UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Bazy danych


Wirtualna Biblioteka Nauki


Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to program zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych. Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Obecnie WBN umożliwia dostęp do pełnych kolekcji czasopism kilkunastu najważniejszych światowych wydawnictw naukowych, zawierających łącznie ponad 8 tysięcy tytułów bieżących, z czego ok. 5 tysięcy dostępne jest w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley z prawem krajowej archiwizacji.

Na zasadzie licencji krajowych dostępne są także czasopisma Science i Nature, platforma Ebsco agregująca czasopisma różnych wydawców oraz bazy abstraktowo-bibliometryczne Web of Science i Scopus. Od roku 2018 dostępne są w ramach licencji pilotażowych dodatkowe narzędzia do baz bibliometrycznych: InCites i SciVal.

Dostęp do baz WBN jest możliwy z komputerów na terenie KSW pod adresem
https://wbn.icm.edu.pl/


CEON – Centrum Otwartej Nauki

Serwis OTWARTA NAUKA powstał z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką otwartości w badaniach naukowych i edukacji. Istotnym obszarem aktywności Centrum Otwartej Nauki jest udostępnianie treści naukowych w postaci cyfrowej. Zapewnia ono otwarty dostęp do polskich treści naukowych, a także dostęp (ograniczony do polskiego środowiska naukowego) do publikacji naukowych wiodących komercyjnych wydawców zagranicznych. Ściśle współpracuje z bibliograficznymi, abstraktowymi i pełno tekstowymi bazami danych z różnych dziedzin wiedzy, tworzy własne kolekcje oraz umożliwia otwarty dostęp do polskich czasopism naukowych. CEON udostępnia współczesne książki naukowe oraz oferuje autorom możliwość archiwizacji i udostępniania publikacji w repozytorium. Działa w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Repozytorium CeON ( https://depot.ceon.pl/ ), które gromadzi i udostępnia pełne teksty różnego typu publikacji o charakterze naukowym, takich jak artykuły, książki czy rozdziały w monografiach wieloautorskich.

Repozytorium RepOD ( https://repod.pon.edu.pl/ ), które gromadzi i udostępnia zbiory danych badawczych ze wszystkich dziedzin. Każdy zbiór danych zamieszczony w repozytorium otrzymuje własny numer DOI.

Biblioteka Nauki ( http://bibliotekanauki.ceon.pl ), która udostępnia w sposób otwarty metadane oraz pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych. Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów sześciu baz dziedzinowych: AGRO (czasopisma z zakresu nauk przyrodniczych i rolniczych), BazTech (czasopisma z zakresu nauk technicznych, nauk ścisłych i ochrony środowiska), CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych), DML-PL (czasopisma z zakresu nauk matematycznych), PSJD (czasopisma z zakresu nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej) oraz BazEkon (czasopisma z zakresu nauk ekonomicznych).

Otwórz Książkę ( http://otworzksiazke.pl ) -W serwisie Otwórz Książkę gromadzone są i udostępniane cyfrowe wersje prac naukowych polskich uczonych. W skład kolekcji wchodzą przede wszystkim książki niedostępne już na rynku w wersji drukowanej, poszukiwane ze względu na wartość naukową i edukacyjną.

Agregator CeON ( http://agregator.ceon.pl/ ) - jest to wspólny punkt dostępu do zasobów polskich otwartych repozytoriów. Zapewnia ich większą widoczność, szerszą dostępność i łatwiejsze wyszukiwanie.

Dostęp w otwartym Internecie.


Google Scholar

Google Scholar to prosty sposób na szerokie wyszukiwanie literatury naukowej. Z jednego miejsca można przeszukiwać wiele dyscyplin i źródeł: artykuły, tezy, książki, streszczenia i opinie sądowe, od wydawców akademickich, stowarzyszeń zawodowych, repozytoriów internetowych, uniwersytetów i innych stron internetowych. Google Scholar pomaga znaleźć odpowiednią pracę w świecie badań naukowych.

Dostęp w otwartym Internecie https://scholar.google.pl/


Kujawsko – Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa (KPBC) jest projektem realizowanym przez instytucje współpracujące w ramach Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Celem tworzenia regionalnej biblioteki cyfrowej jest wspieranie edukacji i nauki, turystyki oraz potencjału intelektualnego i innowacyjnego społeczeństwa.

Zasób biblioteki cyfrowej podzielony został na trzy duże kolekcje tematyczne:
regionalia - cyfrowe wersje książek i zbiorów ikonograficznych, kartograficznych, muzycznych oraz dokumentów życia społecznego, dotyczących Kujaw, Pomorza i Ziemi Dobrzyńskiej; częścią tej kolekcji są także Baltica i Lituanica.
materiały dydaktyczne - cyfrowe kopie wybranych podręczników akademickich, monografii i artykułów naukowych tworzonych w regionie;
dziedzictwo kulturowe - kopie wybranych najcenniejszych i najczęściej wykorzystywanych pozycji: inkunabułów, starodruków, rękopisów, zbiorów ikonograficznych, kartograficznych oraz emigracyjnych.

Dostęp w otwartym Internecie http://kpbc.umk.pl/dlibra


ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych

Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) to system informacji prawnej redagowany przez zespół specjalistów w Ośrodku Informatyki Kancelarii Sejmu. ISAP jest częścią Systemu Informacyjnego Sejmu.
Baza ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. (Dz.U. 2017 poz. 1523), w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, wydawanych przez Rządowe Centrum Legislacji.
Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu, ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

Dostęp w otwartym Internecie http://isap.sejm.gov.pl/


Katalogi internetowe


polskie

NUKAT – Katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich
http://katalog.nukat.edu.pl/search/query?theme=nukat

KARO – Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich
http://karo.umk.pl/Karo/

Dostępne w otwartym Internecie.


zagraniczne

A directory of libraries throughout the world https://librarytechnology.org/libraries/

Dostępne w otwartym Internecie