UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ekonomia

rafal kinasiewiczRafał Kinasiewicz - Absolwent kierunku Ekonomia
Stanąłem przed wyborem uczelnia państwowa czy prywatne. Ktoś ze znajomych powiedział, że państwowa (większy prestiż). Ja wybrałem KSW i kierunek ekonomia. I… nie żałuję! Dla mnie studia na kierunku ekonomia to była przede wszystkim fascynująca przygoda poszerzającą znajomości, a przede wszystkim wiedzę. Poznałem tutaj fantastycznych ludzi, zarówno studentów, jak i wykładowców. O studentach nie będę pisał, bo każdy wie jak to jest. Jeśli chodzi o wykładowców, to dzięki nim tak naprawdę chciało mi się przychodzić na zajęcia. Kadra profesjonalna i wymagająca (nie ma co się dziwić, w końcu to nie podstawówka), ale zarazem ludzie życzliwi i znajdujący czas dla studenta. Zawsze mogłem liczyć na ich zrozumienie i pomoc w każdej sprawie. Osobiście polecam KSW i kierunek ekonomia.
Na kierunku Ekonomia prowadzone są studia pierwszego stopnia (licencjackie) w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

50Absolwent kierunku Ekonomia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Ekonomia w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku to kierunek z wieloletnią tradycją kształcenia oraz dużym dorobkiem naukowo-badawczym. Jakość kształcenia zapewnia profesjonalna i legitymująca się znacznym dorobkiem naukowym kadra wykładowców. Wielu z nich to również doświadczeni praktycy związani zawodowo z gospodarką.

W roku 2007 Ekonomia dołączyła do grona kierunków pozytywnie ocenionych przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Oznacza to potwierdzenie jakości kształcenia oraz właściwych warunków studiowania na tym kierunku. Program kształcenia na Ekonomii oparty został na sprawdzonych przez wiele lat wzorach dydaktycznych z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i trendów na rynku pracy. Ma on również zapewnić absolwentom możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich).

Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła w 2013 roku kierunek Ekonomia prowadzony przez Wydział Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Zgodnie z treścią wydanej przez PKA uchwały, Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe oraz organizacyjne konieczne do właściwego prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia.


Proponowane specjalności

• Finanse przedsiębiorstw i rachunkowość
• Obsługa rachunkowa podmiotów gospodarczych


Warunki przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

• Złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacyjnym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.
• Dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia w wysokości 85 zł na poniższe konto Uczelni (opłata rekrutacyjna pokrywa koszt postępowania kwalifikacyjnego i nie podlega zwrotowi), która została określona w Zarządzeniu Rektora Nr 14/2018 z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2018/2019.
• Opłata wpisowa na studia wynosi 0 zł.
• Uruchomienie poszczególnych specjalności uzależnione jest od odpowiedniej liczby osób - decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych.
• Nabór na studia prowadzony jest do wypełnienia limitu miejsc określonego w Zarządzeniu Rektora Nr 12/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2018/2019.


Wymagane dokumenty

• podanie do J.M. Rektora według wzoru Uczelni - dostępne w Biurze Rekrutacyjnym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku lub do pobrania TUTAJ (należy kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać polecenie "zapisz element docelowy jako..."),
• kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
• kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
• 3 jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia,
• kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów na studia),
• kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
• kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na studia (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów) na numer konta
Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, I Oddział we Włocławku:
57 9550 0003 2001 0070 4777 0001

Gdzie pobierać formularze, uzyskać więcej informacji oraz składać dokumenty

Wydział Nauk Społecznych i Technicznych
ul. Okrzei 94 A, pok. nr 2 (parter)
tel. 660-714-479, 734-413-417
e-mail: wnsit@ksw.wloclawek.pl


Wysokość czesnego na I roku I semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2018/2019:
Na I semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia obowiązuje 50% zniżki w czesnym.
3 raty po 225,00 zł (w miesiącach: X, XI, XII) i 2 raty po 337,50 zł (w miesiącach: I, II) - PROMOCJA !

Wysokość czesnego na I roku II semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2018/2019:
2 raty po 450,00 zł (w miesiącach: III, IV) i 1 rata po 675,00 zł w miesiącu maju.

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2018/2019:
Czesne można wpłacać w jeden zadeklarowany przez Studenta sposób:
1 rata - 3.200,00 zł lub
2 raty po 1.650,00 zł lub
4 raty po 850,00 zł lub
6 rat po 380,00 zł (w miesiącach: X,XI,XII,I,III,IV) i 2 raty po 570,00 zł (w miesiącach II,V)

Krótka charakterystyka proponowanych specjalności

Finanse przedsiębiorstw i rachunkowość

Program studiów realizowany na tej specjalności pozwala studentowi na poszerzenie swojej wiedzy w zakresie organizacji i funkcjonowania podstawowej komórki gospodarki narodowej - przedsiębiorstwa. Szczególny nacisk położony jest na finansową stronę jego działalności jako barometru sprawności jego funkcjonowania, a co za tym idzie płynności przebiegu podstawowych procesów, jakie zachodzą w przedsiębiorstwie. Przykład mogą tu stanowić następujące przedmioty: sprawozdawczość i analiza finansowa, finanse przedsiębiorstwa, czy zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie. Studenci poznają również sposoby wykorzystania podstawowego narzędzia w każdym przedsiębiorstwie - komputera (systemy informatyczne w zarządzaniu, czy systemy komputerowe w księgowości). Przedmiotem studiów na tej specjalności jest także bliższe i dalsze otoczenie przedsiębiorstwa, które warunkuje praktycznie wszystkie decyzje, jakie w nim zapadają.

Obsługa rachunkowa podmiotów gospodarczych

Obecnie w Polsce, jak i w większości innych krajów małe i średnie przedsiębiorstwa wytwarzają ponad 2/3 PKB, przeto dzięki nim zmniejsza się bezrobocie i rośnie innowacyjność przemysłu. Wiadomo, że z prowadzeniem działalności gospodarczej wiąże się m.in. umiejętność zarządzania finansami firmy. Chętni do założenia własnej firmy najczęściej zwracają się o pomoc do biur rachunkowych, aby uniknąć kłopotów związanych z zakładaniem i kierowaniem firmą. Specjalność skierowana jest przede wszystkim do osób zainteresowanych praktycznym prowadzeniem biura rachunkowego, czy też samodzielnym prowadzeniem finansów własnej firmy. Studenci zdobędą niezbędną wiedzę dotyczącą ordynacji podatkowej, czy też zasad konstrukcji i działania podatku VAT, posiądą umiejętność obsługi systemów informatycznych dotyczących księgowości, a także opanują umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych. Będą także przygotowani do organizacji i samodzielnego prowadzenia biura rachunkowego. Gwarantem realności zdobycia przez studentów wachlarza wymienionych umiejętności jest fakt, iż wykładowcami na tej specjalności będą praktycy, którzy już od wielu lat prowadzą własne biura rachunkowe.Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oferuje następujące pakiety zniżek:

przyprowadź na studia

Program Przyprowadź na Studia obejmujący:

1) obniżone o 30% czesne dla studentów, którzy pozyskają jedną osobę na I rok studiów I lub II stopnia

2) obniżone do 50 % czesne dla studentów, którzy pozyskają dwie osoby na I rok studiów I lub II stopnia

3) w przypadku pozyskania każdej następnej osoby  czesne obniżone o kelejne 10 % dla studentów, którzy pozyskają co najmniej trzy osoby  na I rok studiów I lub II stopnia (Łączna kwota zniżek nie może przekroczyć kwoty czesnego za rok akademicki 2018/2019)

stypendium socjalne

Program Socjalny Żak obejmujący:

1) stypendia socjalne przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi,

2) stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi (na podstawie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),

3) zapomogi przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi.

program rodzina Program Studencka Rodzina obejmuje obniżone o 20% czesne na studiach wyższych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla studenta pozostającego w relacji prawno-rodzinnej z kandydatem na studia: rodzeństwo (pierwsza linia pokrewieństwa), rodzice - dziecko, małżeństwo.
program dobry start Program Dobry Start obejmuje zwolnienie z opłaty wpisowej na studia przez cały czas trwania rekrutacji na studia dla kandydatów składających dokumenty na studia pierwszego i drugiego stopnia.
program aktywny student

Program Aktywny Student obejmujący:

1) obniżone do 25% czesne dla studentów aktywnie działających w zakresie promocji rekrutacji w danym roku akademickim, w którym realizowana jest kampania promocyjna,

2) obniżone do 25% czesne dla studentów, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego KSW we Włocławku.

program dwa dyplomy Program Dwa dyplomy równolegle obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób realizujących jednocześnie dwa kierunki studiów w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy drugiego kierunku).
dyplom podyplomowe Program Dyplom ukończenia studiów wyższych i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych równolegle obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób realizujących jednocześnie studia wyższe i studia podyplomowe w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy studiów podyplomowych).
absolwent zsa

Program KSW dla Absolwentów Zespołu Szkół Akademickich Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku obejmujący:

1) 20% zniżki na czesne od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018 dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia,

2) 20% zniżki na czesne przez cały czas trwania studiów dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia.

program najlepszy student Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi.
stypendium sportowe Stypendium sportowe Rektora KSW we Włocławku dla studentów uzyskujących wysokie wyniki sportowe.
primus inter pares Coroczne nagrody PRIMUS INTER PARES przyznawane zgodnie z obowiązującymi w KSW we Włocławku przepisami.