Wychowania Fizycznego oraz Studium Języków Obcych, których zadaniem jest przygotowanie studentów do całożyciowej troski o ciało i zdrowie oraz organizowanie i przeprowadzanie zajęć z języków obcych dla studentów wszystkich wydziałów KSW.

Celem Założyciela i Władz Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku jest inwestowanie większości środków finansowych w jej rozwój. Wszelkie działania mają więc charakter prospołeczny w tym najszerszym i najlepszym znaczeniu, głównie poprzez popularyzację nauki i wiedzy (tj. organizowane konferencje, sesje popularnonaukowe, konkursy wiedzy o społeczeństwie, festiwale nauki a także o Unii Europejskiej), czy cieszące się zainteresowaniem projekty kulturalne (koncerty, wystawy i wieczory europejskie). Wszystkie środki finansowe są inwestowane w kadrę naukowo-dydaktyczną i w bazę dydaktyczną. Dla swoich potrzeb KSW posiada kampus przy ulicy Okrzei oraz zabytkowe obiekty w centrum Włocławka o łącznej powierzchni dla dydaktyki 4 500 m2.
Społeczny aspekt obecny jest również w opłatach za studia (jedne z najniższych w regionie) oraz w atrakcyjnym systemie wsparcia finansowego dla studenta. Duży nacisk na praktyczne kształcenie, jako wymóg współczesnego rynku pracy, przejawia się dążeniem władz do uruchamiania różnego rodzaju kursów kwalifikacyjnych, szkoleń czy też kierunków technicznych przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich standardów nauczania zarówno pod kątem programów jak i bazy dydaktycznej. W 2014 r. Uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kolejnym kierunku energetyka. Z myślą o rozszerzaniu oferty edukacyjnej w styczniu 2014 r. KSW zakupiła większościowy pakiet udziałów w Spółce Instytut Edukacji „Inżynier", będącej założycielem Wyższej Szkoły Technicznej we Włocławku, w ofercie której są takie kierunki techniczne jak: logistyka, budownictwo, transport, inżynieria techniczno-informatyczna. W grudniu 2014 r. po uprzednich konsultacjach z Założycielami, senatami i samorządami studenckimi obu Uczelni wystąpiono do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o połączenie przez włączenie Wyższej Szkoły Technicznej we Włocławku w struktury KSW/WSHE. Decyzja pozytywna wydana została w dniu 9 lutego 2015 r. i odtąd KSW oferuje 14 kierunków nauczania, w tym 6 ściśle technicznych, których ukończenie gwarantuje uzyskanie tytułu inżyniera.  Konsolidacja obu uczelni stwarza podstawy do zbudowania w przyszłości silnej uczelni, która może zaoferować lepszą i liczniejszą kadrę, szerszy profil kształcenia, a także wyższą jakość za mniejsze czesne. Połączenie zasobów edukacyjnych i naukowo-badawczych obu uczelni przyniesie obopólne korzyści – z jednej strony umożliwi kontynuację działalności uczelni w nowej strukturze i formule organizacyjnej, z drugiej – wzmocni pozycję i zwiększy potencjał rozwojowy Uczelni oraz uatrakcyjni ofertę edukacyjną o nowe kierunki studiów. Wychodząc naprzeciw studentom mieszkającym daleko od Włocławka, KSW stwarza możliwość uczęszczania na zajęcia w Zamiejscowym Wydziale w Grudziądzu, gdzie oferujemy studia na kierunkach: inżynieria mechaniczna. Latem 2015 roku Uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia kierunku bezpieczeństwo narodowe w Wydziale Zamiejscowym w Nowym Targu. W październiku kierunki na ww. Wydziałach Zamiejscowych rozpoczęły działalność.

Od 2010 r. KSW organizuje we Włocławku festiwal naukowy. W roku 2015 odbyła się szósta edycja Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości, z udziałem miejscowych uczelni wyższych i instytucji kulturalnych, z obecnością każdorazowo ponad 10 tys. dzieci, młodzieży, studentów i ludzi dorosłych z całego regionu włocławskiego. Dla rozwoju nauki, a także młodych kadr naukowych, uczelnia w 2013 r. utworzyła Fundację na Rzecz Rozwoju WSHE we Włocławku "Vladislawia". Poprzez Fundację uczelnia wspiera finansowo wszelkie działania związane z edukacją, nauką, kulturą, kształceniem ustawicznym, rozwojem przedsiębiorczości itp. KSW doceniając znaczenie osób w wieku senioralnym wystąpiła w 2009 r. z inicjatywą utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku aby zaspakajać ich takie potrzeby jak: samokształcenie, poznawanie środowiska, poszerzanie wiedzy i umiejętności, wykonywanie społecznie użytecznych działań, potrzeba bycia uznanym za część społeczeństwa, grupy,  wypełnienie wolnego czasu, utrzymywanie więzi towarzyskich, stymulacji psychicznej i fizycznej, a także możliwość realizacji młodzieńczych marzeń, które były dotychczas nie do pogodzenia z życiem zawodowym i obowiązkami wobec rodziny. Obecnie, w szóstym roku funkcjonowania, Kujawsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku przy KSW działa w ramach siedmiu oddziałów (Włocławek, Radziejów, Aleksandrów Kujawski, Rypin, Lipno, Wielgie, Dobrzyń n. Wisłą) oraz pełni patronat naukowy nad Uniwersytetem dla Aktywnych w Ciechocinku. Ich słuchaczami jest ponad 1500 mieszkańców Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku (dawniej WSHE) w roku jubileuszu 20-lecia działalności jest Uczelnią o ugruntowanej pozycji w regionie, która z imponującą liczbą absolwentów odgrywa znaczącą rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju. Z dniem 1 sierpnia 2015 r. ulega zmianie nazwa Uczelni na Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku, która według Założyciela i władz Uczelni oraz samorządu studenckiego będzie trafniej oddawać jej misję i główne zadania statutowe.