UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zasady rekrutacji i finansowania wyjazdów pracowników

Zasady rekrutacji peacowników dydaktycznych i administracyjnych w roku akademickim 2017/2018

1. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie ERASMUS+ musi być pracownikiem uczelni wysyłającej. Podstawą zatrudnienia powinna być umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna. Uczelnia może zdecydować o preferencyjnym traktowaniu pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

2. Celem wyjazdu pracownika w programie ERASMUS+ może być:

a) prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej (nauczyciel akademicki uczelni wysyłającej) – wyjazd typu STA

b) udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej – wyjazd typu STT.

3. Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w programie ERASMUS+ jest ocena „Indywidualnego programu nauczania" (Individual Teaching Programme) – wyjazd typu STA/ „Indywidualnego programu szkolenia/ Indywidualnego planu pracy" (Individual Work Programme) – wyjazd typu STT, który jest uzgodniony z instytucją przyjmującą. „Indywidualny program nauczania" określa: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty. Indywidualny program szkolenia/plan pracy określa: zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika.

4 Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 15.01.2018-30.09.2018

5. Podczas jednego wyjazdu typu STA nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni przyjmującej. Zaleca się, aby pobyt nauczyciela akademickiego na wyjeździe typu STA trwał co najmniej 5 dni roboczych. Krótsze pobyty są dopuszczalne w uzasadnionych wypadkach. Maksymalny czas trwania wyjazdu typu STA to 6 tygodni.

6. Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w programie ERASMUS+ zostanie sporządzona pisemna umowa.

8. Informacje o prowadzonym naborze na wyjazdy w roku akademickim 20017/2018 dostępne są na bieżąco na stronie www.wshe.pl, u koordynatora programu ERASMUS+ oraz w trakcie spotkań informacyjnych dla wykładowców.


Zasady finansowania wyjazdów pracowników dydaktycznych i administracyjnych

Zasady finansowania wyjazdów pracowników (nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) oraz wyjazdów pracowników administracyjnych w celach szkoleniowych (STT)

1.Środki finansowe dla uczelni na wypłatę stypendiów dla pracowników uczelni zostały obliczone na podstawie „Zasad alokacji środków finansowych przeznaczonych na realizację działań zdecentralizowanych w roku akademickim 2017/2018

2. Środki finansowe przyznane w kategorii STA mogą być przeznaczone jedynie na wypłatę stypendiów dla nauczycieli akademickich zakwalifikowanych na wyjazd do uczelni partnerskiej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.

3. Środki finansowe przyznane w kategorii STT mogą być przeznaczone jedynie na wypłatę stypendiów dla pracowników uczelni wyjeżdżających w celach szkoleniowych.

4. Przekazanie stypendium pracownikowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez niego wszystkich warunków umowy. Stypendium powinno być wypłacone w sposób uzgodniony pomiędzy stronami.

5. Potwierdzenie prawidłowego wydatkowania i wypłacenia stypendium pracownikowi przez uczelnię stanowią następujące dokumenty:

a) umowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem;

b) „Indywidualny program nauczania" w przypadku wyjazdu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i/lub „Indywidualny program szkolenia"/„Indywidualny plan pracy" w przypadku wyjazdu w celach szkoleniowych;

c) dokument potwierdzający pobyt w uczelni przyjmującej określający czas pobytu oraz liczbę zrealizowanych godzin zajęć dydaktycznych (dotyczy wyjazdu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych) lub dokument potwierdzający czas pobytu w instytucji przyjmującej i zrealizowanie programu szkolenia (dotyczy wyjazdu w celach szkoleniowych);

e) sprawozdanie pracownika z pobytu w uczelni/instytucji przyjmującej według wzoru i w formie wymaganej przez uczelnię;

f) w przypadku wypłaty stypendium na koszty podróży – kopia biletu lub faktura za bilet, lub w wypadku podróży pracownika własnym samochodem oświadczenie pracownika o odbyciu podróży samochodem wraz z informacją o terminie przekroczenia granicy (oświadczenie woli podpisane przez pracownika);

6. Ogólna kwota stypendium musi być wyrażona w euro. Przyznane i wypłacone pracownikowi stypendium musi być liczbą całkowitą i nie może przekroczyć limitów określonych w umowie NA-uczelnia.

7. Koszty przelewów bankowych ponosi uczelnia.

8. Jakie kryteria trzeba spełnić?
Przy wyborze kandydatów brane są pod uwagę dwa podstawowe kryteria:

• kompetencje językowe,
• doświadczenie zawodowe.

Warunkiem zakwalifikowania na wyjazd jest akceptacja „Indywidualnego programu nauczania” przez uczelnie macierzystą i przyjmującą. W programie należy przedstawić cele, zawartość i oczekiwane rezultaty planowanych zajęć dla studentów.
Wśród kandydatów spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe pierwszeństwo mają osoby wyjeżdżające po raz pierwszy. Preferencyjnie będą traktowani pracownicy etatowi uczelni.
Pracownicy mogą wielokrotnie wyjeżdżać w ramach programu Erasmus.
Wyjazd pracownika dydaktycznego zatwierdza Rektor KSW we Włocławku na wniosek Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus po uzyskaniu opinii Dziekana i/lub Dyrektora Instytutu.

 

 

 Kraje należące do danej grupy

Dzienna stawka stypendium w euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni

Grupa 1 – Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania

130

Grupa 2 – Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy

110

Grupa 3 – Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Macedonia, Słowacja

100

Grupa 4 – Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia

80


Stawka ryczałtu na koszty podróży:

od 100 do 499 km - 180 EUR
od 500 do 1999 km - 275 EUR
od 2000 do 2999 km - 360 EUR
od 3000 do 3999 km - 530 EUR
od 4000 do 7999 km - 820 EUR
powyżej 7999 km - 1100 EUR


Zasady rekrutacji i finansowania wyjazdów pracowników
PLIK 1
PLIK 2
PLIK 3