UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Pedagogika

barbara rozanskaBarbara Różańska - absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika, specjalność Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne, absolwentka studiów licencjackich na kierunku Pedagogika oraz Praca socjalna.
Ukończenie studiów pozwoliło mi na znalezienie pracy w roli pracownika socjalnego. Na Uczelni jest korzystny system stypendialny, co pomogło mi ukończyć studia pierwszego stopnia oraz studiować równolegle na dwóch kierunkach. Na Uczelni panuje pozytywna atmosfera oraz wzajemna życzliwość studencka. Studiowanie ułatwia także dobrze wyposażona biblioteka uczelniana. Wbrew stereotypowym opiniom, pracownicy dziekanatów są życzliwi i otwarci na potrzeby studentów. W mojej opinii studia w KSW dają ciekawe perspektywy, wiele zależy jednak od chęci i motywacji studentów

 

 

 

 

 

 

piotr murszewskimgr Piotr Murszewski – W 2005 roku ukończyłem studia licencjackie z wyróżnieniem na kierunku pedagogika, specjalność edukacja komputerowa w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej we Włocławku (obecnie Kujawska Szkoła Wyższa). Następnie w 2008 roku ukończyłem studia magisterskie na tym samym kierunku, z tą samą specjalnością, dodatkowo otrzymując dyplom za wybitne wyniki w nauce – PRIMUS INTER PARES, a także wyróżnienie za najlepszą pracę magisterską pisaną pod kierownictwem prof. dr hab. Bronisława Siemienieckiego. Kolejnym etapem było ukończenie studiów podyplomowych również w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.
Uważam, że dzięki tym ukończonym studiom mogłem dalej się rozwijać, otrzymałem pracę najpierw jako wykładowca w KSW (przedmiot technologia informacyjna). Kolejnym etapem było rozpoczęcie w 2013 roku do chwili obecnej pracy jako nauczyciel informatyki w Zespole Szkół Akademickich Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.
Chciałem również dodać, że od 17 lat jestem osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim, uczelnia umożliwiła mi edukację ponieważ jest w pełni przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.
Uważam, że chciałbym nadal współpracować z uczelnią i rozwijać swoje umiejętności jako pedagog i informatyk.

 

 

ida greszkiewiczmgr Ida Greszkiewicz - w 2004 roku ukończyłam studia w ówczesnej Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej we Włocławku (obecnie Kujawska Szkoła Wyższa) na Wydziale Nauk Pedagogicznych. Jako studentka byłam solistką chóru studenckiego, należałam do Koła Naukowego Uczelni, byłam członkiem Rady Studenckiej - miło wspomnieć tamte czasy. Po ukończeniu studiów zdobywałam doświadczenie zawodowe, pracując m.in. jako referent do spraw organizacji szkoleń, pracownik społeczny w Hamburgu czy doradca w Powiatowym Urzędzie Pracy. Aktualnie pracuję w wyjątkowej placówce - Ośrodku Wspierania Rozwoju Neuromind, w którym pełnię funkcję menadżera. Poznaję nowych ludzi, podróżuję, rozwijam się, również zawodowo, a przede wszystkim kocham to, co robię - pomagam innym. Studia w KSW otworzyły mi drogę do fajnego - nie tylko zawodowego - życia.

 

 

Na kierunku Pedagogika można rozpocząć studia drugiego stopnia niestacjonarnym. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika otrzymuje tytuł zawodowy magistra.

Pedagogika to najstarszy kierunek Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku o ugruntowanej i wysoko cenionej pozycji.
W roku 2010 Pedagogika po raz drugi poddana była ocenie Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Kierunek ten ponownie otrzymał ocenę pozytywną, co potwierdza jakość prowadzonego kształcenia oraz warunki studiowania.
Program kształcenia na kierunku Pedagogika oparty został na sprawdzonych przez wiele lat wzorach dydaktycznych, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i trendów na rynku pracy.
Jakość kształcenia zapewnia profesjonalna i legitymująca się znaczącym dorobkiem naukowym kadra wykładowców. Wielu z nich to doświadczeni praktycy, związani zawodowo z problematyką edukacji i kształcenia pedagogicznego.Proponowane specjalności dla pedagogów

• Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne
• Edukacja dla Bezpieczeństwa (nauczycielska) NOWOŚĆ
• Logopedia
• Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (z elementami języka migowego)
• Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
• PEDAGOGIKA przedszkolna Z ELEMENTAMI TERAPII DZIECKA (nauczycielska)
• Pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego
• Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym (nauczycielska)
• Resocjalizacja

Proponowane specjalności dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków niepedagogicznych

• Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne
• Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (z elementami języka migowego)
• Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
• Pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego
• Resocjalizacja


Warunki przyjęcia na studia niestacjonarne drugiego stopnia

• Złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacyjnym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.
• Dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia w wysokości 85 zł na poniższe konto Uczelni (opłata rekrutacyjna pokrywa koszt postępowania kwalifikacyjnego i nie podlega zwrotowi), która została określona w Zarządzeniu Rektora Nr 14/2018 z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2018/2019.
• Opłata wpisowa na studia wynosi 0 zł.
• Uruchomienie poszczególnych specjalności uzależnione jest od odpowiedniej liczby osób - decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych.
• Nabór na studia prowadzony jest do wypełnienia limitu miejsc określonego w Zarządzeniu Rektora Nr 12/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2018/2019.


Wymagane dokumenty

• podanie do J.M. Rektora według wzoru Uczelni - dostępne w Biurze Rekrutacyjnym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku lub do pobrania TUTAJ (należy kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać polecenie "zapisz element docelowy jako..."),
• kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
• kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
• kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu do dyplomu (oryginały do wglądu przy składaniu dokumentów),
• 3 jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia,
• kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów na studia),
• kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
• kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów) na numer konta
Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, I Oddział we Włocławku
57 9550 0003 2001 0070 4777 0001

Gdzie pobierać formularze, uzyskać więcej informacji oraz składać dokumenty

Wydział Nauk Społecznych i Technicznych
ul. Okrzei 94 A, pok. nr 2 (parter)
tel. 660-714-479, 734-413-417
e-mail: wnsit@ksw.wloclawek.pl


Wysokość czesnego na I roku I semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2018/2019:
Na I semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia obowiązuje 50% zniżki w czesnym.
3 raty po 230,00 zł (w miesiącach: X, XI, XII) i 2 raty po 345,00 zł (w miesiącach: I, II) - PROMOCJA !

Wysokość czesnego na I rok II semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2018/2019:
2 raty po 460,00 zł (w miesiącach: III, IV) i 1 rata po 690,00 zł w miesiącu maju.

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019:
Czesne można wpłacać w jeden zadeklarowany przez Studenta sposób:
1 rata - 3.300,00 zł lub
2 raty po 1.700,00 zł lub
4 raty po 875,00 zł lub
6 rat po 410,00 zł (w miesiącach: X,XI,XII,I,III,IV) i 2 raty po 615,00 zł (w miesiącach II,V)"

Krótka charakterystyka proponowanych specjalności dla pedagogów:

Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne

Studia na specjalności Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne stanowią podstawę do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego (do roli pedagoga), rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Na skutek uwzględnienia w procesie kształcenia kierunkowego, także kształcenia na tej specjalności kwalifikacje absolwenta stają się wielostronne, w szczególności obejmujące przygotowanie ogólnopedagogiczne oraz przygotowanie specjalnościowe w zakresie doradztwa zawodowego, personalnego i edukacyjnego.
Studenci specjalności Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne przygotowywani są do pracy z dziećmi, młodzieżą i ludźmi dorosłymi - zarówno w obszarze edukacji ustawicznej, jak i pracy zawodowej. Kształcenie pedagogów na tej specjalności jest silnie osadzone w pedagogice pracy, uzyskuje wyraźnie szeroki profil i tym samym daje znacznie poszerzone szanse na współczesnym rynku pracy.
Kształcenie pedagogów na tej specjalności jest silnie osadzone w pedagogice pracy, uzyskuje wyraźnie szeroki profil i tym samym daje znacznie poszerzone szanse na współczesnym rynku pracy.
Absolwenci tej specjalności mogą podjąć pracę między innymi:
- w administracji samorządowej,
- w szkołach różnego typu i różnych szczebli kształcenia,
- w akademickich biurach karier,
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
- w centrach informacji i planowania kariery zawodowej,
- w Ochotniczych Hufcach Pracy,
- w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy,
- w agencjach pośrednictwa pracy w Polsce i za granicą,
- w zakładach pracy jako pracownicy działów personalnych.


Edukacja dla bezpieczeństwa (nauczycielska) NOWOŚĆ

Edukacja obronna wiązana z edukacją dla bezpieczeństwa pozwala na przenoszenie wielu zadań i celów strategicznych na instytucje znajdujące się poza Ministerstwem Obrony Narodowej. Z tego powodu w państwach należących do NATO edukacja obronna stanowi jeden z najważniejszych czynników ich potencjału obronnego.
Absolwent KSW Włocławku o specjalności Edukacja dla bezpieczeństwa jest przygotowany do organizacji lekcyjnych i pozalekcyjnych form wychowania obronnego w szkole i poza nią. Potrafi planować, organizować i kierować ochroną ludności w sytuacjach kryzysowych, katastrof, klęsk żywiołowych i reagowania w sytuacji wystąpienia nieprzewidzialnych - nadzwyczajnych zagrożeń w okresie pokoju i wojny. Absolwent zdobywa kwalifikacje szeroko rozumianej edukacji dla bezpieczeństwa i obrony przed skutkami zagrożeń czasu pokoju (katastrofy i groźne awarie), czasu wojny, a także udzielenia pierwszej pomocy.. Absolwenci mają wiedzę w zakresie problematyki bezpieczeństwa publicznego i indywidualnego, bezpieczeństwa państwa oraz różnego typu zagrożeń: cywilizacyjnych, ekologicznych, spowodowanych klęskami żywiołowymi oraz terroryzmem, wynikających z patologii społecznych. Znają również system obronności Polski, funkcjonowanie obrony cywilnej i zasady zarządzania kryzysowego. Obok kompetencji merytorycznych absolwenci mają także następujące umiejętności:
· organizowania i udzielania pierwszej pomocy w wypadkach i sytuacjach zagrożenia,
· prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziedziny obronności i bezpieczeństwa, samoobrony strzelania sportowego,
· prowadzenia zajęć z zakresu ratownictwa medycznego i zasad udzielania pierwszej pomocy.
Absolwent posiada ponadto szeroki zakres wiedzy historycznej, filozoficzno-społecznej, psychologicznej, socjologicznej, pedagogicznej i wychowania obronnego. Treści programowe edukacji obronnej obejmują również obronę cywilną i kształcenia uzdolnień przydatnych w służbie wojskowej i obronie cywilnej. Wiedzę tę zdobędzie w trakcie realizacji różnych form treści programowych: wykłady, ćwiczenia, seminaria, samodzielna praca z literaturą, praktyki studenckie, pokaz ośrodków kierowania kryzysem oraz obserwacja zajęć w jednostkach wojskowych i hospitacje lekcji przysposobienia obronnego młodzieży szkolnej w ramach praktyki pedagogicznej.
Absolwent tej specjalności może podjąć pracę między innymi:
- we wszystkich typach szkół, w tym podstawowych i licealnych, także funkcja koordynatora do spraw bezpieczeństwa w placówkach oświatowych,
- w administracji samorządowej, w wydziałach zajmujących się bezpieczeństwem, zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną,
- w straży miejskiej i policji (po przeszkoleniu),
- firmach ochrony osób i mienia.


Logopedia

Jest to specjalność interdyscyplinarna, której studenci przygotowywani są do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z różnego rodzaju zaburzeniami w komunikacji językowej. Studenci zdobywają więc wiedzę z zakresu nauki o języku, foniatrii, audiologii, ortodoncji, neuropsychologii, psychoterapii, fonetyki, emisji głosu, logorytmiki, psychologii i wielu innych dziedzin, dzięki czemu są przygotowani do rozpoznawania i diagnozowania zaburzeń, dokonywania ich charakterystyki oraz prowadzenia terapii w zróżnicowanej formie, w zależności od istoty zdiagnozowanych zaburzeń. Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w placówkach oświatowych, a także w specjalistycznych poradniach, gabinetach i placówkach medycznych - wszędzie tam, gdzie konieczne jest wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego w sytuacjach zaburzeń płynności mowy oraz w okolicznościach utraty kompetencji mowy, np. w wyniku wypadku. Praca logopedy może więc dotyczyć zarówno osób, a szczególnie dzieci rozwijających się prawidłowo, jak i dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością.
Absolwent specjalności Logopedia może być zatrudniony między innymi:
- w przedszkolach publicznych, niepublicznych, przedszkolach specjalnych,
- w szkołach podstawowych i specjalnych,
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
- w placówkach medycznych o charakterze zamkniętym (szpitalach, klinikach, poradniach
logopedycznych będących jednostkami służby zdrowia),
- stanowi także podstawę do otwarcia praktyki prywatnej.


Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (z elementami języka migowego)

Studia mają na celu przygotowanie zawodowych opiekunów zajmujących się osobami starszymi, przewlekle chorymi w placówkach służby zdrowia, pomocy społecznej, opieki długoterminowej i paliatywnej, fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się działalnością na rzecz takich osób oraz w ich środowiskach domowych. Zdobyte w trakcie studiów kwalifikacje pozwolą na świadczenie usług, które są bardzo poszukiwane nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Zdobyte umiejętności pozwolą na bezpośrednią pracę z osobami starszymi, jak również na samodzielną organizację i koordynowanie usług opiekuńczych.
Student pozna specyfikę starości jako fazy życia oraz formy działań interwencyjnych i opieki nad osobami starszymi. Dzięki zajęciom metodycznym (praktycznym - ćwiczenia, warsztaty) pozna metody pracy i aktywizacji seniorów. W trakcie studiów zdobędzie umiejętności niezbędne do pracy z osobami starszymi, poparte gruntowną wiedzą gerontologiczną, pedagogiczną i psychospołeczną. Absolwent tej specjalności będzie posiadał wiedzę i umiejętności związane z profesjonalną opieką nad osobami starszymi obejmującą elementy kompensacyjno-usprawniające, terapeutyczne i wsparcie psychologiczne. Wyposażony zostanie także w podstawowe kompetencje z zakresu animacji czasu wolnego osób starszych.
Absolwent może podjąć pracę między innymi:
- w placówkach opiekuńczych,
- domach pomocy społecznej,
- służbie zdrowia i ośrodkach opieki paliatywnej,
- w zakresie indywidualnej opieki domowej osób starszych.
- placówkach kulturalno-oświatowych zajmujących się aktywizacją ludzi starszych,
- w instytucjach publicznych, pozarządowych i prywatnych działających na rzecz osób
starszych.


Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

W procesie kształcenia studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii i socjologii. Na jej gruncie zdobywają wiedzę z teoretycznych podstaw wychowania, opieki i działalności opiekuńczo-wychowawczej, a więc wiedzę podstawową, kierunkową i specjalnościową. Zostają wyposażeni również w szeroką wiedzę metodyczną z zakresu metod (technik) opieki i wychowania oraz struktury organizacyjnej (funkcjonalnej) poszczególnych instytucji opiekuńczo-wychowawczych. Mają możliwość wsparcia dzieci i młodzieży w obszarze wychowawczym i profilaktycznym, jak i współpracy z rodziną mającą trudności w ich wychowaniu i opiece.
Absolwent tej specjalności może podjąć pracę:
- w placówkach opiekuńczych i opiekuńczo-wychowawczych,
- w szkołach i przedszkolach jako asystent nauczyciela,
- w bursach i internatach jako pedagog, wychowawca,
- w domach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy rodzinie,
- w jednostkach samorządu terytorialnego jako pełnomocnik do spraw dzieci, rodziny.


Pedagogika przedszkolna z elementami terapii dziecka (nauczycielska) - NOWOŚĆ !

Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę z zakresu psychodydaktyki kształcenia i wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Studenci zapoznają się więc z cechami rozwojowymi dziecka w zakresie rozwoju fizycznego, psychicznego, społecznego i emocjonalnego oraz prawami rządzącymi procesem kształcenia i wychowania dziecka w przedszkolu. Absolwent tej specjalności posiada interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności w zakresie spełniania zadań wychowawczych i terapeutycznych oraz wykorzystania jej w praktyce. Dotyczy ona pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, współpracy z rodzicami, teoretycznych podstaw pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, edukacji zorientowanej na jednostkę, także w zakresie diagnozowania rozwoju dziecka i elementów terapii pedagogicznej.
W aspekcie nowych dokumentów prawa oświatowego (Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 roku o potrzebie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz Rozporządzenie MEN z 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez PPP) absolwent może prowadzić zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju z dziećmi w żłobkach i przedszkolach.


Pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego

Praca z osobami z niepełnosprawnością wymaga stosowania szeroko pojętej indywidualizacji podpartej gruntowną diagnozą wraz z właściwym doborem metod i form pracy. Student zyskuje nie tylko wiedzę, ale i umiejętności specjalistyczne. Wiedza, jak i umiejętności praktyczne obejmują takie działy pedagogiki specjalnej jak: tyflopedagogika, surdopedagogika, pedagogika terapeutyczna, oligofrenopedagogika i pedagogika resocjalizacyjna.
Przykładowe miejsca pracy absolwenta:
- ośrodki rehabilitacyjne (także przyszpitalne),
- zakłady opiekuńczo-lecznicze,
- domy opieki, pomocy społecznej, domy spokojnej starości,
- warsztaty terapii zajęciowej,
- ośrodki szkolno-wychowawcze,
- szkołach dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową,
- instytucjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych.


Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym

Absolwent studiów na kierunku: pedagogika powinien dysponować podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej, jak również konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Powinien także opanować praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania i doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.
Studia na kierunku – pedagogika stanowią podstawę do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego (do roli pedagoga), rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.
Na skutek uwzględnienia w procesie kształcenia kierunkowego także kształcenia specjalnościowego na specjalności: pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym – kwalifikacje absolwenta stają się wielostronne, w szczególności obejmujące przygotowanie ogólnopedagogiczne oraz przygotowanie specjalnościowe w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej z wychowaniem fizycznym.
Pierwszy rodzaj przygotowania (ogólnopedagogicznego) wyznacza możliwość podejmowania ról zawodowych i zadań związanych z edukacją wczesnoszkolną (realizowaną także w starszych rocznikach wychowania przedszkolnego). Chodzi zatem o skonkretyzowaną działalność nauczycielską, o działalność dotyczącą elementarnych podstaw szeroko rozumianej edukacji i nasyconą licznymi działaniami wychowawczymi oraz opiekuńczymi.
Drugi z kolei rodzaj przygotowania (w zakresie wychowania fizycznego) ma charakter dopełniający, stwarzający szanse dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do prowadzenia z małymi dziećmi także zajęć z wychowania fizycznego. Chodzi o to, aby nauczyciele z poszerzonymi kwalifikacjami (wstępnymi) byli odpowiednio przygotowani do takiej właśnie edukacji wczesnoszkolnej.
Absolwent po ukończeniu tej specjalności może pracować:
- jako nauczyciel w klasach I-III w szkołach publicznych i niepublicznych,
- jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej.


Resocjalizacja

Przygotowuje studentów do pracy z ludźmi we wszystkich kategoriach wieku, którzy z różnych przyczyn nie przestrzegają kanonów ogólnie przyjętego postępowania, łamią normy prawne, moralne, obyczajowe i zwyczajowe. W realizacji treści programowych ujęte są zagadnienia ukierunkowane na pomoc, opiekę, resocjalizację i reedukację osób , które manifestują różne postaci niedostosowania społecznego (czyny przestępcze, uzależnienia).
Absolwenci tej specjalności mogą podjąć pracę między innymi :

- w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w szkołach w młodzieżowych ośrodkach
wychowawczych i socjoterapeutycznych
- w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych
- w ośrodkach pomocy społecznej
- w ośrodkach opiekuńczych i opiekuńczo-wychowawczych
- w aresztach śledczych i zakładach karnych
- w policji.


Krótka charakterystyka proponowanych specjalności dla absolwentów studiów licencjackich niepedagogicznych i inżynierskich

Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne

Studia na specjalności Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne stanowią podstawę do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego (do roli pedagoga), rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Na skutek uwzględnienia w procesie kształcenia kierunkowego, także kształcenia na tej specjalności kwalifikacje absolwenta stają się wielostronne, w szczególności obejmujące przygotowanie ogólnopedagogiczne oraz przygotowanie specjalnościowe w zakresie doradztwa zawodowego, personalnego i edukacyjnego.
Studenci specjalności Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne przygotowywani są do pracy z dziećmi, młodzieżą,ludźmi dorosłymi - zarówno w obszarze edukacji ustawicznej, jak i pracy zawodowej. Kształcenie pedagogów na tej specjalności jest silnie osadzone w pedagogice pracy, uzyskuje wyraźnie szeroki profil i tym samym daje znacznie poszerzone szanse na współczesnym rynku pracy.
Absolwenci tej specjalności mogą podjąć pracę między innymi:
- w administracji samorządowej,
- w akademickich biurach karier,
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
- w centrach informacji i planowania kariery zawodowej,
- w Ochotniczych Hufcach Pracy,
- w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy,
- w agencjach pośrednictwa pracy w Polsce i za granicą,
- w zakładach pracy jako pracownicy działów personalnych.


Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (z elementami języka migowego)

Studia mają na celu przygotowanie zawodowych opiekunów zajmujących się osobami starszymi, przewlekle chorymi w placówkach służby zdrowia, pomocy społecznej, opieki długoterminowej i paliatywnej, fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się działalnością na rzecz takich osób oraz w ich środowiskach domowych. Zdobyte w trakcie studiów kwalifikacje pozwolą na świadczenie usług, które są bardzo poszukiwane nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Zdobyte umiejętności pozwolą na bezpośrednią pracę z osobami starszymi, jak również na samodzielną organizację i koordynowanie usług opiekuńczych.
Absolwent po ukończeniu studiów będzie znał specyfikę starości jako fazy życia oraz formy działań interwencyjnych i opieki nad osobami starszymi. Dzięki zajęciom metodycznym (praktycznym - ćwiczenia, warsztaty) słuchacze poznają metody pracy i aktywizacji seniorów. W trakcie studiów zdobędzie umiejętności niezbędne do pracy z osobami starszymi, poparte gruntowną wiedzą gerontologiczną, pedagogiczną i psychospołeczną. Absolwent tej specjalności będzie posiadał wiedzę i umiejętności związane z profesjonalną opieką nad osobami starszymi obejmującą elementy kompensacyjno-usprawniające, terapeutyczne i wsparcie psychologiczne. Wyposażony zostanie także w podstawowe kompetencje z zakresu animacji czasu wolnego osób starszych.
Absolwent może podjąć pracę między innymi:
- w placówkach opiekuńczych,
- domach pomocy społecznej,
- służbie zdrowia i ośrodkach opieki paliatywnej,
- w zakresie indywidualnej opieki domowej osób starszych.
- placówkach kulturalno-oświatowych zajmujących się aktywizacją ludzi starszych,
- w instytucjach publicznych, pozarządowych i prywatnych działających na rzecz osób
starszych.


Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

W procesie kształcenia studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii i socjologii. Na jej gruncie zdobywają wiedzę z teoretycznych podstaw wychowania, opieki i działalności opiekuńczo – wychowawczej, a więc wiedzę podstawową, kierunkową i specjalnościową. Zostają wyposażeni również w szeroką wiedzę metodyczną z zakresu metod (technik) opieki i wychowania oraz struktury organizacyjnej (funkcjonalnej) poszczególnych instytucji opiekuńczo - wychowawczych.
Absolwent tej specjalności może zostać zatrudniony jako pedagog, wychowawca opiekun, między innymi:
- w szkołach różnego typu i różnych szczebli kształcenia,
- w przedszkolach i żłobkach,
- w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych (dom dziecka, pogotowie opiekuńcze),
- w internatach i bursach szkolnych,
- w placówkach wsparcia dziennego, warsztatach terapii zajęciowej.


Pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego

Praca z osobami z niepełnosprawnością wymaga stosowania szeroko pojętej indywidualizacji podpartej gruntowną diagnozą wraz z właściwym doborem metod i form pracy. Student zyskuje nie tylko wiedzę, ale i umiejętności specjalistyczne. Wiedza, jak i umiejętności praktyczne obejmują takie działy pedagogiki specjalnej jak: tyflopedagogika, surdopedagogika, pedagogika terapeutyczna, oligofrenopedagogika i pedagogika resocjalizacyjna.
Przykładowe miejsca pracy absolwenta:
- ośrodki rehabilitacyjne (także przyszpitalne),
- zakłady opiekuńczo-lecznicze,
- domy opieki, pomocy społecznej, domy spokojnej starości,
- warsztaty terapii zajęciowej,
- ośrodki szkolno-wychowawcze,
- szkołach dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową,
- instytucjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych.


Resocjalizacja

Przygotowuje studentów do pracy z ludźmi we wszystkich kategoriach wieku, którzy z różnych przyczyn nie przestrzegają kanonów ogólnie przyjętego postępowania, łamią normy prawne, moralne, obyczajowe i zwyczajowe. W realizacji treści programowych ujęte są zagadnienia ukierunkowane na pomoc, opiekę, resocjalizację i reedukację osób , które manifestują różne postaci niedostosowania społecznego (czyny przestępcze, uzależnienia).
Wszyscy absolwenci tej specjalności mogą podjąć pracę między innymi :
- w ośrodkach pomocy społecznej
-w ośrodkach opiekuńczych i opiekuńczo-wychowawczych
- w aresztach śledczych i zakładach karnych
-w policji

Absolwenci, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne mogą pracować między innymi:
- w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w szkołach w młodzieżowych ośrodkach
wychowawczych i socjoterapeutycznych
- w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych.

 

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oferuje następujące pakiety zniżek:

przyprowadź na studia

Program Przyprowadź na Studia obejmujący:

1) obniżone o 30% czesne dla studentów, którzy pozyskają jedną osobę na I rok studiów I lub II stopnia

2) obniżone do 50 % czesne dla studentów, którzy pozyskają dwie osoby na I rok studiów I lub II stopnia

3) w przypadku pozyskania każdej następnej osoby  czesne obniżone o kelejne 10 % dla studentów, którzy pozyskają co najmniej trzy osoby  na I rok studiów I lub II stopnia (Łączna kwota zniżek nie może przekroczyć kwoty czesnego za rok akademicki 2018/2019)

stypendium socjalne

Program Socjalny Żak obejmujący:

1) stypendia socjalne przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi,

2) stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi (na podstawie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),

3) zapomogi przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi.

program rodzina Program Studencka Rodzina obejmuje obniżone o 20% czesne na studiach wyższych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla studenta pozostającego w relacji prawno-rodzinnej z kandydatem na studia: rodzeństwo (pierwsza linia pokrewieństwa), rodzice - dziecko, małżeństwo.
program dobry start Program Dobry Start obejmuje zwolnienie z opłaty wpisowej na studia przez cały czas trwania rekrutacji na studia dla kandydatów składających dokumenty na studia pierwszego i drugiego stopnia.
program aktywny student

Program Aktywny Student obejmujący:

1) obniżone do 25% czesne dla studentów aktywnie działających w zakresie promocji rekrutacji w danym roku akademickim, w którym realizowana jest kampania promocyjna,

2) obniżone do 25% czesne dla studentów, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego KSW we Włocławku.

program dwa dyplomy Program Dwa dyplomy równolegle obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób realizujących jednocześnie dwa kierunki studiów w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy drugiego kierunku).
dyplom podyplomowe Program Dyplom ukończenia studiów wyższych i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych równolegle obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób realizujących jednocześnie studia wyższe i studia podyplomowe w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy studiów podyplomowych).
absolwent zsa

Program KSW dla Absolwentów Zespołu Szkół Akademickich Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku obejmujący:

1) 20% zniżki na czesne od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018 dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia,

2) 20% zniżki na czesne przez cały czas trwania studiów dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia.

program najlepszy student Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi.
stypendium sportowe Stypendium sportowe Rektora KSW we Włocławku dla studentów uzyskujących wysokie wyniki sportowe.
primus inter pares Coroczne nagrody PRIMUS INTER PARES przyznawane zgodnie z obowiązującymi w KSW we Włocławku przepisami.