UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Wysokość średniej ocen uprawniającej studenta Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku do ubiegania się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów z wysoką średnią ocen  za rok akademicki 2017/2018 na rok akademicki 2018/2019:

• Administracja od 4,50
• Bezpieczeństwo i higiena pracy od 4,50
• Bezpieczeństwo narodowe I i II stopnia od 4,80
• Budownictwo od 4,00
• Ekonomia od 4,50
• Energetyka od 4,00
• Fizjoterapia od 4,20
• Inżynieria mechaniczna od 4,45
• Logistyka od 4,00
• Pedagogika I i II stopnia od 4,50
• Pielęgniarstwo od 4,76
• Transport od 4,00

 

Wyciąg z Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku dotyczący stypendium rektora dla najlepszych studentów

§ 31

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane na wniosek studenta przez rektora (wzór wniosku stanowi załącznik numer 7 do Regulaminu).

2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane studentowi, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen oraz zaliczył wszystkie przedmioty wymagane programem studiów do końca sesji poprawkowej danego roku akademickiego. Dziekan wydziału może wyznaczyć późniejszy termin zaliczenia przedmiotów wymaganych programem studiów, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

4. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów z racji wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym składa się w Dziale Dydaktyki (wzór wniosku stanowi załącznik numer 8 do Regulaminu).

5. W przypadku studenta, który został skierowany przez KSW we Włocławku w poprzednim roku akademickim na studia za granicą w ramach programu wymiany studenckiej, warunkiem przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów jest rozliczenie semestru, roku studiów najpóźniej do 10 października danego roku akademickiego, w którym student będzie pobierał stypendium. W przypadku późniejszego zaliczenia roku studiów, niż to wynika z planu studiów i osiągnięcia średniej ocen lub posiadania osiągnięć najest ukowych, artystycznych lub wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym uprawniających do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów, istnieje możliwość przyznania stypendium studentowi z wyrównaniem wypłaty od początku roku akademickiego, jednakże pod warunkiem, iż będą środki finansowe na koncie przeznaczone na ten cel.

6. Przepisy § 23 ust. 4 - 7 i § 24 stosuje się odpowiednio.

§ 32

1. Studentowi przenoszącemu się z innej uczelni do KSW we Włocławku lub z jednego kierunku studiów na inny w ramach KSW we Włocławku oraz studentowi pierwszego roku studiów drugiego stopnia, stypendium rektora d;a najlepszych studentów jest przyznawane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest za poprzedni rok akademicki na dany rok akademicki.

§ 33

1. Student kontynuujący naukę na studiach drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia ma prawo do stypendium rektora dla najlepszych studentów począwszy od I roku studiów drugiego stopnia, gdzie przy przyznawaniu stypendium brana jest pod uwagę średnia ocen, jaką uzyskał na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

2. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym, wskazanym przez studenta, wybranym kierunku studiów.

3. Decyzję o wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów podejmuje rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego.

4. Od decyzji rektora w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

§ 34

1. Średnia ocen liczona jest ze wszystkich ocen otrzymanych przez studenta z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem na ocenę w ostatnim roku akademickim lub za dwa ostatnie semestry studiów (pismo okólne Rektora WSHE Nr 1/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r.).

2. W średniej ocen uwzględnia się oceny z:

1) przedmiotów realizowanych zgodnie z planem i programem studiów,

2) wybranego języka obcego,

3) przedmiotów zakwalifikowanych przez dziekana jako różnice programowe,

4) przedmiotów powtarzanych - w przypadku wpisu warunkowego na semestr.

3. W średniej ocen nie uwzględnia się ocen z przedmiotów:

1) realizowanych z wyprzedzeniem,

2) drugiej, dodatkowo wybranej specjalności lub drugiego kierunku,

3) wychowania fizycznego,

4) praktyk zawodowych.

4. Średnia ocen do celów stypendialnych wylicza studentowi pracownik dziekanatu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest równa lub większa od pięciu.

5. Średnia ocen za wyniki w nauce dla każdego kierunku studiów jest ustalana każdorazowo na dany rok akademicki.

§ 35

1. Osiągnięcia naukowe i artystyczne, aktywność naukowa oraz osiągnięcia sportowe przelicza się na punkty.

2. Za osiągnięcia naukowe i artystyczne, aktywność naukową do wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów przyjmuje się:

1) praca w kole naukowym i organizacjach studenckich - max 3 pkt.

2) praca naukowa, udział w pracach naukowo-badawczych, współpraca naukowa z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, w tym zagranicznymi - max 3 pkt.

3) udział w komisjach uczelnianych i organach kolegialnych uczelni - max 3 pkt.

4) publikacje, dzieła artystyczne, udział w konferencjach naukowych, opracowania lub referaty nieobjęte programem nauczania - max 3 pkt.

5) udział w konferencjach i festiwalach - max 3 pkt.

6) praktyki, staże lub ukończone kursy nieobjęte programem nauczania - max 3 pkt.

7) nagrody, wyróżnienia, dyplomy, certyfikaty - max. 2 pkt.

8) udział w programach zagranicznej wymiany studentów - max 1 pkt.

9) inne rodzaje osiągnięć naukowych, artystycznych i aktywności naukowej, nie wymienione wyżej - max 3 pkt.

3. Za osiągnięcia sportowe do wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów przyjmuje się:

1) reprezentowanie kraju na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Europy, Uniwersjadzie, Akademickich Mistrzostwach Świata, Europy w dyscyplinach olimpijskich - max 3 pkt.

2) zdobycie medalu na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Europy, Uniwersjadzie, Akademickich Mistrzostwach Świata, Europy, Młodzieżowych Mistrzostwach Świata, Europy w dyscyplinach olimpijskich - max 6 pkt.

3) zdobycie medalu na Mistrzostwach Polski Seniorów, Akademickich Mistrzostwach Polski Seniorów lub Młodzieżowców, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w dyscyplinach olimpijskich - max 3 pkt.

4) bycie finalistą Akademickich Mistrzostw Polski w dyscyplinach nie objętych systemem eliminacji rozgrywek przy założeniu, że w klasyfikacji generalnej zajął:

a) w dyscyplinach indywidualnych lub sztafetach do 8 miejsca - max 3 pkt.

b) w grach zespołowych do 8 miejsca, a student uczestniczył w minimum 50% rozegranych meczy - max 3 pkt.

5) bycie finalistą Akademickich Mistrzostw Polski w dyscyplinach objetych systemem eliminacji rozgrywek - max 3 pkt.

6) bycie aktualnym członkiem kadry narodowej juniorów, młodzieżowców lub kadry uniwersjadowej, ubiegłorocznym, bądź aktualnym medalistą Mistrzostw Polski juniorów, młodzieżowców czy seniorów w dyscyplinach olimpijskich bądź nieolimpijskich, posiadających aktualną I klasę sportową - max 3 pkt.

7) reprezentowanie uczelni w Akademickich Mistrzostwach Polski w co najmniej trzech różnych dyscyplinach sportowych - max 1 pkt.

8) wykazanie się wybitnymi osiągnięciami organizacyjnymi w działalności KU AZS na rzecz sportu akademickiego w uczelni - max 1 pkt.

9) reprezentowanie kraju na Mistrzostwach Świata, Europy, zdobycie medalu na Mistrzostwach Polski w sportach nieolimpijskich lub posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej - max 2 pkt.

4. Do wniosku należy dołączyć oryginały lub uwierzytelnione kopie dokumentów dotyczących osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych, działalności społecznej.

5. Potwierdzenia osiągnięć naukowych i artystycznych, aktywności naukowej dokonuje na wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów dziekan wydziału.

§ 36

1. Czynnikiem decydującym o tym, kto otrzyma stypendium rektora dla najlepszych studentów będzie miejsce na liście rankingowej, która będzie tworzona osobno dla każdego kierunku studiów.

2. 6% studentów z danego kierunku otrzyma stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen, natomiast 4% studentów danego kierunku otrzyma stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiagnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

3. W przypadku niewykorzystania limitu z jednej grup uprawnionych do otrzymania stypendium limit ten przechodzi na rzecz drugiej grupy.

 

Bliższych informacji udziela:

Dział Dydaktyki KSW we Włocławku
Collegium Novum
ul. Okrzei 94A, pokój 5
87-800 Włocławek
tel.: 660 - 717 - 051
e-mail: pomocmaterialna@ksw.wloclawek.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 15.00
sobota w godz. 8.00 - 14.00 (w czasie zjazdów)