UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Pedagogika


prof. dr hab. Lidia Dorota Marszałeklidia marszalek
W 2000 roku ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika, specjalność opiekuńczo-wychowawcza w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku (obecnie Kujawska Szkoła Wyższa). Po magisterium, kolejnym etapem było uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki specjalnej. Ukoronowaniem mojej aktywności naukowo-badawczej było natomiast przygotowanie rozprawy habilitacyjnej i w efekcie uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk społecznych w dziedzinie pedagogika. Równolegle z pracą na Uczelni zdobywałam doświadczenie w zawodzie pedagoga, prowadziłam szkolenia, zajęcia warsztatowe, prelekcje, seminaria dla rodziców i nauczycieli, wspierałam mocne strony dzieci. Niewątpliwie jednak to właśnie ukończenie Kujawskiej Szkoły Wyższej – pierwszego szczebla procesu mojego kształcenia na studiach wyższych – otworzyło mi drogę do rozwoju naukowego oraz pozwoliło na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji, które później wykorzystywałam i rozwijałam w pracy zawodowej.

edyta iwanowska
Edyta Iwanowska
W roku 2000 ukończyłam studia licencjackie wówczas w Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej we Włocławku (obecnie KSW). Następnie w roku 2001 podjęłam naukę na studiach magisterskich i jestem pierwszym absolwentem w historii Uczelni, który uzyskał tytuł zawodowy magister na kierunku Pedagogika.
Nauka w KSW ukształtowała moją przyszłą karierę zawodową. Dzięki profesjonalnemu przygotowaniu do pracy, poprzez liczne teoretyczne, a przede wszystkim praktyczne zajęcia na Uczelni, dzięki wykwalifikowanej, profesjonalnej kadrze nabywałam umiejętności niezbędne w pracy z drugim człowiekiem. Po studiach zdobywałam doświadczenie zawodowe, pracując w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach, natomiast zdobycie tytułu magistra pozwoliło mi podjąć pracę
w Zakładzie Karnym we Włocławku- aktualnie jestem funkcjonariuszem pełniącym służbę na stanowisku p.o. z-ca kierownika ochrony.

Na kierunku Pedagogika można wybrać studia pierwszego stopnia (licencjackie) w trybie stacjonranym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

50Absolwent Pedagogiki otrzymuje tytuł zawodowy licencjata po ukończeniu studiów pierwszego stopnia.

Pedagogika w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku to najstarszy o ugruntowanej i wysoko cenionej pozycji kierunek studiów.

W roku 2010 Pedagogika po raz drugi poddana była ocenie Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Kierunek ten ponownie otrzymał ocenę pozytywną, co potwierdza jakość prowadzonego kształcenia oraz warunki studiowania.

Program kształcenia na kierunku Pedagogika oparty został na sprawdzonych przez wiele lat wzorach dydaktycznych z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i trendów na rynku pracy.

Jakość kształcenia zapewnia profesjonalna i legitymująca się znaczącym dorobkiem naukowym kadra wykładowców. Wielu z nich to doświadczeni praktycy związani zawodowo z problematyką edukacji i kształcenia pedagogicznego.


Proponowne specjalności

• Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne
• Edukacja dla bezpieczeństwa (nauczycielska) Nowość
• Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (z elementami języka migowego)
• Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
• Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna (nauczycielska)
• Pedagogika przedszkolna z elementami języka angielskiego (nauczycielska)
• Pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego
• Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym (nauczycielska)
• Praca socjalna z klientem w środowisku lokalnym Nowość
• Resocjalizacja


Warunki przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

• Złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacyjnym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.
• Dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia w wysokości 85 zł na poniższe konto Uczelni (opłata rekrutacyjna pokrywa koszt postępowania kwalifikacyjnego i nie podlega zwrotowi), która została określona w Zarządzeniu Rektora Nr 14/2018 z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2018/2019.
• Opłata wpisowa na studia wynosi 0 zł.
• Uruchomienie poszczególnych specjalności uzależnione jest od odpowiedniej liczby osób - decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych.
• Nabór na studia prowadzony jest do wypełnienia limitu miejsc określonego w Zarządzeniu Rektora Nr 12/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2018/2019.


Wymagane dokumenty

• podanie do J.M. Rektora według wzoru Uczelni - dostępne w Biurze Rekrutacyjnym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku lub do pobrania TUTAJ (należy kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać polecenie "zapisz element docelowy jako..."),
• kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
• kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
• 3 jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia,
• kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów na studia),
• kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
• kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów) na numer konta
Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, I Oddział we Włocławku:
57 9550 0003 2001 0070 4777 0001

Gdzie pobierać formularze, uzyskać więcej informacji oraz składać dokumenty

Wydział Nauk Społecznych i Technicznych
ul. Okrzei 94 A, pok. nr 2 (parter)
tel. 660-714-479, 734-413-417
e-mail: wnsit@ksw.wloclawek.pl


Wysokość czesnego na I roku I semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2018/2019:
Na I semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia obowiązuje 50% zniżki w czesnym.
3 raty po 205,00 zł (w miesiącach: X, XI, XII) i 2 raty po 307,50 zł (w miesiącach: I, II) - PROMOCJA !

Wysokość czesnego na I roku II semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2018/2019:
2 raty po 410,00 zł (w miesiącach: III, IV) i 1 rata po 615,00 zł w miesiącu maju.

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2018/2019:
Czesne można wpłacać w jeden zadeklarowany przez Studenta sposób:
1 rata - 3.400,00 zł lub
2 raty po 1.750,00 zł lub
4 raty po 900,00 zł lub
6 rat po 410,00 zł (w miesiącach: X,XI,XII,I,III,IV) i 2 raty po 615,00 zł (w miesiącach II,V)

Wysokość czesnego na I roku I semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia specjalność Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna w roku akademickim 2018/2019:
Na I semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia obowiązuje 50% zniżki w czesnym.
3 raty po 225,00 zł (w miesiącach: X, XI, XII) i 2 raty po 337,50 zł (w miesiącach: I, II) - PROMOCJA !

Wysokość czesnego na I roku II semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2018/2019:
2 raty po 450,00 zł (w miesiącach: III, IV) i 1 rata po 675,00 zł w miesiącu maju.

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia specjalność Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna w roku akademickim 2018/2019:
Czesne można wpłacać w jeden zadeklarowany przez Studenta sposób:
1 rata - 3.400,00 zł lub
2 raty po 1.750,00 zł lub
4 raty po 900,00 zł lub
6 rat po 420,00 zł (w miesiącach: X,XI,XII,I,III,IV) i 2 raty po 660,00 zł (w miesiącach II,V)Krótka charakterystyka proponowanych specjalności

Edukacja dla bezpieczeństwa (nauczycielska) NOWOŚĆ

Edukacja obronna wiązana z edukacją dla bezpieczeństwa pozwala na przenoszenie wielu zadań i celów strategicznych na instytucje znajdujące się poza Ministerstwem Obrony Narodowej. Z tego powodu w państwach należących do NATO edukacja obronna stanowi jeden z najważniejszych czynników ich potencjału obronnego.
Absolwent KSW Włocławku o specjalności Edukacja dla bezpieczeństwa jest przygotowany do organizacji lekcyjnych i pozalekcyjnych form wychowania obronnego w szkole i poza nią. Potrafi planować, organizować i kierować ochroną ludności w sytuacjach kryzysowych, katastrof, klęsk żywiołowych i reagowania w sytuacji wystąpienia nieprzewidzialnych - nadzwyczajnych zagrożeń w okresie pokoju i wojny. Absolwent zdobywa kwalifikacje szeroko rozumianej edukacji dla bezpieczeństwa i obrony przed skutkami zagrożeń czasu pokoju (katastrofy i groźne awarie), czasu wojny, a także udzielenia pierwszej pomocy. Absolwenci mają wiedzę w zakresie problematyki bezpieczeństwa publicznego i indywidualnego, bezpieczeństwa państwa oraz różnego typu zagrożeń: cywilizacyjnych, ekologicznych, spowodowanych klęskami żywiołowymi oraz terroryzmem, wynikających z patologii społecznych. Znają również system obronności Polski, funkcjonowanie obrony cywilnej i zasady zarządzania kryzysowego. Obok kompetencji merytorycznych absolwenci mają także następujące umiejętności:
· organizowania i udzielania pierwszej pomocy w wypadkach i sytuacjach zagrożenia,
· prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziedziny obronności i bezpieczeństwa, samoobrony strzelania sportowego,
· prowadzenia zajęć z zakresu ratownictwa medycznego i zasad udzielania pierwszej pomocy.
Absolwent posiada ponadto szeroki zakres wiedzy historycznej, filozoficzno-społecznej, psychologicznej, socjologicznej, pedagogicznej i wychowania obronnego. Treści programowe edukacji obronnej obejmują również obronę cywilną i kształcenia uzdolnień przydatnych w służbie wojskowej i obronie cywilnej. Wiedzę tę zdobędzie w trakcie realizacji różnych form treści programowych: wykłady, ćwiczenia, seminaria, samodzielna praca z literaturą, praktyki studenckie, pokaz ośrodków kierowania kryzysem oraz obserwacja zajęć w jednostkach wojskowych i hospitacje lekcji przysposobienia obronnego młodzieży szkolnej w ramach praktyki pedagogicznej.
Absolwenci tej specjalności mogą podjąć pracę
- w szkołach podstawowych
- w urzędowych i samorządowych ogniwach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.
- po przeszkoleniu w wojsku i policji.
- w ratownictwie medycznym
- przygotowuje do skutecznego działania na rzecz obrony cywilnej w jednostkach administracji rządowej, samorządu terytorialnego i podmiotach gospodarczych oraz innych strukturach organizacyjnych i formach działań społecznych.

Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne

Studia na specjalności Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne stanowią podstawę do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego (do roli pedagoga), rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Kwalifikacje absolwenta obejmują zarówno przygotowanie ogólnopedagogiczne, jak i przygotowanie specjalnościowe w zakresie doradztwa zawodowego, personalnego i edukacyjnego.
Studenci specjalności Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne przygotowywani są do pracy z dziećmi, młodzieżą i ludźmi dorosłymi - zarówno w obszarze edukacji ustawicznej, jak i pracy zawodowej. Kształcenie pedagogów na tej specjalności jest silnie osadzone w pedagogice pracy, uzyskuje wyraźnie szeroki profil i tym samym daje znacznie poszerzone szanse na współczesnym rynku pracy.
Przygotowanie w zakresie Doradztwa zawodowego, personalnego i edukacyjnego stwarza możliwość pracy w publicznych służbach zatrudnienia w obszarze i w charakterze:
- agencjach pośrednictwa pracy i urzędach pracy,
-doradcy zawodowego,
- doradcy pracy,
-specjalisty ds. rozwoju zawodowego,
-specjalisty ds. programów,
-na stanowisku lidera klubu pracy,
- w charakterze szkolnego i zakładowego doradcy zawodowego,
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
- w działalności edukacyjnej wśród ludzi dorosłych (w zakresie kształcenia ustawicznego).

Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (z elementami języka migowego)

Studia mają na celu przygotowanie zawodowych opiekunów zajmujących się osobami starszymi, przewlekle chorymi w placówkach służby zdrowia, pomocy społecznej, opieki długoterminowej i paliatywnej, fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się działalnością na rzecz takich osób oraz w ich środowiskach domowych. Zdobyte w trakcie studiów kwalifikacje pozwolą na świadczenie usług, które są bardzo poszukiwane nie tylko w Polsce, ale i za granicą.
Absolwent tej specjalności będzie posiadał wiedzę i umiejętności związane z profesjonalną opieką nad osobami starszymi obejmującą elementy kompensacyjno-usprawniające, terapeutyczne i wsparcie psychologiczne. Wyposażony zostanie także w podstawowe kompetencje z zakresu animacji czasu wolnego osób starszych.
Absolwent po ukończeniu tej specjalności może podjąć pracę:
- w placówkach opiekuńczych,
- całodobowych i dziennych ośrodkach opieki nad osobami starszymi, np. domach pomocy
społecznej, służbie zdrowia i ośrodkach opieki paliatywnej (również w hospicjach),
- placówkach kulturalno-oświatowych zajmujących się aktywizacją ludzi starszych,
- w instytucjach publicznych, pozarządowych i prywatnych działających na rzecz osób
starszych,
- w indywidualnej opiece domowej osób starszych.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

W procesie kształcenia studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii i socjologii. Na jej gruncie zdobywają wiedzę z teoretycznych podstaw wychowania, opieki i działalności opiekuńczo-wychowawczej, a więc wiedzę podstawową, kierunkową i specjalnościową. Zostają wyposażeni również w szeroką wiedzę metodyczną z zakresu metod (technik) opieki i wychowania oraz struktury organizacyjnej (funkcjonalnej) poszczególnych instytucji opiekuńczo-wychowawczych. Mają możliwość wsparcia dzieci i młodzieży w obszarze wychowawczym i profilaktycznym, jak i współpracy z rodziną mającą trudności w ich wychowaniu i opiece.
Absolwent tej specjalności może podjąć pracę:
- w placówkach opiekuńczych i opiekuńczo-wychowawczych,
- w szkołach i przedszkolach jako asystent nauczyciela,
- w bursach i internatach jako pedagog, wychowawca,
- w domach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy rodzinie,
- w jednostkach samorządu terytorialnego jako pełnomocnik do spraw dzieci, rodziny.

Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna (nauczycielska)

Specjalność ta pozwala na zdobycie umiejętności potrzebnych do nauczania i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodszym wieku szkolnym. Przygotowuje więc absolwentów do pracy w przedszkolach i placówkach wychowania przedszkolnego oraz w szkole w ramach kształcenia zintegrowanego. Zapoznaje z diagnozą dziecka, prawami rządzącymi procesem kształcenia i wychowania dziecka w przedszkolu, z prawidłowościami rozwojowymi dzieci w wieku przedszkolnym oraz z elementami terapii i korekcji. Z drugiej strony daje szeroką wiedzę, umiejętności i sprawności do realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego dzieci rozpoczynających edukację w szkole. Absolwent tej specjalności przygotowany jest do pracy jako:
- nauczyciel w przedszkolu,
- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej,
- wychowawca w innych placówkach oświatowo-wychowawczych, do których uczęszczają dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Pedagogika przedszkolna z elementami terapii dziecka (nauczycielska)

Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę z zakresu psychodydaktyki kształcenia i wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Specjalność ta przygotowuje do pracy w przedszkolach i placówkach wychowania przedszkolnego. Studenci zapoznają się więc z cechami rozwojowymi dziecka w zakresie rozwoju fizycznego, psychicznego, społecznego i emocjonalnego oraz prawami rządzącymi procesem kształcenia i wychowania dziecka w przedszkolu. Dzięki zdobyciu specjalistycznej wiedzy absolwent wykazuje umiejętności metodyczne, sprzyjające prawidłowej organizacji procesu kształcenia w przedszkolu w zakresie realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych, stymulujących, profilaktycznych i wyrównawczych, prawidłowego diagnozowania problemów i prognozowania specjalistycznych oddziaływań edukacyjnych, przygotowywania programów pracy wychowawczo-dydaktycznej, planów współpracy z rodzicami, scenariuszy zabaw i zajęć oraz nabycie umiejętności organizowania pracy korekcyjno-wyrównawczej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
W aspekcie nowych dokumentów prawa oświatowego (Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 roku o potrzebie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz Rozporządzenie MEN z 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez PPP) absolwent może prowadzić zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju z dziećmi w żłobkach i przedszkolach.

Pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego

Praca z osobami z niepełnosprawnością wymaga stosowania szeroko pojętej indywidualizacji podpartej gruntowną diagnozą wraz z właściwym doborem metod i form pracy. Student zyskuje nie tylko wiedzę, ale i umiejętności specjalistyczne. Wiedza, jak i umiejętności praktyczne obejmują takie działy pedagogiki specjalnej jak: tyflopedagogika, surdopedagogika, pedagogika terapeutyczna, oligofrenopedagogika i pedagogika resocjalizacyjna.
Przykładowe miejsca pracy absolwenta:
- ośrodki rehabilitacyjne (także przyszpitalne),
- zakłady opiekuńczo-lecznicze,
- domy opieki, pomocy społecznej, domy spokojnej starości,
- warsztaty terapii zajęciowej,
- ośrodki szkolno-wychowawcze,
- szkołach dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową,
- instytucjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym (nauczycielska)

Absolwent studiów na kierunku: pedagogika powinien dysponować podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej, jak również konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Powinien także opanować praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania i doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.
Studia na kierunku – pedagogika stanowią podstawę do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego (do roli pedagoga), rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.
Na skutek uwzględnienia w procesie kształcenia kierunkowego także kształcenia specjalnościowego na specjalności: pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym – kwalifikacje absolwenta stają się wielostronne, w szczególności obejmujące przygotowanie ogólnopedagogiczne oraz przygotowanie specjalnościowe w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej z wychowaniem fizycznym.
Pierwszy rodzaj przygotowania (ogólnopedagogicznego) wyznacza możliwość podejmowania ról zawodowych i zadań związanych z edukacją wczesnoszkolną (realizowaną także w starszych rocznikach wychowania przedszkolnego). Chodzi zatem o skonkretyzowaną działalność nauczycielską, o działalność dotyczącą elementarnych podstaw szeroko rozumianej edukacji i nasyconą licznymi działaniami wychowawczymi oraz opiekuńczymi.
Drugi z kolei rodzaj przygotowania (w zakresie wychowania fizycznego) ma charakter dopełniający, stwarzający szanse dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do prowadzenia z małymi dziećmi także zajęć z wychowania fizycznego. Chodzi o to, aby nauczyciele z poszerzonymi kwalifikacjami (wstępnymi) byli odpowiednio przygotowani do takiej właśnie edukacji wczesnoszkolnej.
Absolwent po ukończeniu tej specjalności może pracować:
- jako nauczyciel w klasach I-III w szkołach publicznych i niepublicznych.

Praca socjalna z klientem w środowisku lokalnym NOWOŚĆ

Zdobyta na studiach wiedza i umiejętności pozwolą absolwentom rozumieć podstawowe procesy mające miejsce w dzisiejszej rzeczywistości społecznej, ich strukturę i dynamikę (w skali mikro i makro) oraz wytworzy umiejętność diagnozowania problemów społecznych. Ważnym celem jest wyposażenie absolwentów w nowoczesne kwalifikacje akcentujące twórczość i innowacyjność działania, tj.: umiejętność prowadzenia indywidualnej i grupowej pracy socjalnej, projektowania, organizowania i ewaluacji własnej pracy. Absolwenci uzyskają niezbędne kompetencje interpersonalne potrzebne do pracy z różnymi kategoriami podopiecznych (budowanie kontaktu, komunikacja, negocjowanie, sposoby rozwiązywania konfliktów).

Absolwenci studiów będą posiadać też niezbędną wiedzę i kompetencje pozwalające na twórcze organizowanie środowisk społecznych, diagnozowanie i rozwiązywanie różnorodnych problemów socjalnych, dostarczanie wielorakiej pomocy socjalnej osobom i grupom, które tego wymagają.

Absolwent uzyska możliwość podjęcia pracy w:

- państwowych instytucjach i agendach zajmujących się opieką i pomocą społeczną,

- komórkach i jednostkach organizacyjnych samorządowej administracji publicznej realizujących ustawowo zdefiniowane, jak i zlecone zadania w zakresie pracy socjalnej i opieki,

- organizacjach pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną i opieką (stowarzyszenia, fundacje),

- przedsiębiorstwach prywatnych podejmujących działalność w sferze pomocowej,

- lokalnych stowarzyszeniach, agencjach, fundacjach i funduszach gromadzących i rozdzielających środki materialne przeznaczone na pomoc społeczną.


Resocjalizacja

Przygotowuje studentów do pracy z ludźmi we wszystkich kategoriach wieku, którzy z różnych przyczyn nie przestrzegają kanonów ogólnie przyjętego postępowania, łamią normy prawne, moralne, obyczajowe i zwyczajowe. W realizacji treści programowych ujęte są zagadnienia ukierunkowane na pomoc, opiekę, resocjalizację i reedukację osób , które manifestują różne postaci niedostosowania społecznego (czyny przestępcze, uzależnienia).
Absolwent tej specjalności może pracować:
- w schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych,
- w miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej,
- w aresztach śledczych i zakładach karnych.
Po ukończeniu przygotowania pedagogicznego:
- w szkołach podstawowych i branżowych I stopnia jako pedagog,
- młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

 

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oferuje następujące pakiety zniżek:

przyprowadź na studia

Program Przyprowadź na Studia obejmujący:

1) obniżone o 30% czesne dla studentów, którzy pozyskają jedną osobę na I rok studiów I lub II stopnia

2) obniżone do 50 % czesne dla studentów, którzy pozyskają dwie osoby na I rok studiów I lub II stopnia

3) w przypadku pozyskania każdej następnej osoby  czesne obniżone o kelejne 10 % dla studentów, którzy pozyskają co najmniej trzy osoby  na I rok studiów I lub II stopnia (Łączna kwota zniżek nie może przekroczyć kwoty czesnego za rok akademicki 2018/2019)

stypendium socjalne

Program Socjalny Żak obejmujący:

1) stypendia socjalne przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi,

2) stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi (na podstawie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),

3) zapomogi przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi.

program rodzina Program Studencka Rodzina obejmuje obniżone o 20% czesne na studiach wyższych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla studenta pozostającego w relacji prawno-rodzinnej z kandydatem na studia: rodzeństwo (pierwsza linia pokrewieństwa), rodzice - dziecko, małżeństwo.
program dobry start Program Dobry Start obejmuje zwolnienie z opłaty wpisowej na studia przez cały czas trwania rekrutacji na studia dla kandydatów składających dokumenty na studia pierwszego i drugiego stopnia.
program aktywny student

Program Aktywny Student obejmujący:

1) obniżone do 25% czesne dla studentów aktywnie działających w zakresie promocji rekrutacji w danym roku akademickim, w którym realizowana jest kampania promocyjna,

2) obniżone do 25% czesne dla studentów, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego KSW we Włocławku.

program dwa dyplomy Program Dwa dyplomy równolegle obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób realizujących jednocześnie dwa kierunki studiów w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy drugiego kierunku).
dyplom podyplomowe Program Dyplom ukończenia studiów wyższych i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych równolegle obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób realizujących jednocześnie studia wyższe i studia podyplomowe w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy studiów podyplomowych).
absolwent zsa

Program KSW dla Absolwentów Zespołu Szkół Akademickich Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku obejmujący:

1) 20% zniżki na czesne od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018 dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia,

2) 20% zniżki na czesne przez cały czas trwania studiów dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia.

program najlepszy student Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi.
stypendium sportowe Stypendium sportowe Rektora KSW we Włocławku dla studentów uzyskujących wysokie wyniki sportowe.
primus inter pares Coroczne nagrody PRIMUS INTER PARES przyznawane zgodnie z obowiązującymi w KSW we Włocławku przepisami.