UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Logopedia

Na kierunku Logopedia prowadzone są studia pierwszego stopnia (licencjackie) w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym). Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.

50

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 206/2017 z dnia 25 maja 2017 r. pozytywnie zaopiniowało wniosek Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku o nadanie Wydziałowi Nauk Pedagogicznych uprawnień do prowadzenia na kierunku Logopedia kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Podstawą opinii jest pozytywna ocena przedstawionej koncepcji i programu kształcenia, w szczególności efektów kształcenia właściwych dla profilu praktycznego oraz sposobu ich weryfikacji, warunków w jakich proces kształcenia będzie realizowany, oraz możliwość zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia. Wniosek spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1596).

 

Proponowane specjalności

• Logopedia z terapią pedagogiczną Nowość
• Logopedia przedszkolna
• Logopedia szkolna


Warunki przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

• Złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacyjnym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.
• Dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia w wysokości 85 zł na poniższe konto Uczelni (opłata rekrutacyjna pokrywa koszt postępowania kwalifikacyjnego i nie podlega zwrotowi), która została określona w Zarządzeniu Rektora Nr 14/2018 z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2018/2019.
• Opłata wpisowa na studia wynosi 0 zł.
• Uruchomienie poszczególnych specjalności uzależnione jest od odpowiedniej liczby osób - decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych.
• Nabór na studia prowadzony jest do wypełnienia limitu miejsc określonego w Zarządzeniu Rektora Nr 12/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2018/2019.


Wymagane dokumenty

• podanie do J.M. Rektora według wzoru Uczelni - dostępne w Biurze Rekrutacyjnym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku lub do pobrania TUTAJ (należy kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać polecenie "zapisz element docelowy jako..."),
• kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
• kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
• 3 jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia,
• kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów na studia),
• kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
• kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów) na numer konta
Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, I Oddział we Włocławku:
57 9550 0003 2001 0070 4777 0001

Gdzie pobierać formularze, uzyskać więcej informacji oraz składać dokumenty

Wydział Nauk Społecznych i Technicznych
ul. Okrzei 94 A, pok. nr 2 (parter)
tel. 660-714-479, 734-413-417
e-mail: wnsit@ksw.wloclawek.pl

Wysokość czesnego na I roku I semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2018/2019:
Na I semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia obowiązuje 50% zniżki w czesnym.
3 raty po 150,00 zł (w miesiącach: X, XI, XII) i 2 raty po 255,00 zł (w miesiącach: I, II) - PROMOCJA !

Wysokość czesnego na I roku II semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2018/2019:
2 raty po 300,00 zł (w miesiącach: III, IV) i 1 rata po 450,00 zł w miesiącu maju.

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2018/2019:
Czesne można wpłacać w jeden zadeklarowany przez Studenta sposób:
1 rata - 2.900,00 zł lub
2 raty po 1.500,00 zł lub
4 raty po 775,00 zł lub
6 rat po 365,00 zł (w miesiącach: X,XI,XII,I,III,IV) i 2 raty po 547,50 zł (w miesiącach II,V)

Krótka charakterystyka proponowanych specjalności

Logopedia przedszkolna

Absolwent kierunku Logopedia na specjalności Logopedia przedszkolna zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na efektywne wykonywanie zadań logopedy wobec dzieci w wieku przedszkolnym. Studia ukierunkowane są na wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności znaczące w kontekście pragmatyki logopedycznej - w zakresie terminologicznym, definicyjnym, metodycznym i instytucjonalnym. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie etnogenezy i patogenezy zaburzeń mowy, ich rozpoznawania, zapobiegania oraz usuwania, a także doskonalenia mowy prawidłowej. Absolwent może znaleźć zatrudnienie:
- w placówkach oświatowych (w żłobkach, przedszkolach),
- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Absolwent jest też przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Logopedia z terapią pedagogiczną

Absolwent kierunku Logopedia na specjalności Logopedia z terapią pedagogiczną zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na efektywne wykonywanie zadań logopedy i terapeuty pedagogicznego w przedszkolu, szkole i placówce opiekuńczo-wychowawczej wobec dzieci i uczniów ze specyficznymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Studia ukierunkowane są na wyposażenie w wiadomości i umiejętności znaczące w kontekście pragmatyki logopedycznej i terapii pedagogicznej - w zakresie terminologicznym, definicyjnym, metodycznym, instytucjonalnym. Rozwija umiejętność stosowania nabytej wiedzy z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej oraz diagnozy i terapii pedagogicznej (w ramach realizowanych w przedszkolu szkole i placówce zajęć specjalistycznych: logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych), powiązanych z nią dyscyplin naukowych w działaniach praktycznych wobec dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Po ukończonych studiach na specjalności Logopedia z terapią pedagogiczną absolwenci uzyskają możliwość podjęcia pracy m.in. w:
- przedszkolach, szkołach, integracyjnych i specjalnych (publicznych i niepublicznych),
- placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- innych placówkach, w których udzielanie pomocy logopedycznej i terapeutycznej
(w ramach m.in. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych) dzieciom w wieku przedszkolnym
i szkolnym o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych, należy do ich zadań statutowych,
- w ramach prywatnych gabinetów terapeutycznych (udzielając pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży ze specyficznymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).
Absolwent jest też przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Logopedia szkolna

Absolwent kierunku Logopedia na specjalności Logopedia szkolna zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na efektywne wykonywanie zadań logopedy wobec dzieci w wieku szkolnym. Studia ukierunkowane są na wyposażenie w wiadomości i umiejętności znaczące w kontekście pragmatyki logopedycznej - w zakresie terminologicznym, definicyjnym, metodycznym, instytucjonalnym. Rozwija umiejętność stosowania nabytej wiedzy z zakresu logopedii i powiązanych z nią dyscyplin naukowych w działaniach praktycznych wobec dzieci w wieku szkolnym.
Po ukończonych studiach na specjalności Logopedia szkolna absolwenci uzyskają możliwość podjęcia pracy m.in. w:
-szkołach masowych, integracyjnych i specjalnych (publicznych i niepublicznych);
- ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, opiekuńczo-terapeutycznych;
- zespołach wczesnego wspomagania i ośrodkach wczesnej interwencji,
- placówkach pieczy zastępczej, świetlicach środowiskowych i terapeutycznych;
- innych placówkach, w których udzielanie pomocy logopedycznej dzieciom w wieku szkolnym należy do zadań statutowych na stanowisku logopedy.
Absolwent jest też przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

 

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oferuje następujące pakiety zniżek:

przyprowadź na studia

Program Przyprowadź na Studia obejmujący:

1) obniżone o 30% czesne dla studentów, którzy pozyskają jedną osobę na I rok studiów I lub II stopnia

2) obniżone do 50 % czesne dla studentów, którzy pozyskają dwie osoby na I rok studiów I lub II stopnia

3) w przypadku pozyskania każdej następnej osoby  czesne obniżone o kelejne 10 % dla studentów, którzy pozyskają co najmniej trzy osoby  na I rok studiów I lub II stopnia (Łączna kwota zniżek nie może przekroczyć kwoty czesnego za rok akademicki 2018/2019)

stypendium socjalne

Program Socjalny Żak obejmujący:

1) stypendia socjalne przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi,

2) stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi (na podstawie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),

3) zapomogi przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi.

program rodzina Program Studencka Rodzina obejmuje obniżone o 20% czesne na studiach wyższych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla studenta pozostającego w relacji prawno-rodzinnej z kandydatem na studia: rodzeństwo (pierwsza linia pokrewieństwa), rodzice - dziecko, małżeństwo.
program dobry start Program Dobry Start obejmuje zwolnienie z opłaty wpisowej na studia przez cały czas trwania rekrutacji na studia dla kandydatów składających dokumenty na studia pierwszego i drugiego stopnia.
program aktywny student

Program Aktywny Student obejmujący:

1) obniżone do 25% czesne dla studentów aktywnie działających w zakresie promocji rekrutacji w danym roku akademickim, w którym realizowana jest kampania promocyjna,

2) obniżone do 25% czesne dla studentów, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego KSW we Włocławku.

program dwa dyplomy Program Dwa dyplomy równolegle obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób realizujących jednocześnie dwa kierunki studiów w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy drugiego kierunku).
dyplom podyplomowe Program Dyplom ukończenia studiów wyższych i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych równolegle obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób realizujących jednocześnie studia wyższe i studia podyplomowe w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy studiów podyplomowych).
absolwent zsa

Program KSW dla Absolwentów Zespołu Szkół Akademickich Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku obejmujący:

1) 20% zniżki na czesne od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018 dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia,

2) 20% zniżki na czesne przez cały czas trwania studiów dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia.

program najlepszy student Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi.
stypendium sportowe Stypendium sportowe Rektora KSW we Włocławku dla studentów uzyskujących wysokie wyniki sportowe.
primus inter pares Coroczne nagrody PRIMUS INTER PARES przyznawane zgodnie z obowiązującymi w KSW we Włocławku przepisami.