UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem
< Powrót do aktualności

Wejdź w świąteczny nastrój z KSW!

środa, 05, grudzień 2018

Z tej okazji skorzystaj z wyjątkowej promocji i podaruj swoim bliskim Voucher na studia podyplomowe w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku. Zapisz się na wybrane studia podyplomowe dostępne na liście poniżej oraz skorzystaj z możliwości dołączenia do 1 z 13 kierunków w semestrze zimowym.
- Termin ważności vouchera na wybrane studia podyplomowe upływa 15.03.2019 r.
- Możliwość dołączenia do grupy słuchaczy na wybranym kierunku studiów podyplomowych uruchomionych w semestrze zimowym do 15.01.2019 r.

Ochrona danych osobowych
2 semestry

Kierunek studiów powstał w oparciu o zmiany przepisów prawa w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych. Oferta jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 27.04.2016 r. (Dz. U. UE L 119/1.
Na podstawie art. 37 ust. 5 Inspektor ochrony danych [IOD] - jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych , a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk
w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań.
W ramach studiów praktycy z dziedziny prawa, informatyki, zarządzania przedstawią związki dzisiejszego Administratora Bezpieczeństwa Informacji i nowej funkcji IOD. Zajęcia będą się odbywały w formie warsztatów.

Adresaci studiów:
Osoby na stanowisku Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Możliwości po pracy:
Urzędy, szkoły publiczne, przedszkola, żłobki oraz biblioteki.

Opłaty:
Opłata za cały tok studiów – 2800,00 zł
Opłata za wydanie indeksu – 16,00 zł
Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych – 30,00 zł


Resocjalizacja i socjoterapia

2 semestry

Uczestnicy studiów podyplomowych oprócz poszerzenia kompetencji teoretycznych i praktycznych w zakresie wyspecjalizowanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uzyskają także kwalifikacje formalne do pracy w obszarze resocjalizacji i socjoterapii zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami.

Absolwenci uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych i psychoedukacyjnych w ramach pracy z grupą i pomocy indywidualnej
z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami zachowania, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych na drodze rozwoju.

Adresaci studiów:
Studia przeznaczone są dla osób pełniących funkcje kuratorów zawodowych społecznych, absolwentów studiów wyższych (licencjackich i magisterskich) z zakresu pedagogiki, psychologii, pracy socjalnej i prawa. Dodatkowo kandydat zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne.

Możliwości pracy po studiach:
Schroniska dla nieletnich i zakłady poprawcze, pogotowia opiekuńcze, ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, areszty śledcze i zakłady karne, domy dziecka, świetlice profilaktyczne, socjoterapeutyczne, domy pomocy społecznej.

Opłaty:
Opłata za cały tok studiów — 1900,00 zł
Opłata za wydanie indeksu — 16,00 zł
Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych — 30,00 zł


Surdopedagogika

2 semestry

Surdopedagogika zajmuje się nauczaniem i wychowaniem osób głuchych i niedosłyszących, a także ich rodzinami i otoczeniem. Ponadto obejmuje też profilaktykę, diagnostykę i poradnictwo osób z grupy ryzyka. Studia wyposażą słuchaczy w wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczo-opiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą. Przygotują absolwentów
do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych słuchowo. Student zostanie wyposażony w umiejętności wspierania rodziny dziecka oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku. W trakcie studiów zostanie również ukazana specyfika procesu kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem słuchu.

Studia umożliwią nabycie umiejętności i zdobycie kwalifikacji do pracy edukacyjno-terapeutycznej z dzieckiem z wadą słuchu nauczycielom wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów szkół kształcących dzieci i młodzież z uszkodzonym słuchem (specjalnych i integracyjnych, masowych), wychowawcom zatrudnionym w internatach, placówkach, nauczycielom, logopedom, psychologom i pedagogom szkolnym. Uczestnicy studiów poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością słuchową.

Adresaci studiów:
Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, pedagogów, nauczycieli posiadających uprawnienia pedagogiczne. Absolwent studiów drugiego stopnia uzyska kwalifikacje do pracy z osobami z niepełnosprawnością słuchową we wszystkich typach szkół i placówek zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami przedmiotowymi.

Możliwości pracy po studiach:
W przedszkolu, szkole specjalnej, szkole integracyjnej, internacie, świetlicy, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej.

Opłaty:
Opłata za cały tok studiów — 1900,00 zł
Opłata za wydanie indeksu — 16,00 zł
Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych — 30,00 zł


Zarządzanie ochroną zdrowia
2 semestry - 220 godzin

Absolwenci tych studiów podyplomowych są przygotowani do skutecznego i efektywnego zarządzania podmiotami leczniczymi. Studia podyplomowe dostarczają najnowszej wiedzy
w zakresie odpowiedzialności za zdrowie obywateli na poszczególnych szczeblach organizacji społeczeństwa oraz zasad funkcjonowania podmiotów leczniczych i ich miejsca w systemie organizacji służby zdrowia. Studia pozwalają także poznać dokładnie system finansowania ochrony zdrowia.

Adresaci studiów:
Studia skierowane są do lekarzy, pielęgniarek, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, menedżerów ochrony zdrowia oraz kadry rezerwowej przewidywanej w przyszłości do zarządzania podmiotami leczniczymi lub nadzorowania procesu finansowania świadczeń zdrowotnych.

Możliwości pracy po studiach:
Absolwenci będą dobrze przygotowani do kierowania podmiotem leczniczym lub inną organizacją związaną z ochroną zdrowia w warunkach szybko wzrastającej konkurencji na rynku usług medycznych.

Opłaty:
Opłata za cały tok studiów — 2200,00 zł
Opłata za wydanie indeksu — 16,00 zł
Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych — 30,00 zł


Choreoterapia
2 semestry

Choreoterapia obejmuje taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, improwizacje ruchowe do wybranej muzyki. Wartości lecznicze tańca, które zdecydowały o jego coraz szerszym zastosowaniu w terapii, to przede wszystkim: społeczny charakter tańca, różnorodność i atrakcyjność form tanecznych oraz możliwość oddziaływania na psychikę poprzez ruch, muzykę i kontakt psychiczny z ludźmi.

Absolwent studiów zostaje wyposażony w wiedzę teoretyczną a także umiejętności praktyczne z zakresu terapii poprzez taniec i ruch. Słuchacz potrafi wykorzystać zasady terapeutyczne w opiece i w pracy z osobą chorą. Potrafi posługiwać się różnymi rodzajami tańca, układami choreograficznymi jako metodami terapii. Rozwija zdolności komunikacyjne, wrażliwość oraz profesjonalizm w nawiązywaniu relacji terapeutycznej poprzez taniec. Zostaje przygotowany do pracy z osobami np. z zaburzeniami emocjonalnymi, dolegliwościami fizycznymi, wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, a także z osobami starszymi, dla których terapia tańcem stanowi ważny element integralnej i kompleksowej rehabilitacji.

Celem studiów jest również zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu różnorodnych form tanecznych w szkołach oraz w placówkach oświatowo-wychowawczych i ośrodkach kultury. Studia pomogą w prowadzeniu grup tanecznych i wykorzystaniu tańca
w procesie wychowawczym. Ćwiczenia z choreoterapii, taneczne mogą stanowić również część zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego.

Adresaci studiów:
Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, a w szczególności: pedagogów, nauczycieli różnych typów szkół, świetlic oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, pracowników poradni psychologicznopedagogicznych, terapeutów, fizjoterapeutów.

Możliwości pracy po studiach:
Warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, ośrodki terapeutyczno-lecznicze, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki resocjalizacyjne, świetlice socjoterapeutyczne.

Opłaty:
Opłata za cały tok studiów - 1.900 zł
Opłata za wydanie indeksu - 16 zł
Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych - 30 zł


Edukacja w zakresie nauczania matematyki z elementami informatyki
2 semestry

Celem studiów jest przygotowanie do nauczania matematyki i elementów informatyki na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i zawodowej. Słuchacz pogłębi posiadaną wiedzę matematyczną i informatyczną. Pozna możliwość stosowania matematyki. Absolwent studiów zostanie wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu metodyki nauczania matematyki i informatyki.

Adresaci studiów:
Studia przygotowane są dla nauczycieli gotowych do nauczania matematyki i elementów informatyki na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i zawodowej oraz rozszerzenia dotychczas posiadanej przez nich wiedzy matematycznej i informatycznej.

Możliwości pracy po studiach:
Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów uprawniające do poszukiwania zatrudnienia w charakterze nauczyciela drugiego przedmiotu.

Opłaty:
Opłata za cały tok studiów — 1900,00 zł
Opłata za wydanie indeksu — 16,00 zł
Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych — 30,00 zł


Logistyka
2 semestry

Studia podyplomowe skierowane są dla: osób zainteresowanych samodoskonaleniem
i podnoszeniem własnych kwalifikacji w kierunku logistyki, osób, które chcą podjąć pracę
na stanowiskach związanych z logistyką, osób, dla których logistyka może się stać ciekawym wyzwaniem zawodowym, kadry zarządzającej zainteresowanej poszerzeniem wiedzy, pracowników komórek logistycznych, którzy swoje praktyczne doświadczenia chcą uzupełnić aktualną wiedzą o rozwoju logistyki. Słuchaczami studiów mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów: licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich.

Adresaci studiów:
Studia przeznaczone są dla pracowników komórek logistycznych oraz specjalistów ds. logistyki, którzy zarządzają zaopatrzeniem, produkcją i przepływem materiałów, magazynem, transportem i dystrybucją.

Możliwość pracy po studiach:
Absolwenci mogą pracować w firmach spedycyjnych, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach transportowych, a także w działach zaopatrzenia i planowania zapasów.

Opłaty:
Opłata za cały tok studiów — 2900,00 zł
Opłata za wydanie indeksu — 16,00 zł
Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych — 30,00 złLista kierunków studiów podyplomowych z możliwością dopisania się do 15 stycznia 2019 r.

Administracja samorządowa

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Doradztwo zawodowe

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Kadry i płace

Logopedia

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Przygotowanie pedagogiczne

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wspomaganie rozwoju dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń

Zarządzanie oświatą

Zarządzanie zasobami ludzkimi