UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Studia II stopnia

W Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku można zdobyć tytuł zawodowy magistra na trzech kierunkach studiów - Bezpieczeństwie narodowym, Pedagogice oraz Pielęgniarstwie. Co istotne, realizując cele

Procesu Bolońskiego Nasza Uczelnia oferuje także studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków niepedagogicznych. Warto w tych czasach legitymować się więcej niż jednym dyplomem studiów wyższych.

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku zaprasza do podjęcia studiów drugiego stopnia od semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019 na następujących kierunkach studiów:

Nabór na studia drugiego stopnia jest prowadzony do dnia 30 listopada br. - SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!

Bezpieczeństwo narodowe - 2-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:
* Cyberbezpieczeństwo
* Proobronność
* Zarządzanie kryzysowe i ochrona infrastruktury krytycznej - NOWOŚĆ !
* Zarządzanie bezpieczeństwem państwa - NOWOŚĆ !
* Zarządzanie bezpieczeństwem o charakterze międzynarodowym - NOWOŚĆ !

Pedagogika - 2-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:
* Edukacja dla bezpieczeństwa (nauczycielska) - NOWOŚĆ !
* Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne
* Logopedia
* Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (z elementami języka migowego)
* Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
* Pedagogika przedszkolna z elementami terapii dziecka (nauczycielska)
* Pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego
* Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym (nauczycielska)
* Resocjalizacja

Pedagogika - 2-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków niepedagogicznych ze specjalnościami:
* Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne
* Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (z elementami języka migowego)
* Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
* Pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego
* Resocjalizacja

Pielęgniarstwo - 2-letnie studia niestacjonarne o profilu praktycznym
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oferuje następujące pakiety zniżek:

stypendium socjalne

Program Socjalny Żak obejmujący:

1) stypendia socjalne przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi,

2) stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi (na podstawie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),

3) zapomogi przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi.

program rodzina Program Studencka Rodzina obejmuje obniżone o 20% czesne na studiach wyższych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla studenta pozostającego w relacji prawno-rodzinnej z kandydatem na studia: rodzeństwo (pierwsza linia pokrewieństwa), rodzice - dziecko, małżeństwo.
program dobry start Program Dobry Start obejmuje zwolnienie z opłaty wpisowej na studia przez cały czas trwania rekrutacji na studia dla kandydatów składających dokumenty na studia pierwszego i drugiego stopnia.
program aktywny student

Program Aktywny Student obejmujący:

1) obniżone do 25% czesne dla studentów aktywnie działających w zakresie promocji rekrutacji w danym roku akademickim, w którym realizowana jest kampania promocyjna,

2) obniżone do 25% czesne dla studentów, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego KSW we Włocławku.

program dwa dyplomy Program Dwa dyplomy równolegle obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób realizujących jednocześnie dwa kierunki studiów w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy drugiego kierunku).
dyplom podyplomowe Program Dyplom ukończenia studiów wyższych i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych równolegle obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób realizujących jednocześnie studia wyższe i studia podyplomowe w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy studiów podyplomowych).
program najlepszy student Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi.
stypendium sportowe Stypendium sportowe Rektora KSW we Włocławku dla studentów uzyskujących wysokie wyniki sportowe.
primus inter pares Coroczne nagrody PRIMUS INTER PARES przyznawane zgodnie z obowiązującymi w KSW we Włocławku przepisami.