UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem
< Powrót do turniej klas mundurowych

Regulamin

I Ogólnopolski
Turniej Klas Mundurowych „ZŁOTOPOLE 2018”
o miecz Króla Kazimierza Wielkiego
REGULAMIN


1. Organizatorem zawodów jest:

 • Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
 • Lipnowski Klub Strzelecki VIS
 • Puk Arena Lipno


2. Patroni I Ogólnopolskiego Turnieju Klas Mundurowych na Turnieju:

 • Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej

ksw

 

 • Dyrektor Biura do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej

biuro ds proobronnych

 

 • Wojewoda Kujawsko-Pomorski

wojewoda

 

 • Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego

marszalek wojewodztwa

 

 • Komendant Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy

wsw bydgoszcz

 

 • Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy

kurator oswiaty

 

 • Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej

centrum edukacji ekologticznej

 

 • Starosta Lipnowski

powiat lipno

 

 • Burmistrz Lipna

burmistrz lipna

 

 • Wójt Gminy Lipno

gmina lipno

 

 • Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie

straz pozarna

 

 • Komendant Powiatowy Policji w Lipnie

policja logo 2

 

 • Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Dobrzejewice

nadlesnictwo dobrzejewice

 

 • Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu

SMKKW

 

 • Włocławskie Towarzystwo Naukowe

wtn

 


3. Miejscem Turnieju są obiekty Puk Arena i Lipnowskiego Klubu Strzeleckiego VIS oraz tereny Lasów Państwowych.


4. Celem Ogólnopolskiego Turnieju Klas Mundurowych jest kształtowanie postaw patriotycznych u młodzieży, wzrost jakości edukacji obronnej, a w szczególności:
a) popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o współczesnych Siłach Zbrojnych, zagadnień związanych z obronnością kraju oraz podnoszenie sprawności fizycznej;
a) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości (zakres programów klas mundurowych poszerzających edukację dla bezpieczeństwa) podczas wykonywania zadań i rozwiązywania zadań turnieju;
b) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie tj. samodyscyplina, współpraca w zespole, wykorzystanie zdobytej wiedzy w działaniach praktycznych, problemowych;
c) rywalizacja zespołów w zakresie umiejętności sportowo-obronnych.


5. Termin Turnieju: 12 – 13 kwietnia 2018 r.


6. Komisja sędziowska:
a) sędzia główny,
b) sędziowie poszczególnych konkurencji,
c) sędziowie punktów kontrolnych.


7. Komisja odwoławcza:
a) przewodniczący komisji
b) członkowie komisji - losowo wybrane 3 osoby ze składu uczestników.


8. Biuro prasowe i sekretariat mistrzostw znajduje się
a) przed turniejem – KSW Włocławek
b) w trakcie turnieju – PUK Arena w Lipnie


9. Uczestnicy:
a) Trzyosobowe zespoły koedukacyjne spośród których wyznaczony jest kapitan.
b) Warunkiem udziału w turnieju jest posiadanie aktualnych dokumentów:
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowo - obronnych (akceptowane są karty zawodnicze z aktualnymi badaniami lekarskimi),
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- legitymacja szkolna,
- zgodę rodziców w przypadku osób niepełnoletnich,
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
- posiadanie apteczki pierwszej pomocy ( jedna na drużynę),
- każdy zespół powinien być wyposażony w aktywny telefon w sieci komórkowej na potrzeby sieci komórkowej „RATUNEK” - tylko w konkurencji marszobieg.
c) Każdemu zespołowi towarzyszy wyznaczony przez dyrekcję delegującej szkoły nauczyciel lub pełnoletni opiekun.
d) Szkoły mogą zgłosić do udziału w Turnieju maksymalnie trzy drużyny.
e) Opiekunowie i kapitanowie drużyn odpowiadają za znajomość przez członków zespołów:
- spełnianie warunków zawartych w ppkt. b, dotyczący wymaganych dokumentów;
- regulaminu Turnieju i szczegółowego programu;
- zasad i warunków bezpieczeństwa w czasie odbywania turnieju (zawodnicy muszą być przeszkoleni w zakresie posługiwania się bronią tj. 7,62mm kbk AK oraz pistoletu centralnego zapłonu).


10. Umundurowanie i wyposażenie w trakcie zawodów jest warunkiem dopuszczenia uczestników do konkurencji mistrzostw. Wyposażenie zawodników:
a) ubiór typu wojskowego (mundur polowy lub podobny jednolity dla drużyny);
b) buty (typu wojskowego, traperskiego, harcerskiego, itp.) pełne na podeszwie z protektorem sznurowane powyżej kostki;
c) ubiór sportowy (dresy, obuwie sportowe);
d) karimata, śpiwór;
e) opatrunki osobiste oraz środki na komary i otarcia;
f) plecaki, latarki;
g) odzież przeciwdeszczowa,
h) inne wyposażenie mogące pomóc w realizacji zadań w trakcie Turnieju.


11. Uzgodnienia organizacyjne:
a) Zgłoszenie należy przesłać do 31.01.2018 r. pocztą email do sekretariatu turnieju KSW Włocławek – email otkm2018@wp.pl
b) W mistrzostwach może uczestniczyć nie więcej niż 20 drużyn, łącznie. W przypadku większej ilości zgłoszeń zostaną przeprowadzone eliminacje w miesiącu MARCU 2018 r. (sobota). Termin zostanie podany zgłoszonym drużynom/szkołom.
c) Arkusze zgłoszeniowe są dostępne na stronie facebooka turnieju https://www.facebook.com/OTKM2018/
d) Losowanie numerów startowych zespołów odbywa się podczas odprawy
technicznej.
e) Przyjazd drużyn odbywa się na koszt własny szkoły kierującej poszczególne reprezentacje.
f) Komitet Organizacyjny zapewnia nieodpłatne zakwaterowanie oraz cenne nagrody.
g) Komitet Organizacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki następstw nieszczęśliwych wypadków podczas Turnieju 12-13.04.2018 r.
h) Koszty wyżywienia oraz media ponosi organizator turnieju.
i) O klasyfikacji końcowej decyduje łączna suma punktów zdobytych przez drużyny w poszczególnych konkurencjach /załącznik nr 1/


12. Konkurencje I Ogólnopolskiego Turnieju Klas Mundurowych przedstawia Załącznik nr 1.


13. Przebieg turnieju – harmonogram przedstawia Załącznik nr 2


14. Załącznik nr 1 z podanymi konkurencjami wraz z opisem i punktacją oraz załącznik nr 2 z harmonogramem przebiegu Turnieju zostanie przesłany do zainteresowanych drużyn/szkół uczestniczących w Turnieju po ogłoszeniu finałowej listy startowej.
Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym „Regulaminie…”.


patroni medialni