UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Stypendium socjalne

 

Wyciąg z Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku dotyczący stypendium socjalnego

§ 23

1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej na podstawie złożonego wniosku (wzór wniosku stanowi załącznik numer 4 do Regulaminu).

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, student dołącza dokumenty, potwierdzające jego sytuację materialną.

3. Szczegółowy wykaz dokumentów, o których mowa w ust. 2, stanowi załącznik numer 2 do Regulaminu.

4. Terminy składania wniosków, które mają charakter porządkowy, o których mowa w ust. 1, są podawane do wiadomości studentów w drodze zarządzenia Rektora KSW we Włocławku.

5. Student jest zobowiązany do terminowego przedstawiania wszelkich dokumentów niezbędnych do wniosku o pomoc materialną.

6. W przypadku, gdy wniosek studenta został złożony i przyjęty, ale jest niekompletny, student otrzymuje wezwanie do usunięcia braków we wniosku o stypendium, w którym wymienione są brakujące dokumenty z wyznaczonym terminem 7 dni na ich uzupełnienie.

7. W przypadku niedostarczenia kompletu wymaganych dokumentów do wniosku o stypendium, wniosek pozostaje bez rozpoznania.

§ 24

1. O stypendium socjalne mogą ubiegać się obywatele polscy będący studentami KSW we Włocławku.

2. O stypendia socjalne mogą ubiegać się osoby niebędące obywatelami polskimi, zwani "cudzoziemcami" będący studentami KSW we Włocławku, którzy:

1) posiadają zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,

3) korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4) są pracownikami migrującymi, będącymu obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5) otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

6) otrzymali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, z późn. zm.),

7) mają udzieloną ochronę uzupełniającą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

8) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

2. Cudzoziemcy, niewymienieni w ust. 1, mogą podejmować i odbywać kształcenie, a co za tym idzie ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, na podstawie:

1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tym umowach,

2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach,

3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,

4) decyzji rektora uczelni.

4. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1, mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych:

1) jako stypendyści strony polskiej,

2) na zasadach odpłatności,

3) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych,

4) jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę,

5) jako stypendyści uczelni.

5. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia wyższe oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, albo na zasadach określonych w ust. 2 i 3.

6. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na zasadach określonych w ust. 2 i 3.

7. Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 7 oraz ust. 4, uważa się osoby wymienione, w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2011 r. Nr 93, poz. 532).

§ 25

1. Stypendium socjalne jest przyznawane na podstawie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, osiągniętego w roku podatkowym, poprzedzającym rok akademicki, na którym świadczenie ma być przyznane. Dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć kwoty ustalonej przez Rektora KSW we Włocławku i Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego.

2. W przypadku utraty dochodu, prawo do stypendium socjalnego ustala się na podstawie dochodu, o którym mowa w ust. 1, pomniejszonego o dochód utracony.

3. W przypadku uzyskania dochodu, prawo do stypendium socjalnego ustala się na podstawie dochodu, o którym mowa w ust. 1, powiększonego o dochód uzyskany po roku, z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia prawa do stypendium.

§ 26

1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

1) studenta,

2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem ust. 1, z zastrzeżeniem, ze do dochodu nie wlicza się:

1) świadczeń pomocy materilanej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy,

2) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:

a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzonych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych,

3) świadczeń pomocy materialnej dla uczniow otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

4) świadczeń, o których mowa w art. 173a i art. 199a,

5) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

3. W przypadku, gdy do ustalenia wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.

4. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się przeliczenia na podstawie średniego kursu ogłaszanego przez prezesa Narodowego Banku Polskiego, z ostatniego dnia roboczego poprzedniego roku kalendarzowego, w którym uzyskał ww. dochody. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest złożenie przez osobę uzyskującą dochód oświadczenia, w którym opisane zostaną dochody netto uzyskane za granicą (oświadczenia takie składane są przez studenta lub członków jego rodziny pod odpowiedzialnością karną). W przypadku, gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, którego nie osiągnął w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia prawa do stypendium, przeliczenia tego dochodu dokonuje się na podstawie średniego kursu walut obcych z ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

5. Liczbę osób w rodzinie studenta, żyjących we wspólnym gospodarstwie domowym ustala się wegług stanu na dzień złożenia wniosku.

6. Szczegółowe zasady ustalania dochodu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik numer 2 do Regulaminu.

§ 27

1. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 3:

1) w przypadku, gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

a) ukończył 26. rok życia,

b) pozostaje w związku małżeńskim,

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 2,

d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,

lub

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiadał stałe źrodło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c) jego miesięczny dochód, w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższym lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

2. Jeżeli student nie jest samodzielny finansowo wysokość dochodu, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne, jest ustalana z uwzględnieniem dochodów, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 3.

§ 28

1. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

2. Student studiów stacjoanrnych w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

3. Do wniosku o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki należy dołączyć oświadczenie o miejscu tymczasowego zamieszkania studenta w miejscu studiów.

4. Od studenta ubiegającego się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z ttułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki żąda się okazania dokumentu poświadczającego miejsce stałego zamieszkania (np. dowodu osobistego).

5. Student zamieszkujący w obiekcie innym niż dom studencki dołącza się do wniosku o stypendium socjalne w zwięszkonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki dokumenty poświadczające miejsce tymczasowego zamieszkania, tj. zaświadczenie o tymczasowym zameldowaniu, kopia umowy o wynajem lub oświadczenie studenta o tymczasowym zamieszkiwaniu w miejscu studiów, z podanym dokładnym adresem zamieszkania.

6. Student ma obowiązek powiadomić Wydziałową Komisję Stypendialną o:

1) rezygnacji swojej, swojego małżonka lub dziecka z zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki,

2) wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy najmu.

Stałe źródło dochodu oznacza nieprzerwane źródło dochodu w roku, czyli dla ostatniego roku podatkowego posiadane przez okres 12 miesięcy. Uczelnia może jednak uznać źródło dochodu jako stałe w sytuacji rozpoczęcia jego uzyskiwania nie później niż w miesiącu marcu ostatniego roku podatkowego, pod warunkiem, że przy liczeniu miesięcznego dochodu dochód z ostatniego roku podatkowego będzie traktowany jako dochód z 12 miesięcy. Za źródło stałego dochodu może być uznane wynagrodzenie  z tytułu umowy o pracę, a także dochody takie jak: renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło.

Bliższych informacji udziela:

Dział Dydaktyki KSW we Włocławku
Collegium Novum
ul. Okrzei 94A, pokój 5
87-800 Włocławek
tel.: 660 - 717 - 051
e-mail: pomocmaterialna@ksw.wloclawek.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 15.00
sobota w godz. 8.00 - 14.00 (w czasie zjazdów)