UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zapomogi

Wyciąg z Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku dotyczący zapomóg

§ 37

1. Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy, przyznawanej na wniosek studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej (wzór wniosku stanowi załącznik numer 9 do Regulaminu). Swiadczenie to przysługuje, jeżeli nastąpiło nagłe pogorszenie sytuacji materialnej spowodowane określonym wydarzeniem losowym (nie wynikającym z winy osoby, której zdarzenie dotyczy).

2. Do zapomogi mają prawo studenci, których sytuacja materialna uległa gwałtownemu pogorszeniu w wyniku zdarzeń losowych takich jak:

1) śmierć członka rodziny studenta,

2) nagła ciężka choroba studenta lub w najbliższej rodzinie studenta,

3) nieszczęśliwy wypadek studenta,

4) klęski żywiołowe (powódź, pożar, kradzież itp.),

5) inne zdarzenia losowe, na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Określenie "najbliższej rodziny studenta" oznacza: dziecko, współmałżonka, matkę, ojca i rodzeństwo studenta.

3. Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 1, dwa razy w roku akademickim, ale nie może otrzymać zapomogi dwa razy z tego samego powodu.

4. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać zapomogę tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

5. Do wniosku o przyznanie zapomogi student dołącza dokumenty potwierdzające okoliczności, które stały się przyczyną trudnej sytuacji materialnej oraz dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną. W przypadku ubiegania się o przyznanie zapomogi w związku z ciężką chorobą studenta lub członka jego najbliższej rodziny - jest on zobowiązany dostarczyć opinię lekarską lekarza specjalisty w danej dziedzinie medycyny lub inny równoznaczny dokument.

6. O zapomogę student może się ubiegać w terminie do 3 miesięcy od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej przyznanie zapomogi. W przypadku studentów I roku studiów zdarzenie losowe, na które powołuje się student musiało mieć miejsce po dniu immatrykulacji.

7. Utrata pracy nie stanowi podstawy do przyznania zapomogi.

8. Zapomoga jest przyznawana w formie pieniężnej. Maksymalna wysokość jednorazowej zapomogi jest równa czterokrotności kwoty najwyższej stawki stypendium socjalnego.

9. Przepisy § 23 ust. 5 - 7 i § 24 stosuje się odpowiednio.

 

Bliższych informacji udziela:

Dział Dydaktyki KSW we Włocławku
Collegium Novum
ul. Okrzei 94A, pokój 5
87-800 Włocławek
tel.: 660 - 717 - 051
e-mail: pomocmaterialna@ksw.wloclawek.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 15.00
sobota w godz. 8.00 - 14.00 (w czasie zjazdów)