UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Informacje ogólne


Z dniem 1 stycznia 2014 roku wszedł w życie nowy program - Erasmus+, obejmujący między innymi prowadzone dotychczas osobno programy: „Uczenie się przez całe życie” (wraz z jego programami sektorowymi: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci i Grundtvig), „Młodzież w działaniu” czy Tempus oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych. Zamiast wielu programów istnieć będzie jeden, co spowoduje uproszczenie zasad i procedur składania wniosków oraz pozwoli uniknąć rozdrobnienia i powielania działań.
Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Zasady funkcjonowania Erasmus+ ustaliła w czerwcu 2013 roku Komisja Europejska. Program został oficjalnie przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej.
Erasmus+ wprowadza wiele uproszczeń, aby dostęp do funduszy edukacyjnych był jeszcze łatwiejszy, a finansowanie przedsięwzięć beneficjentów jeszcze bardziej wydajne. Nowością w Programie Erasmus+ jest możliwość uzyskania poręczenia kredytowego dla studentów stacjonarnych studiów magisterskich, mające na celu sfinansowanie ich studiów w zagranicznej uczelni.
Stypendia Erasmus+ będą lepiej dostosowane do konkretnych potrzeb (takich jak na przykład koszty utrzymania za granicą) i zapewnią większą pomoc studentom z mniej uprzywilejowanych środowisk, osobom niepełnosprawnym lub pochodzącym z regionów najbardziej oddalonych. Stypendia UE będą mogły być uzupełnione stypendiami wyrównawczymi, finansowanymi z budżetów krajowych lub regionalnych.

Ponadto nowością jest umożliwienie studentom kilkakrotnych wyjazdów na studia zagraniczne i otrzymanie każdorazowo stypendium. Osoby, które skorzystały ze stypendium Erasmusa w ramach Programu LLP-Erasmus, będą mogły ponownie ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmus+. Obecnie obowiązujący program zezwalał tylko na jednokrotny wyjazd na studia i praktyki.

Program jest adresowany do ponad 4 milionów młodych ludzi, studentów i dorosłych oraz blisko 125 tysięcy instytucji i organizacji.

Erasmsu+ będzie realizowany do 2020 roku. W ciągu tych 7 lat planuje się przeznaczyć 14,7 mld euro (co oznacza zwiększenie budżetu o 40%) na: kształcenie, szkolenia, sport, wolontariat i zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą. Erasmus+ wspiera rozwój edukacji cyfrowej, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, naukę języków obcych, strategiczne partnerstwa instytucji edukacyjnych i organizacji młodzieżowych w celu podniesienia ich innowacyjności czy propagowanie wiedzy i badań w zakresie integracji europejskiej. Program ten przyczyni się również do rozwijania potencjału szkolnictwa wyższego i sektora młodzieżowego na całym świecie. Posiada on nowe inicjatywy, które mają na celu wprowadzenie innowacji w dziedzinie pedagogiki na szczeblu krajowym. Ponadto przyczyni się do zapobiegania korupcji, dopingowi i przemocy w sporcie wspierając zarządzanie odpowiednich inicjatyw.
Istotnym zagadnieniem dla nowego Programu jest także walka z bezrobociem wśród młodych ludzi.

Erasmus+ składa się z trzech Akcji:
• Akcja 1: Mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych, adresowane głównie do: studentów, stażystów, wolontariuszy, nauczycieli, pracowników akademickich czy młodzieżowych);
• Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (partnerstwa strategiczne, w tym projekty sektora młodzieży, sojusze na rzecz wiedzy i umiejętności sektorowych, platformy informatyczne oraz projekty z udziałem krajów trzecich dotyczące szkolnictwa wyższego);
• Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk (poprawa jakości kształcenia i szkolenia młodzieży, w tym badania, analizy, monitoring wdrażania reform).
Zachęcać się będzie również do rozwoju elastycznych metod nauki, takich jak nauczanie na odległość lub w niepełnym wymiarze czasu, przy sprawniejszym wykorzystaniu technologii informacyjnych.

Program funkcjonuje w następujących państwach:
• państwa członkowskie UE,
• kraje przystępujące i kandydujące oraz potencjalne kraje kandydujące,
• kraje ESWH (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria).
Inne kraje również będą mogły uczestniczyć w programie. Ich uczestnictwo jest klasyfikowane jako współpraca z partnerami z krajów trzecich i niemal na pewno będzie dotyczyć krajów sąsiadujących z Unią Europejską (Algieria, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Egipt, Gruzja, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Mołdawia, Maroko, Okupowane Terytorium Palestyny, Syria, Tunezja i Ukraina; ponadto, na potrzeby działań na rzecz młodzieży, za kraj sąsiadujący uznawana jest też Rosja).

PO WER
W celu podniesienia kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni wprowadzono Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
Działania w ramach projektu będą realizowane zgodnie z zasadami programu Erasmus+.
Projekt ten otrzymał dofinansowanie z funduszy UE.