UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Kierunki kształcenia

 • Fizjoterapia
 • Pielęgniarstwo


FIZJOTERAPIA


Misja kierunku studiów - fizjoterapia

Wiodącą misją kształcenia na kierunku fizjoterapia jest przygotowanie Absolwentów do prowadzenia rehabilitacji w każdej chorobie i dysfunkcji organizmu, do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek wielu chorób bądź urazów. Ponadto naszym celem jest przygotowanie Absolwentów do prawidłowego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz kontrolowania ich skuteczności a także do permanentnego kształcenia, współpracy w specjalistycznych zespołach rehabilitacyjnych.


Informacje ogólne

Na kierunek fizjoterapia zapraszamy osoby posiadające maturę, które chcą zdobyć bardzo atrakcyjny i uniwersalny zawód oraz lubią pomagać ludziom. Kandydat na studia powinien cechować się: dużą empatią, łatwością nawiązywania kontaktów oraz chęcią niesienia pomocy chorym i niepełnosprawnym. Kandydat musi być sprawny fizycznie, by móc poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami.

Nauka na kierunku fizjoterapia trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.

Student zdobywa wiedzę podczas zajęć teoretycznych i praktycznych. Praktyki odbywają się w wybranych placówkach m.in. na terenie Włocławka, Ciechocinka. Przedmioty kierunkowe i zawodowe oraz zajęcia praktyczne prowadzone są przez specjalistów z zakresu fizjoterapii, rehabilitacji medycznej, lekarzy specjalistów z balneoklimatologii oraz profesjonalistów zatrudnionych w podmiotach leczniczych i ośrodkach rehabilitacyjnych.


Program studiów

Program studiów obejmuje wiedzę o czynnościach ustroju człowieka, prawach i mechanizmach rządzących tymi czynnościami oraz ich leczeniu. W ramach przedmiotów podstawowych studenci poznają treści z zakresu m.in.: anatomii człowieka, biologii medycznej, biomechaniki, fizjologii, biochemii, biofizyki, patologii, pedagogiki i psychologii. W grupie przedmiotów kierunkowych znajdują się między innymi: kinezyterapia, terapia manualna, fizykoterapia, masaż leczniczy, fizjoterapia ogólna, podstawy fizjoterapii klinicznej a także zaopatrzenie ortopedyczne.

W programie studiów uwzględniono ćwiczenia kliniczne i praktyki zawodowe. Naszych studentów pragniemy nauczyć prognozowania postępowania fizjoterapeutycznego, procesu diagnostycznego a także rehabilitacji pacjenta.
Studia kończą się egzaminem z przygotowania zawodowego.


Sylwetka Absolwenta

Absolwent kierunku fizjoterapia posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych, zgodną z zakresem przygotowania zawodowego i wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia po to, aby podjąć pracę z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, głównie w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych.

Absolwent posiada predyspozycje psychofizyczne do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, aby móc poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne. Przestrzega zasad etyki zawodowej, uznanych norm kulturowych i praw człowieka.

Absolwent dysponuje wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do kształtowania, podtrzymywania, przywracania sprawności osób w różnym wieku w związku z utraconą, obniżoną wskutek chorób lub urazów wydolnością organizmu.

Absolwent w sposób nienaganny wykonuje wszelkie zabiegi fizjoterapeutyczne. Dostosowuje swoje działania do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii. Współpracuje z członkami zespołu na rzecz doskonalenia jakości świadczeń.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz swobodnie posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Miejscem pracy dla Absolwenta kierunku fizjoterapia mogą być podmioty lecznicze i placówki prowadzące działalność prozdrowotną, ośrodki sportowe i ośrodki dla osób niepełnosprawnych. Absolwent będzie przygotowany do pracy jako fizjoterapeuta w placówkach różnorodnego typu w kraju i za granicą, do których można zaliczyć m. in.: publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia (szpitale o różnym profilu, specjalistyczne przychodnie, poradnie i gabinety rehabilitacyjne, przychodnie wielospecjalistyczne, ośrodki i sanatoria rehabilitacyjne), placówki oświatowe (przyszkolne i międzyszkolne ośrodki gimnastyki korekcyjnej i ośrodki wychowawczo-rehabilitacyjne oraz medyczne szkoły zawodowe), zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowej, jednostki gospodarcze prowadzące działalność prozdrowotną i placówki sportowe, a także uzdrowiska, gabinety odnowy biologicznej, obiekty Spa&Wellness, hotele oraz fintess kluby.

PIELĘGNIARSTWO

Naszym celem jest:

 • przygotowanie studentów do świadczenia wysokiej jakości opieki nad człowiekiem zdrowym     i chorym w jego miejscu zamieszkania i w instytucjach ochrony zdrowia
 • stymulowanie wszechstronnego rozwoju studentów, rozwijanie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka oraz przygotowanie ich do permanentnego doskonalenia się
 • rozwijanie umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia studentów dla podniesienia efektów opieki
 • tworzenie atmosfery współdziałania, dzielenia się osiągnięciami, odpowiedzialności za jakość zespołu i za podnoszenie rangi zawoduprzygotowanie studentów do prowadzenia badań w pielęgniarstwie celem wzbogacenia teorii   i praktyki zawodowej, a także rozwijania badawczego i ich profesjonalnego rozwoju.

Studia stacjonarne na pielęgniarstwie skierowane są do osób nie posiadających przygotowania zawodowego, niestacjonarne zaś - do osób posiadających dyplom pielęgniarki bądź pielęgniarza oraz aktualne prawo wykonywania tego zawodu. Na kierunku pielęgniarstwo oferujemy naukę języka obcego w rozszerzonym wymiarze. Student może wybrać lektorat z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego, rosyjskiego, szwedzkiego i norweskiego.

KIERUNEK STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO POSIADA AKREDYTACJĘ MINISTRA ZDROWIA NA OKRES  5 LAT  ORAZ AKREDYTACJĘ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO NA OKRES 5 LAT

Studia I stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć i praktyk nie powinna być mniejsza niż 4815. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

Egzamin dyplomowy, po złożeniu pracy dyplomowej, powinien obejmować sprawdzenie zasobu wiedzy i umiejętności praktycznych.

Uczelnia może realizować program bez udziału nauczyciela akademickiego w grupie treści podstawowych po 15 godzin i w grupie treści kierunkowych po 30 godzin z każdego zakresu.

1. Kształcenie praktyczne

Kształtowanie umiejętności praktycznych jest realizowane w warunkach naturalnych oraz symulowanych (pracownie umiejętności pielęgniarskich, pracownie specjalistyczne). Kształcenie praktyczne odbywa się w oparciu o bazę własną uczelni oraz w przedsiębiorstwach leczniczych na podstawie zawartych umów. Miejscem realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych są oddziały Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku oraz inne szpitale o zasięgu regionalnym a także w ośrodki pielęgniarskiej opieki domowej, środowiskowej, szkolnej oraz hospicjum. Zajęcia praktyczne są realizowane pod kierunkiem i bezpośrednim nadzorem nauczyciela akademickiego. Praktyki zawodowe są realizowane pod kierunkiem osoby prowadzącej praktykę (pielęgniarki), pracownika danego przed­siębiorstwa podmiotu leczniczego. Nadzór nad realizacją praktyk zawodowych sprawuje opiekun praktyk w uczelni. W trakcie kształcenia praktycznego – zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – w zakresie podstaw opieki pielęgniar­skiej i opieki specjalistycznej student studiów pierwszego stopnia nabywa umiejętności obejmujące:

 • samodzielne wykonywanie zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i zindywidualizo­wanego podejścia do pacjenta, z poszanowaniem i respektowaniem jego praw;
 • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;
 • promowanie zdrowia i edukacji zdrowotnej jednostki i grupy społecznej;
 • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta;
 • planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;
 • samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilita­cyjnych oraz wykonywanie medycznych czynności ratunkowych;
 • podejmowanie współpracy z członkami zespołu terapeutycznego w procesie zapobiegania, diagnozowania, terapii, rehabilitacji i pielęgnowania;
 • samodzielne orzekanie o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
 • organizowanie środowiska opieki szpitalnej i domowej;
 • organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku pracy;
 • przygotowanie pacjenta do samoopieki oraz opiekuna do sprawowania opieki nad pacjentem.

 

2. Warunki ukończenia studiów i uzyskany tytuł zawodowy

Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który:

1) w zakresie wiedzy posiada:
a) szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa,
b) ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
c) znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki;

2) w zakresie umiejętności potrafi:
a) korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,
b) udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
c) sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym,
d) samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw,
e) organizować pracę własną; nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działa­nia społeczności lokalnej na rzecz zdrowia;

3) w zakresie kompetencji społecznych:
a) skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,
b) posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
c) posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Charakterystyka studiów niestacjonarnych - studia pomostowe dla aktywnych zawodowo pielęgniarek

Głównym celem kształcenia pielęgniarek jest podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji zawodowych oraz uzyskanie tytułu licencjata pielęgniarstwa. Studia te przyczyniają się także do zwiększenia motywacji do dalszego podnoszenia poziomu kompetencji zawodowych przez pielęgniarki. Uzyskany dyplom jest automatycznie uznawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Ta forma kształcenia skierowana jest do pracujących w swoim zawodzie kandydatów, którzy zainteresowani są podjęciem studiów w trybie niestacjonarnym. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2010 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej, czas trwania studiów w WSHE we Włocławku dla poszczególnych ścieżek wynosi:
-  dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych – 2 semestry (1150 godzin kształcenia);
-  dla absolwentów dwuletnich Medycznych Szkół Zawodowych - trzy semestry (2454 godzin kształcenia);
-  dla absolwentów dwu i pół - letnich Medycznych Szkół Zawodowych - dwa semestry – (1984 godzin kształcenia).
 Student może ubiegać się o zaliczenie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych przewidzianych w programie nauczania na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego (30% na ścieżce dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, a w 50% na ścieżce dla absolwentów dwuletnich Medycznych Szkół Zawodowych i dla absolwentów dwu i pół - letnich Medycznych Szkół Zawodowych).

Sylwetka absolwenta pielęgniarskich studiów i stopnia (licencjackich) – niestacjonarnych/ pomostowych

Absolwent studiów posiada umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych oraz umiejętności:

 • świadczenia zindywidualizowanej opieki z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji pielęgniarstwa;
 • organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej w oparciu o zasady procesu pielęgnowania;
 • współpracy z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki;
 • prowadzenia edukacji zdrowotnej;
 • wdrażania do praktyki nowych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych;
 • wyznaczania obszarów do podejmowania badań naukowych i uczestniczenia w badaniach

Absolwenci są przygotowani do pracy: w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, domach opieki społecznej.


Studia II stopnia w systemie niestacjonarnym

Wymagania ogólne:

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry). Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1300. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120.

Sylwetka absolwenta studiów magisterskich - kierunek pielęgniarstwo

Absolwent ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia. Posiada umiejętności w zakresie posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych i pielęgniarstwa, co umożliwia mu świadczenie zindywidualizowanej opieki zdrowotnej oraz zarządzanie nią. Absolwent potrafi:
- ocenić stan zdrowia pacjenta i rozpoznać czynniki zagrażające zdrowiu,
- rozpoznać potrzeby zdrowotne pacjentów w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej oraz określić zasoby niezbędne do ich zaspokojenia,
- organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską z uwzględnieniem aktualnej wiedzy, przyjętych teorii i koncepcji pielęgniarstwa,
- wykonywać świadczenia zapobiegawcze, diagnostyczne lecznicze i rehabilitacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- ocenić wydolność psychofizyczną chorego i jego rodziny w zakresie samoopieki,
- organizować czas wolny osobom zdrowym lub chorym w instytucjach opieki zdrowotnej,
- realizować i dokumentować proces pielęgnowania,
- przestrzegać zasad etyki zawodowej, uznanych norm kulturowych i praw człowieka,
- realizować poradnictwo w zakresie zdrowego stylu życia,
- prowadzić edukację zdrowotną w zespołach interdyscyplinarnych
- promować zdrowie wśród osób zdrowych, narażonych na chorobę, chorych oraz niepełnosprawnych
- organizować i aktywnie uczestniczyć w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych w środowisku lokalnym i krajowym,
- współpracować z uczestnikami zespołu w opiece nad człowiekiem zdrowym lub chorym,
- współpracować z uczestnikami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki,
- wdrażać do praktyki pielęgniarskiej zmiany wynikające z dowodów naukowych,
- doskonalić jakość opieki pielęgniarskiej przez wdrażanie nowych metod, technik opieki oraz rozwiązań organizacyjnych,
- wyznaczać obszary do podejmowania badań naukowych i uczestniczyć w ich realizacji,
- podejmować działania związane z rozwojem własnym i innych pielęgniarek,
- uczestniczyć w kształceniu podyplomowym.
Działalność naukowa i kulturalna studentów

W ramach Wydziału stworzone zostały warunki do rozwijania różnych form działalności studenckiej. Podstawową formą jest  studenckie koło naukowe. Dorobek naukowy studenci mogą przedstawiać w Uczelni oraz na uczelniach krajowych i zagranicznych. Organizowane są cykliczne uczelniane  konferencje kół naukowych, których materiały są recenzowane i publikowane. Studenci mogą również realizować swoje cele i zainteresowania w ramach samorządu studenckiego.


Współpraca zagraniczna, wymiana studentów

Uczelnia aktywnie uczestniczy w tworzeniu Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego. Partnerami są uniwersytety zarówno na wschodzie jak i na zachodzie kontynentu. W ramach programu Erasmusa podjęto współpracę z kilkudziesięcioma zagranicznymi ośrodkami akademickimi . LLP Erasmus to jeden z komponentów wspólnotowego programu edukacyjnego, którego celem jest podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w szkołach wyższych. Program LLP Erasmus oferuje studentom następujące możliwości:
- wyjazd do uczelni partnerskiej w UE
- studiowanie ze studentami z krajów UE na własnej uczelni
- uczestniczenie w kursie intensywnym organizowanym w macierzystej uczelni
- korzystanie z bogatej oferty dydaktycznej wypracowanej dzięki kontaktom z uczelniami europejskimi.