UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Regulamin

Regulamin III Regionalnego Konkursu Młodych Logistyków

1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorami III Regionalnego Konkursu Młodych Logistyków jest Kujawska Wyższa Szkoła we Włocławku - Instytut Logistyki i Techniki oraz Wojskowa Aka-demia Techniczna w Warszawie – Wydział Logistyki.
2. Prawo do udziału w Konkursie mają uczniowie szkół średnich. Tożsamość uczestni-ków będzie potwierdzana na każdym etapie konkursu na podstawie legitymacji szkolnej.
3. Pracami organizacyjnymi i merytorycznymi związanymi z przeprowadzeniem Kon-kursu kierują osoby wskazane przez organizatorów.
4. Powołuje się Komisję Konkursową złożoną z przedstawicieli Organizatorów Konkur-su, w składzie określonym w punkcie 3 niniejszego regulaminu.
5. Organizatorzy mogą zmienić grono Komisji Konkursowej z podaniem tej zmiany wszystkim zainteresowanym na poszczególnych etapach Konkursu.


2. Cele konkursu


Nadrzędnym celem Konkursu jest:


1. Rozbudzenie oraz rozwój wiedzy i umiejętności logistycznych wśród młodzieży.
2. Popularyzacja rozgrywek intelektualnych wśród uczniów szkół średnich
3. Szerzenie zainteresowań logistyką jako prężnie się rozwijającą nowoczesną dziedzi-ną wiedzy.


3. Skład Komisji Konkursowej


1. Skład:


1) Przewodniczący - prof. WAT płk dr hab. Szymon Mitkow – Dziekan Wydziału Logistyki, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
2) Wiceprzewodniczący – dr inż. Adam Rejmak – Dziekan Wydziału Nauk Tech-nicznych, Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.
3) Członek Komisji – dr inż. Zbigniew Brenda – Dyrektor Instytutu Logistyki i Tech-niki Wydziału Nauk Technicznych KSW we Włocławku.
4) Sekretarz Komisji – mgr Oliwia Kurlapska
2. Zadania Komisji Konkursowej:
1) Wybór pytań testowych dla uczestników w I i II etapie Konkursu, spośród pytań przygotowanych przez organizatorów;
2) Ocena poprawności odpowiedzi udzielonych przez uczestników Konkursu
3) Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
4) Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

4. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 

1. Konkurs zorganizowany jest dla uczniów wszystkich typów szkół średnich.
2. W konkursie kwalifikowane będą także zespoły. Za zespół uważa się uczniów tej samej szkoły.
3. Szkoły, które deklarują chęć uczestnictwa w konkursie proszone są o przesłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych pocztą listownie lub drogą elektronicz-ną na formularzu.
4. Zgłoszenia dokonuje nauczyciel - opiekun uczniów za zgodą Dyrektora.
5. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Kon-kursu i potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.


5. Zakres i zasady przeprowadzania Konkursu

1. Konkurs obejmuje podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki, trans-portu, spedycji.
2. Konkurs składa się z dwóch etapów:
a) etap pierwszy - eliminacje szkolne – uczestnicy Konkursu będą rozwiązywać pisemny test jednokrotnego wyboru,
b) etap drugi - finał – uczestnicy Konkursu będą rozwiązywać pisemny test jed-nokrotnego wyboru i zadania praktyczne.

3. Terminarz
 do 20.12. 2017 roku – przesłanie deklaracji uczestnictwa szkół.
 do 12.01.2018 roku - przesłanie listy uczestników Konkursu do organizatora.
 23-24.01.2018 roku – I etap – eliminacje szkolne.
 31.01.2018 roku - ogłoszenie wyników eliminacji i ustalenie finalistów Kon-kursu.
 16.03.2018 roku – II etap - Finał konkursu, ogłoszenie wyników, wręczenie na-gród, dyplomów i zaświadczeń.

4. Zakres merytoryczny konkursu.

 

6. Ogłoszenie wyników i nagrody

1. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu finału.
2. Wszystkie zespoły otrzymują pamiątkowe dyplomy.
3. Nagrody:
a) za 1 miejsce – zwolnienie z czesnego przez cały okres (7 semestrów) trwania stu-diów w Kujawskiej Szkole Wyższej oraz nagroda rzeczowa.
b) za 2 miejsce – zwolnienie z czesnego przez okres 4 semestrów trwania studiów w Kujawskiej Szkole Wyższej oraz nagroda rzeczowa.
c) za 3 miejsce - zwolnienie z czesnego przez okres 2 semestrów trwania studiów w Kujawskiej Szkole Wyższej oraz nagroda rzeczowa.
d) nagroda dla najlepszego zespołu – wycieczka całodzienna o tematyce logistycznej zorganizowana przez Instytut Logistyki i Techniki Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.
e) nagroda dla opiekunów uczniów, którzy zdobyli 1, 2 i 3 miejsce w finale, a także opiekuna najlepszego zespołu Konkursu - 50% czesnego za wybrane studia pody-plomowe w Kujawskiej Szkole Wyższej.
4. Laureaci nie mogą żądać wymiany nagrody na inną.
5. Laureaci nie mogą przenosić praw do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skontaktowania się ze zwycięzcami Konkursu i ich rezygnacją z odbioru nagród.

 

7. Postanowienia końcowe

1. Organizator może wykluczyć uczestnika/zespół z udziału w Konkursie w przypadku poważnego naruszenia przez uczestnika/zespół postanowień niniejszego Regulaminu
2. Wszelkie informacje dotyczące II Regionalnego Konkursu Młodych Logistyków wraz z formularzem zgłoszenia zamieszczone są na stronie internetowej: www.ksw.wloclawek.pl/konkurslogistyczny
3. E - mail do organizatora Konkursu: konkurslogistyczny@ksw.wloclawek.pl
4. Organizator Konkursu ma prawo wykorzystać dane osobowe i wizerunek uczestnika w celach informacyjnych, związanych z organizacją i przebiegiem konkursu za po-mocą środków masowego przekazu, w tym mediów elektronicznych.