UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem
< Powrót do wydawnictwa zwarte - lista

Księga Pamiątkowa wydana z okazji 70. Rocznicy Urodzin księdza Profesora Mariana Włosińskiego „Nauka o wymiarach prawdy”

2015 ksiega pamiatkowa pod red. Stanisława Kunikowskiego
ISBN 978-83-61609-64-3
Włocławek 2015
format B5
s. 216
(nakład wyczerpany)


Publikacja przygotowana została z okazji 70. rocznicy urodzin oraz 45. rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich. Zawiera 18 artykułów napisanych przez przyjaciół z kraju i zagranicy oraz współpracowników z Kujawskiej Szkoły Wyższej, nawiązujących w treściach do głównego tytułu opracowania: Nauka o wymiarach prawdy.
Ks. prof. zw. dr hab. Marian Włosiński to postać wyjątkowo zasłużona i wciąż aktywna na rzecz środowiska społecznego, duchownego i naukowego Włocławka i regionu. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku rozpoczął, trwającą do dziś, długą, przepełnioną licznymi sukcesami pracę katechetyczną oraz karierę naukową i badawczą. Od początku związany z działalnością na rzecz młodzieży i środowiska nauczycielskiego: był m.in. diecezjalnym duszpasterzem młodzieży akademickiej, młodzieży szkolnej i nauczycieli, krajowym duszpasterzem kuratorów oświaty przy MEN. Był i jest nadal zaangażowany w działalność naukową, badawczą i dydaktyczną. Jest autorem blisko 300 tytułów artykułów i publikacji zwartych poświęconych szeroko pojętej problematyce nauk społecznych i humanistycznych. Jest reprezentantem jednej z doniosłych subdyscyplin pedagogiki, jaką jest pedagogika religii. W swoich dociekaniach naukowych zajmuje się życiem człowieka, zarówno z aksjologicznego punktu widzenia jak i jego usytuowaniem w realiach współczesnego świata. Dokonuje analizy niezliczonych wystąpień Ojca Świętego Jana Pawła II, wskazując na istotne z punktu widzenia człowieka wartości, które powodują pozytywne zmiany w egzystencji społeczeństwa pod względem etycznym, moralnym, socjalnym i solidarnościowym.
Poczesne w miejsce w życiorysie ks. prof. M. Włosińskiego zajmuje działalność dydaktyczna, a także wkład w rozwój szkolnictwa wyższego i życia naukowego we Włocławku i w Polsce. Prowadził wykłady w wielu renomowanych uczelniach w kraju i zagranicą. Ukoronowaniem działalności dydaktycznej i naukowej było uzyskanie w 2013 r. z rąk Prezydenta Słowacji tytułu profesora nauk teologicznych.
Z WSHE (dziś KSW) związał się na trwałe w 2007 r. Swoje zainteresowania dydaktyczne ze studentami koncentruje wokół przedmiotów z pedagogiki, filozofii, etyki, resocjalizacji, pracy socjalnej i rewalidacji. Wypromował ponad 60 licencjatów oraz ponad 160 magistrów. Jest autorem i redaktorem naukowym kilkudziesięciu opracowań wydanych nakładem WSHE.
Podjęta inicjatywa wydania drukiem Księgi Pamiątkowej stanowi swoiste podziękowanie za wyjątkową aktywność i zaangażowanie w życie społeczne, zawodowe, naukowe i badawcze Księdza Profesora Mariana Włosińskiego.
Autorzy zawartych w tej publikacji referatów przedstawili własne dociekania naukowe. Są to m.in.: „Wartości kulturowe w kształtowaniu świadomości społecznej”  „Antropologicky rozmer pravdy”  „Aux origines du discours cretien”  „La verita nella vita evangelica: temi di santita francescana”  „Opieka i wychowanie jako nośniki «wartości dodanej» w rozwoju jednostki ludzkiej”  „Dylematy współczesnej polityki gospodarczej”  „Prawda względna i bezwzględna jako podstawowa wartość rozwoju i edukacji człowieka”  „Potrzeba poradnictwa małżeńskiego”.
Artykuły Z. Wiatrowskiego i S. Kubiaka poświęcone są postaci ks. M. Włosińskiego — jako reprezentatywnej osobie w obszarze pedagogiki religii. Z.S. Jabłoński przedstawił drogę życiową i naukową Jubilata. W Księdze zawarto też pełny wykaz publikacji naukowych ks. M. Włosińskiego.