UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

W dniu 14 maja 2014 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) wyraził zgodę na prowadzenie przez ówczesną Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku, a obecnie od dnia 01 sierpnia 2015 r. Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Program szkolenia, przedłożony przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku, uwzględnia minimum programowe dla specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, określone w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 28 września 2012 r. Poz. 1081).

Nazwa szkolenia

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

Poziom kształcenia

Szkolenie specjalizacyjne

Forma prowadzenia szkolenia

Szkolenie będzie się odbywać w trybie niestacjonarnym (soboty - niedziele) z wyjątkiem zajęć hospitacyjnych w instytucjach pomocy społecznej, które odbędą się w dniu roboczym uzgodnionym z uczestnikami Szkolenia.

Adresat szkolenia

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej adresowane jest do pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym osób kierujących lub przygotowujących się do zarządzania tymi jednostkami, innych instytucji, w szczególności jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej (np. właściwych w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, szpitali, zakładów karnych); przedstawicieli i pracowników organizacji pożytku publicznego działających w obszarze pomocy społecznej, a także pozostałych osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania pomocy społecznej w Polsce.

Program szkolenia

Program szkolenia jest zgodny z minimum programowym określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1081). Program obejmuje łącznie 291 godzin zajęć, w tym: 92 godziny wykładów, 187 godzin aktywnych form zajęć (ćwiczenia, warsztaty, konsultacje) i 12 godzin wizyt studyjnych, czyli hospitacji instytucji działających w obszarze pomocy społecznej.

Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców posiadających wykształcenie wyższe oraz co najmniej trzyletni staż zawodowy w kształceniu lub doskonaleniu zawodowym kadr pomocy społecznej lub w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej, którzy jednocześnie zostali zaakceptowani do prowadzenia zajęć przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Ogólne cele szkolenia

Szkolenie ma na celu zachowanie i wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym zwłaszcza osób kierujących lub przygotowujących się do zarządzania tymi jednostkami oraz liderów i pracowników innych instytucji działających w obszarze pomocy społecznej. Słuchacz zaktualizuje, usystematyzuje oraz pogłębi swoją wiedzę i umiejętności uzyskane w czasie pracy zawodowej, które mają istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania i organizacji pomocy społecznej. Słuchacze szkolenia nabędą nowe doświadczenia oraz rozwiną umiejętności kierownicze, które warunkują:

1) zwiększenie efektywności realizowanych zadań, a w konsekwencji sprzyjają utrzymaniu wysokiego poziomu usług świadczonych przez poszczególne jednostki organizacyjne pomocy społecznej lub działające w tym obszarze,

2) wykształcenie prawidłowych postaw i relacji w środowisku pracy umożliwiających działalność zespołową, ale też i indywidualny rozwój pracowników.

Osobom, które zamierzają dopiero podjąć pracę zawodową w wyżej wymienionych instytucjach udział w szkoleniu umożliwi także poznanie specyfiki pracy w tych instytucjach oraz jej uwarunkowań, ról w jakie wcielają się pracownicy tych instytucji (np. doradcy, rozjemcy, animatorzy środowisk, koordynatorzy) i wynikającej z tego potrzeby posiadania i rozwijania odpowiednich umiejętności społecznych, radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Uczestnik szkolenia w zakresie organizacji pomocy społecznej podniesie nie tylko swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie znajomości współczesnych kierunków rozwojowych polityki społecznej, problemów i zasad organizacji i zarządzania w pomocy społecznej (w tym np. metod i technik pracy kadry menadżerskiej, koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, zasad współpracy z innymi podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej, kierowania i zarządzania superwizyjnego, zarządzania finansami, znaczenia i stosowania systemów zarządzania jakością w instytucjach działających w obszarze pomocy społecznej, zasad kontroli zarządczej), zasad etycznych w pracy socjalnej, ewaluacji działań, metod i technik badań wykorzystywanych w pomocy społecznej, zagadnień prawnych z zakresu prawa zabezpieczenia społecznego (w tym zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej), prawa pracy, prawa rodzinnego i procedury administracyjnej, prawa zamówień publicznych i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, czy też narzędzi public relations, które mogą być stosowane w procesie administrowania pomocą społeczną, ale zdobędzie również w tych obszarach nowe umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w efektywnej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Podniesie również swoje umiejętności w zakresie sprawnego posługiwania się przepisami prawa w codziennej praktyce zawodowej, definiowania problemów prawnych oraz formułowania argumentów na rzecz określonych argumentów.

Ukończenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej zapewni Słuchaczom prawidłowe wykonywanie dotychczasowych lub przyszłych czynności zawodowych, zwiększy ich efektywność oraz spowoduje eliminację nieprawidłowych zachowań i postaw.

Warunki ukończenia szkolenia

Uzyskanie specjalizacji następuje po złożeniu przez Słuchacza, który odbył szkolenie zawierające minimum programowe oraz napisał pracę dyplomową na ocenę pozytywną, egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną do spraw specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu szkolenia

Ukończenie szkolenia jest równoznaczne z uzyskaniem specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej potwierdzonej stosownym dyplomem.

Zasady odpłatności

Opłata za całe szkolenie wynosi 1.530,00 zł, płatne na zasadach określonych zarządzeniu Rektora (istnieje możliwość rozłożenia płatności na 3 raty). Nie przewiduje się opłaty rekrutacyjnej na szkolenie specjalizacyjne.

Warunki przyjęcia na szkolenie

Złożenie kompletu dokumentów w Dziale Dydaktyki Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w terminie do dnia 14 października 2017 r.

Wymagane dokumenty

  • podanie do J.M. Rektora o przyjęcie na szkolenie (według wzoru Uczelni) do pobrania TUTAJ (należy kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać polecenie "zapisz element docelowy jako...") oraz w Dziale Dydaktyki Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku,
  • kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na szkolenie,
  • 1 aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane imieniem i nazwiskiem,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu.

Gdzie pobierać formularze, uzyskać więcej informacji oraz składać dokumentyKoordynator ds. studiów podyplomowych - mgr Anna Zielińska
tel. 660 718 362
anna.zielinska@ksw.wloclawek.pl